Altıncı Sınıf Öğrencilerinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi

Bu çalışma, altıncı sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin akademik başarıya etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce ili İsmetpaşa İlköğretim okuluna devam eden 79 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak; “Matematik Başarı Testi” ve “Probleme Dayalı Öğrenmenin Uygulanması Hakkında Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” uygulanmıştır. Veriler kovaryans analizi ve içerik analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda probleme dayalı öğrenmenin uygulandığı deney grubu ile mevcut öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin ön test puanları kontrol altına alındığında, başarı testi son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney grubunun bu öğretim yaklaşımına ilişkin görüşleri incelendiğinde ise kalıcı öğrenmeye fayda sağladığı, başarıyı arttırdığı ve problem çözme becerilerini geliştirdiği yönünde olumlu görüşler ortaya çıkmıştır.

The Effect of The Problem Based Learning on Academic Success For The 6th Grade Students

This study has conducted to reveal the effect of the problem based learningacademic success in the 6th grade math lesson. The working group of the study consists of 79 students who are 6th grade at Ismetpasa Secondary School in Düzce. The study has been designed in the model of pretest-posttest control group. “Mathematics success test” and “Semi-constructed interview form on the problem based learning” have been applied as data collection tool. Data has been tested with the analysis of both covariance and content. There is an important difference between pretest results and posttest results when the pretest points have been controlled. When the opinions of experimental group related to these learning methods have been examined these opinions provide the permanent learning, improve the success and develop the skills on problem solving. on

Kaynakça

Akın, P. (2009). İlköğretim 5. sınıf matematik dersi için probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Unpublished master’s thesis, Ege Üniversitesi, İzmir. Ali, R., Akhter, A., Shahzad, S., Sultana, N., & Ramzan, M. (2011). The impact of motivation on students’ academic achievement in mathematics in problem based learning environment. International Journal of Academic Research, 3(1), 306-309. Ayvacı, A. (2011). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının denklem kavramının öğretiminde Etkisi. Unpublished master’s thesis, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu. Barrows, H.S. (1985). How to design a problem based curriculum for the preclinical years. New York: Springer Publishing. Barrows, H.S., & Tamblyn R.M. (1980). Problem based learning: an approach to medical education. New York: Springer Publication. Belland, B. R., Glazewski, K. D., & Ertmer, P. A. (2009). Inclusion and problem-based learning: Roles of students in a mixed-ability group. RMLE Online, 32(9), 1-19. Biber, M. (2012). Duyuşsal özelliklerin probleme dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin matematiksel kazanımlarına etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Brooks, J., G., & Brooks, M., G. (1993). The case for constructivist classroom, association for supervisor and curriculum development, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Charlin, B., Mann, K., & Hansen, P. (1998). The many faces of problem based learning: A framework for understanding and comparison. Medical Teacher, 20(4), 323-330. Cindy, E., & Silver, H. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review,16(3). Retrieved October 2, 2010, from http://thorndike.tc.columbia.edu/~david/MTSU4083/Readings/Problem%20and%20Case- based%20ID/hmelo.pdf. Elsfahei, D. (1999). A Comparison of problem based and traditional learning in algebra II. Dissertation Abstract Index, 60(01) 225A. Eski, M. (2011). İlköğretim 7. sınıflarda cebirsel ifadeler ve denklemlerin öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin etkisi. Unpublished master’s thesis, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu. Günhan, B. C. (2006). İlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Unpublished doctorate dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Günhan, B.C., & Başer, N. (2008). Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin geometriye yönelik özyeterlik inançlarına etkisi. New World Sciences Academy, 3(3), 551-562. Hoffman, B., & Ritchie, D. (1997). Using multimedia to overcome the problems with problem based learning. Instructional Sciences, 25, 97- 115. Kanlı, E. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin üstün ve normal zihin düzeyindeki öğrencilerin erişi, yaratıcı düşünme ve motivasyon düzeyleri üzerine etkisi. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Liu, P. (2003) The relationship of a problem-based calculus course and students views of mathematical thinking. Unpublished doctorate dissertation, Oregon State University, Oregon. McAlpine, L., & Clements, R. (2001). Problem based learning in the design of a multimedia project. Australian Journal of Educational Technology, 17(2), 115-130. Mossuto, M. (2009). Problem-based learning student engagement, learning and contextualized problem-solving. RMIT University Participant In The Ncver Building Researcher Capacity Community Of Practice Scholarship Program 2008. Retrieved January 21, 2014, from http://www.ncver.edu.au/research/opportunities.html#Community_of_practice_scholarship_for_VE T_practitioners. Özdil, G. (2011). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. sınıflarda çevre ve alan kavramında öğrenci başarısına etkisi. Unpublished master’s thesis, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu. Özgen, K. (2007). Matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkileri. Unpublished master’s thesis, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. Özgen, K., & Pesen C. (2008). Fonksiyon konusunun öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve hatırda tutma düzeyine etkisi. e-Journal of New World Science Academy, 3(3), 505-522. Polanco, R., Calderon, P., & Delgado, F. (2004). Effects of a problem-based learning program on engineering students’ academic achievements in a Mexican university. lnnovations in Education and Teaching International, 41(2). Rahal, T. M. (1999). Introducing problem-based learning to students of developing country: Problems and promises. Paper Presented at 1st Asia Pacific Conference on PBL, Hong Hong. Ribeiro, L. R. C. (2011). The pros and cons of problem-based learning from the teacher’s Standpoint. Journal of University Teaching & Learning Practice, 8(1), 1-17. Savery J. R., & Duffy TM. (1995). Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educ Technol, 35, 31-37. Schwartz, P., Mennin, S., & Webb, G. (2001). Problem based learning: Case studies, experience and practice. London: Kogan Page. Smith, M. S., Silver, E. A., & Stein, M. K. (2005). Improving instruction in geometry and measurement. New York: Teachers College Press. Uslu, G. (2006). Ortaöğretim matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Unpublished master’s thesis, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Usta, N. (2013). Probleme dayalı öğrenmenin ortaokul öğrencilerinin matematik başarısına, matematik özyeterliğine ve problem çözme becerilerine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara. Wee, K. L., Kek, Y. C., & Sim, H. C. (2001). Crafting effective problems for problem-based learning. Australian Problem Based Learning Network ISBN 07259 11387. Retrieved April 2, 2010, from http://pbl.tp.edu.sg/C1/Problem%20Crafting/Articles/ WeeKekSim.pdf.

Kaynak Göster