An investigation of pre-school children’s and their parents’ outdoor play experiences

The purpose of this study is to investigate outdoor play experiences of preschool children in Turkey and to compare the experiences of these children with previous generation. The sample of the study consists of 398 parents with children aged 3-6 years old attending to a pre-school education institution in the province of Adana, a city located in the south of Turkey. The questionnaire of “the parents and children’s outdoor play experiences”, which was based on the study of Clements (2004) was adapted by the researchers and was used as the data collection tool. While the quantitative data were analysed through frequency and percentage, the qualitative data were analysed by means of content analysis. Results revealed that today’s children got involved in outdoor play activities significantly less than their parents did. Health conditions, safety concern, lack of environmental opportunities and use of technological device (computer, television, tablet pc etc.) were reported as the main reasons of the findings in the present study by parents. The results show similarity with the related literature.

Okul öncesi dönem çocukları ve ebeveynlerinin açık hava oyun deneyimlerinin incelenmesi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarının açık hava oyun deneyimlerinin incelenmesi ve bu çocukların açık hava oyun deneyimlerinin geçmiş kuşaklar ile karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini, Adana ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş grubunda çocukları bulunan 398 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Clements’in (2004) çalışması temel alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “ebeveynlerin ve çocukların açık hava oyun deneyimleri” anketi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler frekans ve yüzde alma tekniği kullanılarak analiz edilirken, nitel veriler ise içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda günümüz çocuklarının ebeveynlerine kıyasla açık havada belirgin bir şekilde daha az oyun oynadıkları tespit edilmiştir. Bu durumun temel sebebi ise ebeveynler tarafından sağlık koşulları, güvenlik kaygısı, çevresel imkansızlıklar ve teknolojik alet kullanımı (bilgisayar, televizyon, tablet vb.) olarak belirtilmiştir. Sonuçlar ilgili literatürle de benzerlik göstermektedir.

Kaynakça

Aarts, M. J., Wendel-Vos, W., Van Oers, H. A., Van de Goor, I. A., & Schuit, A. J. (2010). Environmental determinants of outdoor play in children: A large-scale cross-sectional study. American Journal of Preventive Medicine, 39 (3), 212-219.

Aksoy, Y. (2011). Çocuk oyun alanları üzerine bir araştırma: İstanbul, Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, Zonguldak ve Trabzon illeri örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3 (6), 82- 106.

Alhassan, S., Sirard, J., & Robinson, T. (2007). The effects of increasing outdoor play time on physical activity in latino preschool children. Int. J. Pediatr Obes, 2 (3), 153-158.

Anderson, D. R. & Pempek, T. A. (2005). Television and very young children. American Behavioral Scientist, 48 (5), 505-522.

Ärlemalm-Hagsér, E. & Sandberg, A. (2013). Outdoor play in a Swedish preschool context. In S. Knight (Eds), International perspectives on Forest School: Natural spaces to play and learn (pp. 42–52). London: Sage.

Aktaş Arnas, Y. (2005). 3–18 yaş grubu çocuk ve gençlerin interaktif iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (4), 59-66.

Bernard-Bonnin, A. C., Rousseau, E., Masson, P., Gilbert, S., & Maheux, B. (1991). Television and the 3- to 10-year-old child. Pediatrics, 88, 48-54.

Bianchi, S. & Robinson, J. (1997). What did you do today? Children’s use of time, family composition and the acquisition of social capital. Journal of Marriage and the Family, 59, 332-344.

Burdette, H. L., Whitaker, R. C., & Daniels, S. R. (2004). Parental report of outdoor playtime as a measure of physical activity in preschool-aged children. Arch Pediatr Adolesc Med, 158 (4), 353-357.

Cevher Kalburan, N. (2014). Okul öncesi dönem çocuklarının dış mekânda oyun fırsatları ve ebeveyn görüşleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 1 (32), 113–135.

Clements, R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5 (1), 68-80.

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ankara: Anı Yayınevi.

Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Ankara: Eğiten Kitap.

Çok, F., Artar, M., Şener, T., & Bağlı, M. (1997). Kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları: Ankara örneği. In B. Onur & N. Güney (Eds), Türkiye’de çocuk oyunları (pp.16-28). Ankara: Kök Yayıncılık.

Deretarla Gül, E. (2012). Ailelerin çocuk bahçelerine ve çocuk bahçelerindeki materyallere bakış acılarının incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (3), 261-274.

Francis, M. & Lorenzo, R. (2006). Children and city design: Proactive process and the ‘renewal’ of childhood. In C. Spencer & M. Blades (Eds), Children and their environments: Learning, using and designing spaces (pp.217–37). Cambridge: Cambridge University Press.

Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in maintaining healthy child development and parentchild bonds. Pediatrics, 119 (1), 182–191.

Green, L. (2013). Hear, listen, play! How to free your students’ aural, improvisation and performance abilities. Oxford: Oxford University Press.

Hirose, T., Koda, N., & Minami, T. (2011). Correspondence between children's indoor and outdoor play in japanese preschool daily life. Early Education and Development, 21 (5), 652–680.

Hofferth, S. L. (2009). Changes in American children’s time 1997 to 2003. International Time Use Research, 1, 26-47.

Hofferth, S. L. & Sandberg, J. F. (2001). Changes in American children's time, 1981-1997. Advances in life course research, 6, 193-229.

Juster, F. T., Ono, H., & Stafford, F. P. (2004). Changing times of american youth: 1981-2003. Michigan: University of Michigan.

Karsten, L. (2005). It all used to be better? Different generations on continuity and change in urban children’s daily use of space. Children’s Geographies, 3 (3), 275-90.

Kelkit, A. & Özel, E. (2000). Çanakkale kenti çocuk oyun alanlarının fiziksel yönden incelenmesi üzerinde bir araştırma. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (4), 84-95.

Kendrick, A., Hernandez-Reif, M., Hudson, C., Jeon, H. J., & Horton, C. (2012). Coding group behaviours for preschool children in the playground and the effects of teachers’ proximity on preschool children’s playground behaviours. Early Child Development and Care, 182 (6), 665-682.

Kernan, M. (2010). Space and place as a source of belonging and participation in urban environments: considering the role of early childhood education and care settings. European Early Childhood Education Research Journal, 18 (2), 199-213.

Kimbro, R. T., Brooks-Gunn, J., & McLanahan, S. (2011). Young children in urban areas: Links among neighborhood characteristics, weight status, outdoor play, and television watching. Social Science & Medicine, 72 (5), 668-676.

Levin, D. E. (2012). Changing times, changing play: Why does it matter? Exchange, September/ October, 58-62.

Maitland, C., Stratton, G., Foster, S., Braham, R., & Rosenberg, M. (2013). A place for play? The influence of the home physical environment on children's physical activity and sedentary behaviour. Int J Behav Nutr Phys Act, 10 (1), 99.

McCans, S. E. (2004). Wild places: An exploration of mothers’ attitudes and beliefs regarding risk in outdoor play settings. Unpublished master’s thesis, The University of Guelph, Canada.

Natural England (2009). Childhood and Nature: A survey on changing relationships with nature across generations. Retrieved August 10, 2017, from http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5853658314964992

Öztürk Samur, A. & İnal Kızıltepe, G. (2018). Aydın ilindeki çocuk oyun alanlarının incelenmesi. Social Sciences Research, 7 (1), 31-46.

Parmar, P., Harkness, S., & Super, C. M. (2004). Asian and Euro-American parents’ ethnotheories of play and learning: Effects and preschool children’s home routines and school behaviour. International Journal of Behavioral Development, 28 (2), 97-104.

Play England, (2007). Charter for children’s play. London: National Children’s Bureau.

Rideout V. & Hamel, E. (2006). The media family: Electronic media in the lives of infants, toddlers, preschoolers and their parents. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation.

Rivkin, M. (1997). The schoolyard habitat movement: What it is and why children need it. Early Childhood Education Journal, 25 (1), 61-65.

Sandseter, E. B. H. (2010). Scaryfunny: A qualitative study of risky play among preschool children. Unpublished doctorate dissertation, Norwegian University of Science and Technology, Norway.

Sandseter, E. B. H. (2012). Restrictive safety or unsafe freedom? Norwegian ECEC practitioners perceptions and practices concerning children’s risky play. Childcare in Practice, 18 (1), 83-101.

Shackell, A., Butler, N., Doyle, P., & Ball, D. (2008). Design for play: A guide to creating successful play spaces. London: Department for Children, Schools and Families.

Singer, D. G., Singer, J. L., D’Agostino, H., & DeLong, R. (2009). Children’s pastimes and play in sixteen nations ıs free-play declining? Pastimes and Play in Sixteen Nations, 283-312.

Singer, D., Golinkoff, R., & Hirsh-Pasek, K. (2006). Play equals learning: How play motivates and enhances children’s cognitive and socio-emotional growth. New York: Oxford University Press.

Singer, J. L. & Singer, D. G. (2005). Preschoolers’ imaginative play as precursor of narrative consciousness. Imagination, Cognition and Personality, 25 (2), 97-117.

Taras, H. L., Sallis, J. F., Patterson, T. L., Nader, P. R., & Nelson. J. A. (1989). Television's influence on children's diet and physical activity. Developmental and Behavioral Pediatrics, 10 (4), 176-180.

Tuğrul, B. & Metin, Ö. (2006). Çocukların oyun oynama hakkı. 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi Kitabı, 195-202.

Tuğrul, B., Ertürk, G., Özen Altınkaynak, Ş., & Güneş. G. (2014). Oyunun üç kuşaktaki değişimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 1-16.

Türkan, E. E. & Önder, S. (2011). The evaluation of playgrounds of Balıkesir city. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8 (3), 69-80.

Valentine, G. (1996). Children should be seen and not heard: The production and transgression of adult’s public space. Urban Geography, 17 (3), 205-220.

Valentine, G. & McKendrick, J. (1997). Children's outdoor play: Exploring parental concerns about children's safety and the changing nature of childhood. Geoforum, 28 (2), 219-235.

Vanderloo, L. M. (2014). Screen-viewing among preschoolers in childcare: A systematic review. BMC Pediatr, 14 (1), 205.

Vandewater, E. A., Rideout, V. J., Wartella, E. A., Huang, X., Lee, J. H., & Shim, M. S. (2007). Digital childhood: Electronic media and technology use among infants, toddlers, and preschoolers. Pediatrics, 119 (5), 1006-1015.

Veitch, J., Salmon, J., & Ball, K. (2007). Children's perceptions of the use of public open spaces for active free-play. Children's Geographies, 5 (4), 409-422.

Veitch, J., Bagley, S., Ball, K., & Salmon, J. (2006). Where do children usually play? A qualitative study of parents’ perceptions of influences on children’s active free-play. Health and Place, 12, 383-393.

Waller, T., Sandseter, E. B. H., Wyver, S. Ärlemalm-Hagsér, E., & Maynard, T. (2010). The dynamics of early childhood spaces: opportunities for outdoor play? European Early Childhood Education Research Journal, 18 (4), 437-443.

Wartella, E. A., Lee, J. H., & Caplovitz, A. G. (2002). Children and interactive media: Research compendium update. New York: Markle Foundation.

White, R. & Stoecklin, V. (1998). Children's outdoor play & learning environments: Returning to nature. Early Childhood News, 10 (2), 24-30.

Witten, K., Kearns, R. A., Carroll, P., Asiasiga, L., & Tava’e, N. (2013). New Zealand parents’ understandings of the intergenerational decline in children’s independent outdoor play and active travel. Children’s Geographies, 11 (2), 215-229.

Woodward, E. H. & Gridina, N. (2000). Media in the home in 2000: The fifth annual survey of parents and children. Philadelphia: Annenberg Public Policy Center.

Woolley, H. (2006). Freedom of the city: Contemporary issues and policy influences on children and young people's use of public open space in England. Children's Geographies, 4 (1), 45-59.

Wright, J. C., Huston, A. C., Murphy, K. C., St. Peters, M., Pinon, M., Scantlin, R., & Kotler, J. (2001). The relations of early television viewing to school readiness and vocabulary of children from lowincome families: The early window project. Child Development, 72 (5), 1347-1366.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

244 81