Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri

Amaç: Sepsis, yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitelerinde (YCYBÜ) önemli morbitide ve mortalité nedenleri arasındadır. Bu geriye dönük çalışmada, YCYBÜ'müzdeki postoperatif sepsis sıklığının ve sepsis gelişimine neden olabilecek risk f aktörlerinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Ekim 1996Mayıs 2001 tarihleri arasında YCYBÜ'müze yatan, ameliyat olan ve dosyalarından verilerine ulaşılabilen 72 yenidoğan çalışmaya alındı. Yenidoğanlarda ameliyat sonrası sepsisi, kan kültüründe mikroorganizma üremesi, pürülan yara akıntısı veya postoperatif dönemde sepsisi destekleyici klinik ve laboratuvar verilerin bulunması olarak tanımlandı. Sepsis geçiren yenidoğanlar sepsis grubu, diğerleri de kontrol grubu olarak isimlendirildi. Her grup için H muhtemel risk faktörü incelendi. Bunlar; cinsiyet, prematürite, operasyon yaşı, yara tipi, cerrahi stres derecesi, TPN kullanımı, endotrakeal entübasyon, mekanik ventilasyon, üriner kateterizasyon, göğüs tüpü takılması ve postoperatif oral beslenmeye geçiş süresidir. Bulgular: Ameliyat sonrası sepsis sıklığı % 40 olarak saptandı. Sadece onsekiz hastada (% 25) kan kültüründe üreme oldu ve en çok izole edilen mikroorganizma da Klebsiella pneumonia idi. Sepsise bağlı ölüm sadece 2 olguda gözlendi. Sepsis grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, cinsiyet, prematürite, operasyon yaşı ve göğüs tüpü takılması açısından belirgin bir fark yoktu. Sepsis grubunda; orta derecede cerrahi stres, kontamine yara tipi, TPN kullanımı, endotrakeal entübasyon, mekanik ventilasyon, üriner kateterizasyon ve postoperatif oral beslenmeye geç başlama kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p

Risk factors postoperative sepsis in a neonatal surgical intensive care unit

Aim: Sepsis remains a significant source of mortality and morbidity in neonatal surgical intensive care units (NS1CU). In this retrospective study, we aimed to determine the incidence of postoperative sepsis and to identify the risk factors associated with the development of sepsis in our NSICU. Method: We could reach the files of 72 neonates admitted to our NSICU during the period October 1996 to May 2001. Neonatal postoperative sepsis was defined as growth of microorganism in blood culture, purulent wound discharge or clinical and laboratory data supportive of sepsis in the postoperative period. The neonates having sepsis was named as septic group, the others as control. Eleven probable risk factors were evaluated; sex, prematurity, age at operation, wound type, degree of surgical stress, TPN, having an endotracheal tube, mechanical ventilation, urinary catheterisation, insertion of chest tube and time for starting postoperative enteral feeding. Results: The postoperative sepsis incidence was 40.21%. Only 18 patients (25 %) had positive hemoculture and Klebsiella pneumonia was the most commonly isolated microorganism. Only two cases died due to sepsis. When comparing the septic group with controls, there were no significant difference in sex, prematurity, age at operation and having chest tube. Factors found to be significantly associated with a postoperative sepsis in our NSICU were moderate degree of surgical stress, contaminated wound type, TPN, having an endotracheal tube, mechanical ventilation, urinary catheterisation and time for starting postoperative oral feeding (p<0.001). Conclusion: 1. Klebsiella pneumonia was the most common isolated microorganism in our NStCU. 2. The babies undergoing major operation and having a moderate degree of surgical stress were most likely at risk of sepsis. 3. Prolonged TPN, late onset of postoperative enteral feeding and interventive procedures such as having an endotracheal tube, mechanical ventilation, urinary catheterisation were the most frequently encountered risk factors in our surgical neonates with sepsis.

Kaynakça

1. American Academy of Pediatrics. Antimicrobial prophylaxis in pediatric surgical patients. Pediatrics 74:437,-1984 2. Anand KJS, Aynsley-Green A: Measuring the severity of surgical stress in newborn infants. J Pediatr Surg 23:297,1988 3. Belet N, Küçüködük Ş, Sezer T ve ark: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan ünitesinde izlenen nazokomiyal sepsis olguları. Türk Pediatri Arşivi 35:256,2000 4. Bhattacharyya N, Kosloske AN: Postoperative wound infection in pediatric surgical patients: a study of 676 infants and children. J Pediatr Surg 25:125, 1990 5. Bhattacharyya N, Kosloske AN, Macarthur C: Nosocomial infection in pediatric surgical patients: a study of 608 infants and children. J Pediatr Surg 28:338, 1993 6. Davenport M, Doig CM: Wound infection in pediatric surgery: a study in 1094 neonates. J Pediatr Surg 28:26,1993 7. Finer NN, Woo BC, Hayashi A, Hayes B: Neonatal surgery: intensive care unit versus operating room. J Pediatr Surg 28:645, 1993 8. Freeman J, Goldman DA, Smith NE et al: Association of intravenous lipid emulsion and coagulase-negative staphylococcal bacteremia in neonatal intensive care units. N Engl J Med 323:301, 1990 9. Goldman DA, Durbin WA, Freeman J: Nasocomial infections in a neonatal intensive care unit. J Infect Dis 144:449, 1981 10. Goldman DA: Bacterial colonization and infection in the neonate. Am J Med 70:417, 1981 11. Ilıkkan B, Vural M, Özbek S ve ark: Yenidoğan ünitesinde sepsis olgularının değerlendirilmesi.Cerrahpaşa Tıp Dergisi 28:146, 1997 12. Kosloske AM: Sepsis and infection in the neonate. Infections and immunologic disorders in pediatric surgery. First edition. Mexico. W.B.Saunders Comp. 1993, p:131 13. Leonard EM, Van Saene HKF, Shears P et al:Pathogenesis of colonization and infection in a neonatal surgical unit. Crit Care Med 18:264, 1990 14. Madden NP, Agrawal M, Brereton RJ et al: An audit of postoperative sepsis in a neonatal surgical unit. Pediatr Surg Into: 185, 1991 15. Me Cracken Jr GH, Freij BJ: Acute infections. Neonatology and management of the newborn. Fourth edition. Philadelhia 1994, p:1082 16. Moore DL: Nosocomial infections in newborn nurs¬ eries and neonatal intensive care units. Hospital epidemi¬ ology and infection control. Second edition. Baltimore, Williams&Wilkings 1996, p:535 17. Philip AGS, Hewitt JR: Early diagnosis of neonatal sepsis. Pediatrics 65:1036, 1980 18. Satar M, Atıcı A, Türkmen M, Narlı N: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonlar II. İst Çocuk Klin Derg 32:39, 1997 19. Shankar KR, Brown D, Hughes J, et al. Classification and risk factor analysis of infections in a surgical neonatal unit. J Pediatr Surg 36:276, 2001 20. Vesikari R, Janas M, Gronroos P, et al: Neonatal sep- ticemia. Arch Dis Child 60:542, 1985

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

152 21

Sayıdaki Diğer Makaleler

Deneysel travmatik diyafragma rüptürü sonrası gelişen kardiyo-respiratuvar etkileri üzerine nitrik oksit prekürsörü L-arginin'in etkisi

Hayrettin ÖZTÜRK, Ayten GEZİCİ, Selçuk OTÇU, Ali İhsan DOKUCU, Sedat KAYA, Gökhan KIRBAŞ, Selçuk YÜCESAN

Anüsden protrüde olan ventrikülo-peritoneal şant: Nadir bir komplikasyon

AYDIN ŞENCAN, Zafer DAĞLAR, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Ahmet Şükrü UMUR, Mehmet SELÇUKİ

Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları: Bir yaş üstü olgularda on yıllık deneyimiz

Cüneyt GÜNŞAR, AYDIN ŞENCAN, İrfan KARACA, Haluk CEYLAN, Orhan FESÇEKOĞLU

Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri

Halil TUĞTEPE, İbrahim UYGUN, Kerem ÖZEL, Gürsu KIYAN, Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI

Akut apandisit tanısında inflamatuvar belirteçlerin yeri

Gökhan KÖYLÜOĞLU, Mehmet ARPACIK, DİLEK SEMA ARICI, Canan CERAN, Fügen KIVANÇ

Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, AYDIN ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

Çocuk cerrahisi eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması

Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR, Tanju AKTUĞ

Çocuk cerrahisinde nozokomiyal infeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü

Abdurrahman ÖNEN, Murat Kemal ÇİĞDEM, Mehmet Faruk GEYİK, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU