Pediatrik travma skorlaması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'e 1.6.1987-31.12.1993 târihleri arasında travma nedeni ile başvuran 75 çocuk olgu retrospektif olarak değerlendirilmiş ve her birinin pediatrik travma skorlaması (PTS) yapılmıştır. Puanlara göre oluşturulan gruplarda morbidite vd mortalite karşılaştırılmıştıf. Morbidite gös¬tergesi olarak hastanede kalış süresi gözönüne alınmıştır. Tüm seride mortalite % 5 bulunmuştur. PTS puanı artı ikinin üzerinde olan olgularda mortalite görülmezken, artı iki ve altındakilerde % 100 mortalite saptanmıştır. Ortalama hastanede kalış süresi ile PTS puanı arasında ters orantı gözlenmiştir. Bu sonuçlarla, PTS sisteminin travma olgularının yaralanma ciddiyetlerinin belirlenmesi ve acil yönlendirilmesinde önemli bir araç olduğu vurgulanmıştır.

Pediatric trauma score

A total of 75 children with trauma were admitted to our department of Pediatric. Surgery between 1.6.1987-31.12.1993. These patients were retrospectively evaluated and Pediatric Trauma Score (PTS) was resignated for each case. Individual morbidity and mortality were cor¬related to PTS. The period of hospitalization was accepted as an index for morbidity. There were no mortalities in patients with PTS greater than two. On the other hand, the mortality rate in patients whose score was equal or less than two was 100 %. There was negative correlation bet¬ween hospitalization periods and PTS. Our results in¬dicate that PTS is an important tool for the initial as-sesment of injury severity and could help in the triage of injured children as well.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

384 63

Sayıdaki Diğer Makaleler

Extensive heterotropic brain tissue of the face: A review and report of an unusual case

Rıza RIZALAR, Ferit BERNAY, Funda DEMİRAĞ, Naci GÜRSES

Çocuklarda künt karaciğer ve dalak yaralanmalarının nonoperatif tedavisinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması

Mehmet İÇER, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ahmet C. DURAK, Nevzat ÖZCAN, Cüneyt TURAN, Ahmet KAZEZ, Hamit OKUR

Multicystic dysplastic kidney: Prenatal diagnosis and postnatal management

Haluk SARIHAN, Rahmi AKYAZICI, Musa ABEŞ, Şirin GÜLKÖK, Kemal SERÇE

İmipramin sağaltımı sırasında ortaya çıkan bir feokromositoma olgusu

Ahmet ARIKAN, Hikmet ŞAHİN, Savaş KANSOY

Deneysel splenik arter ligasyonu ve splenik ototransplantasyonun pnömokok sepsisi oluşumuna etkisi

Rıza RIZALAR, Mithat GÜNAYDIN, Murat GÜNAYDIN, Salih SOMUNCU, Ferit BERNAY, Naci GÜRSES

Sugiura procedure for children with hemorrhagic portal hypertension secondary to extrahepatic portal vein occlusion

Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Hamit OKUR, Ahmet KAZEZ

Bilateral abdominoscrotal hydrocele in an infant

Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Selami SÖZÜBİR, Naci GÜRSES

İnsan büyüme hormonunun yara iyileşmesine histopatolojik etkisini inceleyen deneysel bir çalışma

Emre ERAN, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Nur DANİŞMEND

Böbreğin berrak hücreli ve rabdoid tümörleri: 7 olgunun retrospektif analizi

Figen AKSOY, Ahsev BALİÇ, Sergülen DERVİŞOĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz SAĞLAMER, Serdar SANDER, Ergun ERDOĞAN, Yunus SÖYLET

Çocukluk dönemi künt böbrek travmalarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Haluk SARIHAN, Kemal SERÇE, Rahmi AKYAZICI, MUSA ABEŞ, Ahmet SARI, Hasan DİNÇ, Ali ÇAY, Mustafa İMAMOĞLU