An extensive evaluation study of the English preparatory curriculum of a foreign language school

The study aimed to evaluate the English preparation curriculum at Aydın Adnan Menderes University School of Foreign Languages according to the Bellon and Handler model. The study was designed as a “case study”, which aimed to obtain qualitative and quantitative data from the selected case. 310 English preparation class students, 26 English lecturers, 26 lecturers of other departments and 24 students of other departments participated in the study. The data were gathered through a scale, questionnaire, interviews, class observations and document analysis. The study was conducted according to the four steps of the “Bellon and Handler Model”. Findings were presented according to the status descriptions, analysis activities and curriculum improvement components of the four steps. In conclusion, it was found that there were no philosophy or goals of the English preparatory curriculum. Though the students had positive motivation towards learning English, they could not reach the desired level. Moreover, the inefficacy of teaching of the skills courses was emphasized by all participants. This problem was thought result from lack of practice. There were some communication problems between the administration and other participants. Physical facilities should be improved. Professional English teaching should be included in the preparatory school curriculum. Furthermore, the involvement of some stakeholders in the decision-making process should be enabled.

Bir yabancı diller yüksekokulu İngilizce hazırlık programının kapsamlı değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı AADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programını Bellon ve Handler Modeline göre değerlendirmektir. Durum çalışması olarak kurgulanan bu çalışmada, araştırma konusuna yönelik nitel ve nicel verilere ulaşmak amaçlanmıştır. Çalışmaya 310 İngilizce hazırlık öğrencisi, 26 İngilizce öğretim görevlisi, 26 dış birim öğretim elemanı ve 24 dış birim öğrencisi katılmıştır. Veriler ölçek ve anketler, görüşmeler, gözlem ve doküman analizi ile toplanmıştır. Bu doğrultuda Bellon ve Handler Modeli’nin aşamaları olan dört ana odak noktasının yer aldığı mevcut durum açıklaması, analiz etkinlikleri ve toplam geliştirme birimlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Sonuç olarak programın felsefesinin tanımlanmadığı, amaçların yazılı olarak yer almadığı, öğrencilerin farklı motivasyon düzeylerine rağmen istenilen düzeye ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca dil becerileri derslerinin öğretiminin yetersiz olduğu tüm paydaşlar tarafından vurgulanmıştır. Bu durumun genellikle uygulama eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Yönetim ile diğer paydaşlar arasında iletişim eksikliği sorununun olduğu ortaya konmuştur. Paydaşların önerileri tüm paydaşların yer aldığı ihtiyaç analizinin yapılarak amaçlar ve hedeflerin detaylı ve yazılı olarak ortaya konulması, koşullarda bazı iyileştirmelerin yapılması, mesleki İngilizcenin hazırlıkta öğretilmeye başlanması, birtakım süreçlere bazı paydaşların katılımının sağlanması gerektiği yönündedir.

Kaynakça

Akar, N. Z. (1999). A needs analysis for the freshman reading course (ENG 101) at Middle East Technical University. Unpublished master’s thesis, Institute of Economics and Social Sciences, Bilkent University, Ankara.

Akpur, U., Alcı, B. & Karataş, H. (2016). Evaluation of the curriculum of English preparatory classes at Yildiz Technical University using CIPP model. Educational Research and Reviews, 11(7), 466-473.

Al- Darwish, S. H. (2014). Teachers' perceptions on authentic materials in language teaching in Kuwait. Journal of Education and Practice, 5 (18), 119-124.

Al- Nwaiem, A. (2012). An Evaluation of the language improvement component in the pre-service ELT programme at a college of education in Kuwait: A Case Study. Unpublished doctorate dissertation. University of Exeter, UK.

Altmışdört, G. (2009). Özel amaçlı yabancı dil öğretim programının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma (Kara Harp Okulu Örneği) Unpublished doctorate dissertation, Ankara University, Ankara.

Atbaş, E. E. (1999). Erciyes Üniversitesi yabanci diller yüksekokulu programinin değerlendirilmesi. Evaluation Report. METU, Ankara.

Aydın Adnan Menderes University School of Foreign Languages Student Handbook (2017). Retrieved 5 October, 2017 from http://akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller.

Aydın, B., Kızıltan, N., Öztürk, G., İpek, Ö.F., Yükselir, C. & Beceren, S. (2017). YÖK 2016 Yönetmeliği sonrası isteğe bağlı İngilizce hazırlık programları: Mevcut durum ve sorunlar üzerine yönetici görüşleri. Anadolu University Journal of Education Faculty, 1(2), 1-14.

Bağçeci, B. & Cinkara, E. (2009). İngilizce hazirlik eğitimi alan ikinci öğretim öğrencilerinin karşilaştiklari problemler (Gaziantep Üniversitesi örneği). Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 7(2), 18-22.

Balint, D. M. (2009). Factors affecting learner satisfaction in EFL program evaluation. Unpublished doctorate dissertation, Temple University, USA.

Bassey, M. (2003). Case study research. In Coleman, M. and Briggs (ed), A.-Research methods and educational leadership and management, (pp. 108-121). London: London Sage Pub.

Bellon, J. J. & Handler, J. R. (1982). Curriculum development and evaluation: A design for improvement. USA: Kendall/Hunt Publishing Company.

British Council (2015). The State of English in higher education in Turkey. A report with the cooperation of TEPAV, Ankara.

Brown, J. D. (1995). The elements of language curriculum. Boston, Massachusetts: Newbury House.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Educational Administration: Theory and Practice, 32, 470-483.

Canlıer Bekem, D. (2010). Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce hazırlık sınıflarında uygulanan yazma dersi programının değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Ege University, İzmir.

Cengizhan, L. (2010). Comparison of the prep class syllabuses of universities in Turkey. EKEV Akademi Dergisi, 14(42), 305-320.

Chang, K. S. (2006). Status and function of English as a language of international/intercultural communication in Korea. Organisation for Economic Cooperation and Development, Retrieved 11 October, 2017 from www.oecd.org/edu/ceri/41506521.pdf.

Chang, J. Y., Kim, W. 6 Lee, H. (2015). A language support program for english-medium instruction courses: its development and evaluation in an EFL setting. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 20(5), 510-528.

Chen, C. F. (2009). A case study in the evaluation of English training courses using a version of the CIPP model as an Evaluative tool. Unpublished doctorate dissertation, Durham University, The UK.

Coşaner, A. (2013). A Need-Based Evaluation of a Preparatory School Program: Experience and Reflections of Freshman Students. Unpublished master’s thesis. Ufuk University, Ankara.

Coşkun, A. (2011). Investigation of the application of communicative language teaching in the English language classroom-A case study on teachers’ attitudes in Turkey. Journal of Linguistics and Language Teaching, 2(1),85-109.

Çakır, İ. (2007). An overall analysis of teaching compulsory foreign language at Turkish state universities, Journal of Language and Linguistic Studies, 3(2), 1-16.

Çapık, C. (2014). Use of confirmatory factor analysis in validity and reliability studies. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.

Demirel, Ö. (2006). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara, Turkey: PegemA Yayıncılık.

Demirtaş, İ. & Sert, N. (2010). English education at university level: Who is at the centre of the learning process? Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 4(2), 159-172.

Dinçer, A., Takkaç, M. & Akalın, S. (2010, June 8-9). An evaluation on English language education process in Turkey from the viewpoints of university preparatory school students. 2nd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo.

Dokuz Eylül University School of Foreign Languages Implementation Principles (2017). Retrieved 5 October, 2017 from http://ydy.deu.edu.tr/tr/uygulama-esaslari/.

Ege University School of Foreign Languages Student Handbook (2017). Retrieved 5 October, 2017 from http://ydy.ege.edu.tr/ogrenci-isleri/ogrenci-el-kitabi/.

Ekiz, T. & Şire Kaya, E. (2016). Integrating native culture into reading skill in Turkish ELT prep classes. International Journal of Language Academy, 4(3), 146-163.

Ekmekçi, F. Ö. (1983). Yabancı dil eğitimi kavram ve kapsamı. Journal of Language and Linguistic Studies, Türk Dil Kurumu Yayınları, 379-380.

Erdem, H. E. (1999). Evaluating the English language curriculum at a private school in Ankara: A case study. Unpublished doctorate dissertation, METU, Ankara.

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme (3. ed). Ankara: Anı Yayıncılık

Erozan, F. (2005). Evaluating the language improvement courses in the undergraduate ELT curriculum at Eastern Mediterranean University: A case study. Doctor of Philosophy, METU, Ankara.

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: alternative approaches and practical guidelines. USA: Pearson Education.

Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz. Atatürk University Journal of Social Sciences, 6(2), 251-264.

Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde Yürütülen yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 143-158.

Griffe, D. T. (1999). Course evaluation by quantitative and qualitative methods. Unpublished doctorate dissertation. Curriculum Instruction and Technology in Education, Temple University, the USA.

İnal, B. & Aksoy, E. (2014). Çankaya Üniversitesi hazırlık sınıfı ingilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 3(3), 85-98.

İnan, B. & Yüksel, D. (2012). Vocabulary taught in the preparatory programs and their usability in students’ further studies of academic lives. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Graduate School, 9(20), 485-494.

Jung, S. H. (2006). The use of ICT in learning English as an international language. Doctor of Philosophy, University of Maryland, USA.

Kabaharnup, Ç. (2010). The evaluation of foreign language teaching in Turkey: English Language Teachers’ Point of View. Unpublished master’s thesis. Çukurova University, Adana.

Karafil, B. & Arı, A. (2016). Yükseköğretim İngilizce hazırlık sınıflarında güç paylaşım düzeyi ile öğrencilerin İngilizce özyeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education Faculty, 32, 12-39.

Karataş, H. (2007) Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü İngilizce II dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis. Yıldız Technical University, İstanbul.

Karcı, C. & Gündoğdu, K. (2018). İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 6(1), 103-116.

Karcı Aktaş, C. & Gündoğdu, K. (2018). Dinleme konuşma dersine ilişkin öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri (Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği). International Journal of Turkish Literature Culture Education, 7(1), 509-527.

Kırkgöz, Y. (2009). Globalization and English language policy in Turkey. Educational Policy, 23(5), 663- 684.

Kiely, R. (2003). What works for you? A group discussion approach to program evaluation. Studies in Educational Evaluation, 29, 293-314.

Kömür, Ş., Saraç, G. & Şeker, H. (2005). Teaching English through songs (Practice in Muğla/Turkey). Journal of Social Sciences and Humanities Researches, 15, 109-120.

Köse, C. (2012). Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık eğitim programının incelenmesi. Unpublished master’s thesis. Uludağ University, Bursa.

Lincoln, Y. S. and &, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. London: SAGE Pub.

Manap Davras, G. & Bulgan, G. (2012). Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimine yönelik tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği örneği. Doğuş University Journal, 13(2), 227 – 238.

Maneth, M. (2012). Formative evaluation on English curriculum being implemented at Passerelles Numériques Cambodia. Unpublished master’s thesis. Educational Administration and Planning. Royal University of Phnom Penh, Cambodia.

Mappiasse, S.S & Bin Sihes, A.J. (2014). Evaluation of English as a foreign language and its curriculum in Indonesia: A Review. English Language Teaching, 7(10), 113-122.

Mawed, I. (2016). An Exploration of English as a foreign language teachers’ attitudes towards curriculum design and development at the English Language Teaching Department in the Syrian Higher Institute of Languages. Unpublished doctorate dissertation, University of Exeter, the UK.

Mede, E. (2012). Design and Evaluation of a language preparatory program at an English medium university in an EFL setting: A Case Study. Unpublished doctorate dissertation. Yeditepe University, İstanbul.

Mede, E. & Akyel, A. S. (2014). Design of a language preparatory program: A case study. Journal of Theory and Practice in Education, 10(3), 643-666.

Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education, San Francisco (USA): Jossey-Bass.

Muğla Sıtkı Koçman University Regulation of Education and Exam (2017). Retrieved 5 October, 2017 from http://ydyo.mu.edu.tr/tr/modern-diller-bolumu-246.

METU School of Foreign Languages A Report on Determining Mission and Vision (2002). Retrieved 3 October, 2017 from http://ydyom.metu.edu.tr/sites/ ydyom.metu. edu.tr/ files/M-DV% 20YDYO.pdf.

Nam, J. M. N. (2005). Perceptions of Korean language students and teachers about communicationbased English instruction: Evaluation of a college EFL curriculum in South Korea. Unpublished doctorate dissertation. The Ohio State University, USA.

Öner, G. (2000). An analysis of the options of instructors and students towards the problems related with writing activities in writing classes, Unpublished master’s thesis. Gaziantep University: Gaziantep.

Özdoruk, P. (2016). Evaluation of the English language preparatory school curriculum at Yıldırım Beyazıt University. Unpublished master’s thesis. METU, Ankara.

Özkanal, Ü. (2009). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce hazırlık programının değerlendirilmesi ve bir model önerisi. Unpublished doctorate dissertation. Anadolu University, Eskişehir.

Öztürk, G. (2017). İngilizce hazırlık programındaki öğrenci ve okutmanların İngilizce konuşma sınavlarına dair görüşleri. Abant İzzet Baysal University Journal of Education Faculty, 17(4), 2081- 2095.

Özüdoğru, F. (2017). Evaluation of the voluntary English preparatory program at a Turkish state university. The Journal of International Social Research, 10(48), 501-509.

Paker, T. (2006, 1-3 Eylül). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. Çal Symposium, Denizli.

Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale University Journal of Education Faculty, 32, 89-94.

Pamukkale University School of Foreign Languages Student Handbook (2017). Retrieved 5 October, 2017 from http://www.pau.edu.tr/ydyo/tr/sayfa/ogrenci-el-kitapcigi-2016-2017.

Sabuncuoğlu, O. (2006). Ergen öğrenciler arasında akran örselenmesi ve depresyon belirtileriyle ilişkisi. Turkish Journal of Clinical Psychiatry, 9, 27-35.

Sert, N., Sezgi Saraç, H. & Dağdeviren, G. (2013). English preparatory education from pre-service teachers’ perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 70, 174-180.

Soruç, A. (2012). The role of needs analysis in language program renewal process. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 2(1), 36-47.

Şahin, V. (2006). Evaluation of the in-service teacher training program “The Certificate for teachers of English” at the Middle East Technical University School of Foreign Languages. Unpublished doctorate dissertation. METU, Ankara.

Şen Ersoy, N. & Kürüm Yapıcıoğlu, D. (2015). İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Qualitative Research in Education, 3(3), 7-43.

Tarnapolsky, O. (2016). Foreign language education: Principles of teaching English to adults at commercial language schools and centers. Curriculum and Teaching Studies, http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2015.1135771, 1-18.

Tavil, Z. M. (2006). Dil bölümlerindeki hazırlık öğrencilerinin ihtiyaç analizi çalışması. Education and Science, 31 (139), 49-55.

Tekin, M. (2015). Evaluation of a preparatory school program at a public university in Turkey. The Journal of International Social Research, 8(36), 718-733.

Tercanlıoğlu, L. (1990). Needs assessment of the organization and operations of the English as a foreign language department at Atatürk University. Unpublished master’s thesis. Bilkent University, Ankara.

Tiryaki, S. A. (2009). Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık öğretim programı hakkında program koordinatörü, okutman ve öğrenci görüşleri. Unpublished master’s thesis. Hacettepe University, Ankara.

Tsou, W. & Chen, F. (2014). ESP program evaluation framework: Description and application to a Taiwanese university ESP program. English for Specific Purposes, 33, 39-53.

Tunç, F. (2010). Evaluation of English language teaching program at a public university using CIPP model. Unpublished master’s thesis. METU, Ankara.

Tümen Akyıldız, S. & Tayşı, E. (2017). Hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretimine Ganalı öğretmen adaylarının bakışı (Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (3), 967-983.

Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme süreçler yaklaşımlar ve modeller. (1. ed), Anı Yayıncılık: Ankara.

Yel, A. (2009). Evaluation of the effectiveness of English courses in Sivas Anatolian High Schools. Unpublished master’s thesis. METU, Ankara.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. ed). Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Yıldız, Ü. (2004). Evaluation of the Turkish language teaching program for foreigners at Minsk State Linguistic University in Belarus: A Case Study. Unpublished doctorate dissertation. METU, Ankara.

Yılmaz, F. (2011). Evaluating the Turkish language curriculum at Jagiellonian University in Poland: A case study. Život i škola, 25 (1), 76-90.

Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: What does the language anxiety research suggest? Modern Language Journal, 75, 426-437.

Yumuk, A. (1989). Systematic language program development and evaluation in Turkey. Unpublished master’s thesis. Bilkent University, Ankara.

Kaynak Göster