Ürokinazın ameliyat sonrası karın içi yapışıklıklarının oluşumu ve barsak anastomozlarının iyileşmesi üzerine etkileri

Bir plazminojen aktivatörü olan ürokinaz proteolitik bir enzim olduğundan ameliyat sonrası karın içi yapışıklıkla¬rının engellenmesi amacı ile üzerinde deneysel olarak ça¬lışılan ajanlardan biridir ve olumlu sonuçlar bildirilmek¬tedir. Aynı mekanizma ile yara iyileşmesini de etkileyebi¬leceğini düşünerek, ameliyat sonrası karın içerisine uy¬gulanan ürokinazın anastomoz komplikasy onlarını arttırıp arttırmayacağını incelemek amacı ile bu çalışmayı plan¬ladık. Kontrol ve ürokinaz gruplarında yer alan War adet sıçanda laparotomi ve kolon anastomozu yapıldı. Üro¬kinaz grubunda bu işlemlere ek olarak 2000 İÜ ürokinaz periton içerisine verildi. Ameliyat sonrası yedinci günde sıçanlar sakrifiye edilerek; yapışıklık skorlaması, anas¬tomoz patlama basınçlarının ölçümü ve histopatolojik in¬celemeler yapıldı. Anastomoz kaçağı gözlenen sıçan olma¬dı. Yapışıklık skoru kontrol grubunda (2.6+0.52) ürokinaz grubuna (1.1+0.74) oranla belirgin olarak yüksekti. Anas¬tomoz patlama basınçları açısından ise iki grup ara¬sındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p

Effects of urokinase on postoperative intraabdominal adhesion formation and healing of bowel anastomosis

Effects ofurokinase on postoperative intraabdominal adhesion formation and healing of bowel anastomosis Urokinase with its' proteolytic enzyme activity, has been frequently used in experimental studies on postoperative intraperitoneal adhesion formation. As wound healing process may be effected with the same mechanism, we aimed to investigate if intraperitoneal administration of urokinase increases the rate of anastomotic comp¬lications. For every ten rats of the control and urokinase group, laparotomy and colonic anastomosis are per¬formed. In the urokinase group abdominal cavities are ir¬rigated with 2000 IU of urokinase. All the rats are sac-rified at postoperative seventh day and adhesion scoring, anastomosis bursting pressure and histopathological fin¬dings are investigated. There is no anastomotic leakage in both groups. Adhesion score in control group (2.6+0.52) was significantly higher than urokinase group (l.l±0.74). Differences in anastomotic bursting pressure between the groups were not statistically significant. Although serosal and mucosal continuity were not achieved properly due to excessive fibroblastic activity in control animals, it could be obtained in the urokinase group sufficiently. Our fin¬dings support the efficacy of urokinase in preventing the postoperative intraabdominal adhesion formation, while the healing process at the anastomotic site is not alter with its' intraperitoneal administration.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

414 66