Yenidoğanın doğumsal cerrahi akciğer bozuklukları: 5 yıllık klinik deneyim

Önbilgi/amaç: Akciğerin doğumsal cerrahi bozuklukları nadirdir ve çoğu kez geç tanındıkları için ölümcül olabilmekte, zamanında tanındıklarında ise sonucu başarılı cerrahi belirlemektedir. Bu çalışmanın amacı yenidoğan döneminde cerrahi doğumsal akciğer bozukluğu nedeniyle ameliyat edilen olguları geriye dönük olarak irdelemek ve sonuçlarını tartışmaktır. Yöntem: Kliniğimizde 1996-2001 içinde yatırılarak izlem ve tedavisi yapılan 18 olgu (12 erkek, 6 kız); yaş, cins, kilo, başvuru yakınması, tanı, uygulanan cerrahi işlem, tanı yöntemleri, mortalité açısından geriye dönük irdelendi. Tanı yöntemi olarak hastanın öyküsü ve muayenesi temel alınarak akciğer filimi, bilgisayarlı tomografi, akciğer ventilasyon-peıfüzyon sintigrafisi, bronkoskopi, eşlik eden bozuklukların ayırıcı tanısı için ekokardiyografi ve karın ultrasonografisi kullanıldı. Bulgular: Değerlendirilen olguların 12'si erkek 6'sı kız idi. Başvuru yaşı ortalama: 24.2 gün (1-45), ortalama ağırlık: 4800 gr (2850-5670) idi. Olguların tamamı solunum xistemi yakınmaları ile başvurdu. Değerlendirmeye alınan olgular doğumsal lober amfizem (n=8), kistik adenomatoid malformasyon (n-4), akciğer sekestrasyonu (n=2), akciğer atelektazisi (n=2), basit akciğer kisti (n= I), kistik akciğer içi lenfanjiomatozis (n=l) idi. Olgulara cerrahi işlem olarak lobektomi (n=9), pnomonektomi (n=4), segmentektomi (n=3), kist çıkarılması, (n= I) ve kitle çıkarılması, (n= I) uygulanmıştır. Olgulardan birine önce sol üst daha sonra ikinci ameliyatla sol alt lobektomi yapılmak zorunda kalınmıştır. Kliniğimizde yenidoğan döneminde başvurarak doğumsal akciğer bozukluğu nedeniyle izlem ve tedavisi yapılan olguların 3'ii (% 16.6) kaybedildi. Olguların 7'sine ventilator desteği gerekti. Sadece bir olguda uzun süreli ventilator tedavisi gerekti.. Sonuç: Tanı yöntemlerindeki gelişmeler, cerrahi teknik ve deneyimin, artışı, ameliyat sonrası bakım olanaklarını düzelmesi ve mekanik ventilator uygulamalarının devreye girişi cerrahi dıığumsal akciğer bozukluklarının yenidoğan döneminde başarı ile tedavi edilme olanağı sağlamıştır.

Congenital surgical pulmonary pathologies of the newborn: A 5 year clinical experience

Background/aim: Surgical congenital pulmonary pathologies are rare conditions occurring in newborn infants. The time of surgery determines the prognosis and unfortunately delayed diagnosis is nearly always fatal. The aim of this study was to retrospectively review our experience with surgical congenital pulmonary pathologies and discuss the results. Method: 18 patients (12 male, 6 female), whom were treated between January 1996 and January 2001, were retrospectively reviewed regarding age, sex, birth weight, initial complaint, surgical pathology, surgical procedure, diagnostic methods and mortality rate. The patient history, the physical examination findings, X-ray, CT, ventilation-perfusion scan, bronchoscopy, abdominal ultrasonography and echocardiography were evaluated. Results: The patient study group consisted 12 males and 6 females. The mean age was 24.2 days (1-45), mean weight was 4800 g (2850-5670) on admission. All of cases were admitted with primary respiratory compilants. The diagnosis was; congenital lohar amphysema (n=8), cystic adenomatoid malformation (n=4), pulmonary sequestration (n=2), pulmonary atelectasis (n=2), simple pulmonary cyst (n=l), and cystic intrapulmonary tymphangiomatosis (n=l). Lobectomy was performed in 9, pneumonectomy in 4, segmentectomy in 3, excision of the cyst in 1, and excision of the mass was performed in I case as a primary surgical procedure. In one case, left lower lobectomy was peiformed as a secondary procedure following the left upper lobectomy. Three patients died in the study group (16.6 %). Mechanical ventilation was necessary in 7 (38.8 %) cases. Only one patient, who later died, needed longer period of ventilation. Conclusion: With the help of technical developments or diagnostic methods, surgical technique and experience, improvement on postoperative care and use of mechanical ventilation has increased the surgical outcome in congenital surgical pathologies in newborns.

Kaynakça

1. Avanoğlu A, Mutaf O: Surgical treatment of achalasia in children: is an added antireflux procedure necessary ? Pediatr Surg Int 11:134, 1996

2. de Campos JR. Andrade Filho LO, Werebe EC, et al: Thoracoscopy in children and adolescents. Chest 111:494, 1997

3. Downey RJ: Surgical treatment of pulmonary metastases. Surg Oncol Clin N Am 8:341, 1999

4. Kern JA, Rodgers BM: Thoracoscopy in the management of empyema in children. J Pediatr Surg 28:1 128, 1993

5. Liu DW, Liu HP, Lin PJ, et al: Video-assisted thoracic surgery in treatment of chest trauma. J Trauma 42:670, 1997

6. Lowdermilk GA, Naunhcim KS: Thoracoscopie evaluation and treatment of thoracic trauma. Surg Clin North Am 80:1535,2000

7. Michel JL, Revillon Y, Montupet P, et al: Thoracoscopic treatment of mediastinal cysts in children. J Pediatr Surg 33:1745, 1998

8. Patti MG, Arcerito M, De Pinto M, et al: Comparison of thoracoscopic and laparoscopic Heller myotomy for achalasia. J Gastrointest Surg 2:561, 1998

9. Patton RM, Abrams RS, Gauderer MW: Is thoraco-scopically aided pleural debridement advantageous in children? Am Surg 65:69, 1999

10. Rescorla FJ, West KW, Gingalewski CA, et al: Efficacy of primary and secondary video-assisted thoracic-surgery in children. J Pediatr Surg 35: i 34, 2000

11. Rodgers BM, Talbert JL: Thorascoscopy for diagnosis of intrathoracic lesions in children. J Pediatr Surg 11:703. 1976

12. Rothenberg SS: Thoracoscopic lung resection in children. J Pediatr Surg 35:271, 2000

13. Rothenberg SS, Partrick DA, Bealer JF, et al: Evaluation of minimally invasive approaches to achalasia in children. J Pediatr Surg 36:808, 2001

14. Sartorelli KH, Partrick D, Meagher DP: Port-site recurrence after thoracoscopic resection of pulmonary metastasis owing to osteogenic sarcoma. J Pediatr Surg 31:1443, 1996

15. Schier F, Waldschmidt J: Thoracoscopy in children. J Pediatr Surg 31:1640, 1996

16. Weatherford DA, Stephenson JE, Taylor SM, et al: Thoracoscopy versus thoracotomy: indications and advantages. Am Surg 61:83, 1995

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

137 20

Sayıdaki Diğer Makaleler

L-arginin ve pentoksifilinin mide iskemi-reperfüzyonu uygulanan sıçanlarda mukoza engeli üzerindeki koruyucu etkileri

Abdurrahman ÖNEN, Zeki KANAY, Doğan KURT

Çocuklarda torakoskopik girişimler

Coşkun ÖZCAN, Orkan ERGÜN, AHMET ÇELİK, Güliz ERGÜN, HAKKI ATA ERDENER

Çamaşır suyu içen çocuklarda yaklaşım nasıl olmalıdır?

Orhan KOÇ, Ayşe KARAMAN, İbrahim KARAMAN, Derya ERDOĞAN, Y. Hakan ÇAVUŞOĞLU, Kemal ASLAN, Evşen TORAMAN, Adnan NARCI, Özden ÇAKMAK

Endoskopi yardımıyla trakeotomi ile yabancı cisim çıkarılması: Olgu sunumu

Cüneyt GÜNŞAR, Abdülkadir GENÇ, Aydın ŞENCAN, Can TANELİ, Erol MİR

Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): İlk deneyimimiz

Gülce HAKGÜDER, Oğuz Ateş Ece BÖBER, Mustafa Tunca OLGUNER, M. Feza AKGÜR

Superior mezenterik arter sendromu: Olgu sunumu

Tuğrul TİRYAKİ, Ziya LİVANELİOĞLU, F. Halil ATAYURT

Yenidoğanın doğumsal cerrahi akciğer bozuklukları: 5 yıllık klinik deneyim

Zekeriya İLÇE, Sinan CELAYİR, Fatih AKOVA, Topuzlu Gonca TEKANT, Haluk EMİR, Nüvit SARIMURAT, Ergun ERDOĞAN, Daver YEKER

Mesane içinde kateter düğümlenmesi: Kılavuz tel yardımı ile basit çözüm

Serdar H. İSKİT, Olgaç FAZLI, Seval YILDIZ, Dinçer YILDIZDAŞ, Ünal ZORLUDEMİR

Çocukluk çağı akciğer apsesi olgularının tedavisi

İrfan KARACA, MÜNEVVER HOŞGÖR, Haluk CEYLAN, Koray TOPÇU, Günyüz TEMİR, Başak UÇAN

Kasık fıtığında sıkışmanın önlenebilirliğinin değerlendirilmesi

Musa ABEŞ, Haluk SARIHAN