A Qualitative Study about Enriching Programming and Algorithm Teaching with Flipped Classroom Approach

Bu çalışmanın amacı programlama ve algoritma öğretiminin ters yüz sınıf yaklaşımı ile zenginleştirilmesine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği birinci sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışma Programlamaya Giriş ve Algoritma dersi kapsamında 14 hafta boyunca 94 öğrencinin katılımıyla sürmüş ve ders ters yüz sınıf yaklaşımına göre tasarlanmış ve yürütülmüştür. Dönemin sonunda çalışmaya katılan öğrencilerden gönüllü olan 32 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin büyük çoğunluğu ters yüz sınıf yaklaşımına ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre, ters yüz sınıf yaklaşımının programlama ve kodlama ağırlıklı derslerde etkin bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir

Programlama ve Algoritma Öğretiminin Ters Yüz Sınıf Yaklaşımı ile Zenginleştirilmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma

This study aims to detect the students’ views about enriching programming and algorithm teaching with flipped classroom approach. The study was conducted with freshman students in Karadeniz Technical University, Faculty of Technology; Software Engineering Department in fall semester of 2015-2016 academic year. Qualitative research method was used in this study. Semi-structured interview form, which was developed by the researchers, was used as data collecting tool. The study was carried out with the participation of 94 students in the scope of Introduction to Programing and Algorithm course during 14 weeks and this course was designed and carried out in accordance with flipped classroom approach. At the end of the semester, interviews were held with 32 voluntary students among the students taking the course. The data analyzed through content analysis. According to the results of the study, majority of the students expressed positive views about the flipped classroom approach. With regard to the findings of the study, it can be said that flipped classroom approach can be used effectively in programming and coding based courses

Kaynakça

Abeysekera, L. & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34(1), 1-14.

Andrews, T., Leonard, M., Colgrove, C. & Kalinowski, S. (2011). Active learning not associated with student learning in a random sample of college biology courses. Life Sciences Education, 10(4), 394- 405.

Arnold-Garza, S. (2014). The flipped classroom teaching model and its use for in formation literacy instruction. Communications in Information Literacy, 8(1), 7-22.

Başal, A. (2012). The use of flipped classroom in language teaching, In Ekmekçi E (Ed.), Proceedings of The 3 rd Black Sea ELT Conference Technology, A Bridge to Language Learning(pp. 8-12), Samsun: Türkiye.

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Before you flip, consider this. Phi Delta Kappan, 94(2), 25-25.

Bristol, T. J. (2014). Educate, excite, engage. Teaching and Learning in Nursing, 9(2014), 43-46.

Butt, A. (2014). Student views on the use of a flipped classroom approach: Evidence from Australia.

Business Education & Accreditation, 6(1), 33-43.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk, & Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the FLIPPED model instead?. Computers & Education, 79(2014), 16-27.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007) Research methods in education, (6th ed.). London: Routledge.

Doğan, T. G. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24-48.

Filiz, O. & Kurt, A. A. (2015). Flipped learning: Misunderstandings and the truth. Journal of Educational Sciences Research, 5(1), 215-229.

Friedman, L. W. & Friedman, H. H. (2013). Using social media technologies to enhance online learning. Journal of Educators, 10(1), 1-22.

Davies, R. S., Dean, D. L. & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spread sheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563-580.

Demiralay, Ö. G. R. & Karataş, S. (2014). Evde ders okulda ödev modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.

Mok, H. N. (2014). Teaching tip: The flipped classroom. Journal of Information Systems Education, 25(1), 7-11.

Findlay-Thompson, S. & Mombourquette, P. (2014). Evaluation of a flipped classroom in an undergraduate business course. Business Education & Accreditation, 6(1), 63-71.

Gaughan, J. E. (2014). The flipped classroom in world history. The History Teacher, 47(2), 221-244.

Hawks, S. J. (2014). The flipped classroom: now or never?. Journal of the American Association of Nurse Anesthetists, 82(4), 264-269.

Hwang, G. J., Lai, C. L. & Wang, S. Y. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology-enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2(4), 449- 473.

Jacot, M. T., Noren, J. & Berge, Z. L. (2014). The flipped classroom in training and development: Fad or the future?. International Society for Performance Improvement, 53(9), 23-28.

Kong, S. C. (2014). Developing information literacy and critical thinking skills through domain knowledge learning in digital classrooms: An experience of practicing flipped classroom strategy. Computers & Education, 78(2014), 160-173.

Marlowe, C. (2012). The effect of the flipped classroom on student achievement and stress. Unpublished master’s thesis, Montana State University.

Mason, G. S., Shuman, T. R. & Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions on Education, 56(4), 430-435.

Mazman, S. & Usluel, Y. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: Modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 1(1), 62-79.

Mendez, J. P., Le, K. & De La Cruz, J. (2014). Integrating Facebook in the classroom: Pedagogical dilemmas. Journal of Instructional Pedagogies, 13, 1-6.

Moravec, M., Williams, A., Aguilar-Roca, N. & O’Dowd, D. K. (2010). Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE Life Sciences Education, 9(4), 473-481.

Musib, M. K. (2014). Student perceptions of the impact of using the flipped classroom approach for an introductory-level multidisciplinary module. CDTL Brief, 17(2), 15-20.

Sever, G. (2014). Bireysel çalgı keman derslerinde çevrilmiş öğrenme modelinin uygulanması. Journal of Qualitative Research in Education, 2(2), 27-42.

Turan, Z. & Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.

Kaynak Göster