Urodynamic findings in rabbit bladder

Tavşan mesanesinin fizyolojik karakteristikleri değişik deneysel çalışmalarda ortaya konmuştur. Ancak bu çalışmaların çoğunda kontrol grubunda olan çok az sayıda denek mevcuttur. Bu çalışmanın amacı Yeni Zelanda türü beyaz tavşanların ürodinami sonuçlarını değerlendirmektir. Bu amaçla ortalama ağırlıkları 2250 (1250-3300 gr) arasında değişmekte olan 45 tavşanda; komplians, kapasite ve intravezikal basınç ölçümleri yapıldı. Elde ettiğimiz sonuçlar daha önce diğer çalışmalarda bildirilenler ile uyum göstermekte ise de çalışmamızda erkek ve dişi tavşanlar arasında kapasite ve komplians değerleri açısından anlamlı farklılık saptanmıştır. Dişi tavşanların mesanelerinin kapasite açısından daha büyük ve daha iyi kompliansa sahip oldukları gösterildi. Ancak her iki cins arasında bazal ve intravezikal basınçlar açısından farklılık yoktu.
Anahtar Kelimeler:

Tavşanlar, Ürodinamik, Modeller, hayvan

Tavşanda ürodinami bulguları

The physiological characteristics of rabbit bladder were described in different experimental rabbit models. But in most of these experiments the animals were used as cont¬rol groups with very limited numbers. The aim of this study was to present urodynamic findings in 45 adult New Zealand white rabbits weighting between 1250-3300 g (mean 2250 g). Compliance, capacity and intravesical pressures were studied. Although the results correlates with previous studies, we encountered a difference in ca¬pacity and compliance and of male and female rabbit bladders, showing that the female bladders were larger in capacity and had a better compliance. But no significant difference were observed between the baseline and int¬ravesical pressures.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

136 20