A Correlational Study of Children’s Externalizing and Internalizing Behavioral Problems in Relation to Mother - Child and Teacher - Child Relationships

The purpose of this research is to find out the connection between mother and teacher relationships and externalizing and internalizing behavioral problems of 48-60-month-old children. In this regard, a correlational study was conducted with teachers (n=59) and mothers (n=252) of 48-60-month-old pre-school children in a metropolitan city in Turkey. Data collected through Preschool and Kindergarten Behavior Scale (PKBS), Student- Teacher Relationship Scale (STRS), and Child-Parent Relationship Scale (CPRS). Study results showed that children's internalizing and externalizing behavioral problems have direct connection with their relationships with their mothers and teachers. When children's conflicts with their teachers and mothers increase, their intimacy decrease with them. It was also found that as the children's conflicts with their mothers increase, conflicts with their teachers also increase. According to findings of the study; there is a need to provide in service and pre-service trainings for teachers and pre-service teachers about the importance of quality relation with children, methods, problem solving skills and especially right approaches to problematic children. Also, as one of the pre-conditions of positive teacher-child relationship is a positive teacher-family relationship, both parents' and teachers' awareness should be raised about family involvement

Çocukların İçe Yönelim ve Dışa Yönelim Davranış Problemlerinin Anne-Çocuk ve Öğretmen-Çocuk İlişkilerine Göre İncelenmesi

Bu araştırmada, okul öncesi dönemdeki 48-60 aylık çocukların anneleri ve öğretmenleriyle olan ilişki türleri ile davranış problemleri gösterme durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Ankara’da özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-60 aylık çocukların anneleri ( n=252) ve bu çocukların öğretmenleri (n=59) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (AADÖ), Öğretmen Çocuk İlişki Ölçeği (ÖÇİÖ), ve Çocuk Ana Baba İlişki Ölçeği (ÇAİÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, çocuklarda içe yönelim ve dışa yönelim davranış problemleri arttıkça anneleri ve öğretmenleri ile ilişkilerinde çatışmanın arttığı ve yakınlığın azaldığı bulunmuştur. Çocukların anneleri ile ilişkilerinde çatışma durumu arttıkça öğretmenleri ile olan ilişkilerinde de çatışmanın arttığı ve anneleri ile olan ilişkilerinde yakınlık arttıkça öğretmenleri ile olan ilişkilerinde de yakınlığın arttığı bulgular arasındadır. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına nitelikli ilişkilerin çocuklarla olan önemi, yöntemleri, problem çözme becerileri ve özellikle sorunlu çocuklara yönelik doğru yaklaşımlar hakkında hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimler verilmesi önerilebilir. Ayrıca, olumlu bir öğretmen-çocuk ilişkisinin ön koşullarından birinin pozitif bir öğretmen-aile ilişkisi olması nedeniyle hem ailelerin hem de öğretmenlerin aile katılımı konusunda farkındalıklarının arttırılması önerilebilir.

Kaynakça

Ainsworth, M. D. S. (1968), Object relations, dependency, and attachment: A theoretical review of the infant mother relationship. Child Development, 40, 969-1025

Akgün, E. & Yeşilyaprak, B. (2010). Effectiveness of the training program in improving mother child relationship through play. Journal of Faculty of Educational Sciences, 43(2), 123-147.

Aydın,C. & Tuncer, O. (1991). Annenin ev dışında çalışmasının çocuk gelişim ve davranışına etkisi. Birey, Kişilik ve Toplum Dergisi, 5(3), 95-101.

Balnaves, M. & Caputi,P. (2001). Introduction to quantitative research methods: An investigative approach. Sage Publications.

Beyazkürk, D. (2005). Biriktirilmiş olumlu deneyimler (banking time) müdahale programının okul öncesi öğretmen-öğrenci ilişkileri üzerindeki etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Birch, S. H. & Ladd, G. W. (1998). Children's interpersonal behaviors and the teacher child relationship. Developmental Psychology, 34(5), 934-946.

Booth, C.L., Kelly, J.F., Spieker, S.J., & Zuckerman, T.G. (2003). Toddlers' attachment security to childcare providers: The Safe and Secure Scale. Early Education and Development, 14, 83-100.

Bowlby, J. (1958). The nature of the childs tie to his mother. International Journal of Psychoanalysis, 39, 350-371.

Brekelmans, M., Wubbels, Th., & van Tartwijk, J. (2006). Teacher-student relationships across the teaching career. International Journal of Educational Research, doi:10.1016/j.ijer.2006.03.006.

Kargı, E. & Erkan, S.(2004). Okul öncesi dönem çocuklarının sorun davranışlarının incelenmesi (Ankara İli Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 135-144.

Raikes, H. H. & Edwards, C.P. (2009). Extending the dance in infant and toddler caregiving enhancing attachment and relationships. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. Sabol, T. J. & Pianta, R.C. (2012). Recent trends in research on teacher-child relationships. Attachment & Human Development, 14(3), 213-231.

Şanlı, D. (2007) Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Unpublished master's thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tok, M. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının ve öğretmenlerinin aralarındaki ilişkiyi algılama biçimlerinin davranışlarına olan yansımalarının incelenmesi. Unpublished master's thesis, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Wentzel, K. (1998). Social relationships and motivation in middle school: The role of parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90, 202-209.

Verschueren, K., Doumen, S. & Buyse, E. (2012). Relationships with mother, teacher, and peers: Unique and joint effects on young children's self-concept. Attachment & Human Development, 14, 233-248

Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayıncılık

Demiriz, S. & Öğretir, A. D. (2007). Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 10 yaş çocuklarının anne tutumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15,105-122.

Bronfenbrenner,U. (1994). Ecological models of human development. International Encyclopedia of Education,3 (2), 37-43.

Brook, J. S., Lee, J. Y., Finch, S.J. & Brown, E.N. (2012). The association of externalizing behavior and parent-child relationships: An intergenerational study. Journal of Child Family Studies, 21, 418-427.

Buyse, E. Verschueren, K. Doumen, S. Damme, J.V.& Maes, F. (2008) Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderatingrole of classroom climate. Journal of School Psychology, 46, 367-391.

Buyse E., Verschueren K., Doumen S. (2011). Preschoolers' attachment to mother and risk for adjustment problems in kindergarten: can teachers make a difference? Social Development, 20, 33- 50.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Campbell, S. B., Shaw, D.S. & Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior problems: toddlers and preschoolers at risk for later maladjustment. Development and Psychopathology, 12, 467-488.

Chung, L. C. (2000). A study of teacher factors in teacher-child relationships with preschool children. adaptations of parent-teacher relationship scales. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska-Lincoln.

Çakıcı, S. (2006). Alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin aile işlevlerinin, anne çocuk ilişkilerinin ve aile işlevlerinin anne-çocuk ilişkilerine etkisinin incelenmesi. Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eminoğlu, B. (2007). Dört-beş yaş çocuklarının sosyal davranışları ile ebeveyn davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master's thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gregory, A., & Weinstein, R. S. (2004). Connection and regulation at home and in school: Predicting growth in achievement for adolescents. Journal of Adolescent Research, 19, 405-427.

Semiha YÜKSEK USTA, Arif YILMAZ - Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 2018, 47-68 67

Gutman, L.M. & Feinstein, L. (2010). Parenting behaviours and children's development from infancy to early childhood: changes, continuities and contributions. Early Child Development and Care, 180(4), 535-556.

Hamre, B., & Pianta, R. (2001). Early student-teacher relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72, 625-638.

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2006). Student-teacher relationships. In G. G.Bear & K. M.Minke (Eds.), Children's needs III: Development, prevention, and intervention (pp. 59-71). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.

Henricsson, L., & Rydell, A.M. (2004). Elementary school children with behavior problems: teacher-child relations and self-perception. A Prospective Study. Merrill-Palmer Quarterly, 50, 111-138.

Hortaçsu, N. (2003). Çocuklukta ilişkiler ana baba, kardeş ve arkadaşlar. Ankara: İmge Kitabevi.

Kıldan, A.O. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre okulöncesi öğretmenlerine verilen hizmet içi eğitimin öğretmen çocuk ve öğretmen-ebeveyn ilişkilerine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ladd, G., Birch, S. & Bush, E. (1999). Children's social and scholastic lives in kindergarten: Related spheres of influences? Child Development, 70, 1373-1400.

Morrison, E.F., Rimm-Kauffman, S. & Pianta, R.C. (2003) A longitudinal study of mother-child interactions at school entry and social and academic outcomes in middle school. Journal of School Psychology, 41, 185 - 200.

Myers, S.S. & Pianta, R.C. (2008). Developmental commentary: individual and contextual influences on student-teacher relationships and children's early problem behaviors. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37(3), 600-608.

O'Connor, E. E. & McCartney, K. (2007). Examining teacher- child relationships and achievement as part of an ecological model of development. American Educational Research Journal, 44(2), 340 -369.

O'Connor, E. E. (2010). Teacher-child relationships as dynamic systems. Journal of School Psychology 48,187-218.

O'Connor, E. E, Dearing, E & Collins, B. A. (2011). Teacher-child relationship and behavior problem trajectories in elementary school. American Educational Research Journal, 48 (1), 120-162.

O'Connor, E.E., Collins, B. A. & Supplee, L. (2012). Behavior problems in late childhood: the roles of early maternal attachment and teacher-child relationship trajectories. Attachment & Human Development, 14(3), 265-288.

O'Connor, E.E. & McCartney, K. (2006). Testing associations between mother-child and teacher-child relationships. Journal of Educational Psychology, 26(5), 301-326.

Oktay, A. (2007) Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeği'nin (PKBS-2) geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pianta, R. C. (1997). Adult-child relationship processes and early schooling. Early Education and Development, 8 (1), 11-26.

Pianta, R.C., & Ferguson, J. (1997). Prediction of behavior problems in children from motherchild interaction. Unpublished manuscript, University of Virginia, Charlottesville.

Kaynak Göster