Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)

Önbilgi/amaç: Bu klinik araştırmada mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflü (VUR) saptanan çocuklarda, mesanede cinsiyet hormon almaçlarının bulunup bulunmadığı, bulunuyorlarsa hangi yerleşimde olduklarının belirlenmesi ve bu olgulardaki cinsiyet hormonu düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaçla temel olarak üç grup ayırt edilmiştir. Grup-I: Nöropatik olmayan mesanesfinkter işlev bozukluğu olan olgular (n=10). Grup-H: Nöropatik mesane-sfinkter işlev bozukluğu olan olgular (n=6). Grup-IH: VUR primer veya sekonder VUR saptanan olgular (n=9). Bu olgulardan alman tam kat ya da mukozal mesane örnekleri ile olgunun kan cinsiyet hormon düzeyleri değerlendirildi. Alınan tüm örnekler sabitlenip histopatolojik inceleme için gerekli işlemlerden geçirildi ve immunohistokimyasal olarak incelendi. Bu örneklerde östrojen, androjen ve progesteron almaçları araştırıldı. Ayrıca tüm olguların kan cinsiyet hormon değerleri ölçülüp yaşlarına göre değerlendirildi. Bulgular: 16'sı erkek, 9'u kız, toplam 25 olgudan alınan 44 adet tam kat ya da mukozal mesane örnekleri ile 23 olgunun kan cinsiyet hormon düzeyleri değerlendirildi. Doku örnekleri değişik endikasyonlarla; frigon (n=36) veya mesane kubbesinden (n=8) alınan parçalardı. Tüm olgularda değerlendirildiğinde, almaç pozitifliği östrojende % 6.8; androjende % 40.9 ve progesteronda % 50 olarak bulundu. Araştırılan cinsiyet hormon almaçlarının yalnız mesane iç yüzeyinde geçiş epitelinde bulunduğu saptandı. Cinsiyet hormon düzeyleri açısından tüm gruplar biramda değerlendirildiğinde serum östradiol (E2) düzeyi 8 olguda (% 34.7) yüksek, 4 olguda (% 17.3) düşük ve 11 olguda (% 48) ise normal olarak bulundu. Serum testosteron düzeyi 3 olguda (% 13) yüksek, 6 olguda (% 26) düşük ve 14 olguda (% 61) ise normal olarak bulundu. Serum progesteron düzeyi 17 olguda (% 73) yüksek ve 6 olguda (% 27) ise normal olarak bulundu. Almaç ve hormon değerleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. Sonuç: Çocuk mesanelerinde cinsiyet hormon almaçları vardır ve bu almaçlar sıklıkla mesane boynunda ve geçiş epitelinde bulunmaktadır. Her iki cinsiyette tüm almaçlar bulunmakta ancak oran ve yoğunlukları farklılıklar göstermektedir. Cinsiyet hormon değerlerinin de farklı gruplar ve cinsiyetlerde farklılıklar gösterdiği gözlenmektedir.

The relation between the sex hormone reception on hormones in children with bladder dysfunction and VUR: Clinical preliminary report

Background/aim: This study aims to clarify to role of the sex hormone receptors and sex hormones in bladder neck disorders in children. In this study we investigated patients with bladder dysfuntion and VUR in regard to existence and location of sex hormone receptors in bladder and sex hormone levels. Methods: The study consists of three groups. Group-I: Patients with non-neuropathic bladder-sphincter disfunction (n-10). Group-II: Patients with neuropathic bladder-sphincter disfunction (n=6). Group-III: Patients with vesicoureteral reflux (n=9). Biopsies were taken during open surgery and/or cystoscopic procedures for various indications from the trigonum and bladder dome. All biopsies were routinely fixed and processed for histopathological assessment and investigated immunohistochemically for determination of sex hormone receptors (estrogen, androgen and progesterone) in bladder. All sex hormone levels were evaluated and compared according to age of patients. Results: This study included 44 bladder biopsies of total 25 children. Male: female ratio was 16: 9. Overall receptor positivity was found 6,8% in estrogen; 40,9 % in androgen and 50 % in progesterone. Deeper tissues were examined in 26 (59 %) biopsies. The sex hormone receptors were present only in transitional epithelium and there was no receptor expression in deeper tissues of bladder wall. Sex hormone levels in östradiol (E2) was high in 8 (34,7 %), low in 4 (TL3 %) and normal in 11 (48 %) patients. Testosterone"teveh were found high in 3 (13 %), low in 6 (26 %) and normal in 14 (61 %) patients. Progesteron levels were found high in 17 (73 %) and normal in 6 (27 %) patients. There was no significant difference between the study groups in regard to receptor and hormone levels. Conclusion: Sex hormone receptors are present in children. The receptors are present mainly localized at bladder neck and in transitional epithelium of the bladder wall. The sex hormone receptors were found in different density and ratio in both of gender and groups. The sex hormone levels also varied in different gender and groups.

Kaynakça

1. Anderson GF, Navarro SP: The response of autonomic receptors to castration and testosterone in the urinary bladder of the rabbit. J Urol 140: 885,1988

2. Bussolati G, Tizzani A, Casetta G, Cassoni P, Pacchioni D, Piana P, Revelli A, Massobrio M: Detection of estrogen receptors in the trigonum and urinary bladder with an immunohistochemical technique. Gynecol Endocrinol 4: 205, 1990

3. Celayir S, İlçe Z, Balcı H, Altuğ T: Testosteronun dişi tavşan mesanesi üzerindeki etkileri: Mesanenin cinsiyeti üzerine bir ön çalışma. Pediatrik Cerrahi Dergisi 14: 58,2000

4. Celayir S, İlçe Z, Büyükünal SNC: Is there a bladder sex? The effects of sex hormones to female rabbit bladder-I: An experimental study. Presented in ESPU-AAP Joint- Meeting 2000, Tours-Fransa, 6-10 Haziran 2000, BJU International 85: 40, 2000

5. Celayir S, İlçe Z, Danişmend N: The effects of male sex hormones on urodynamics in childhood. Intersex patient's are a natural model. Ped Surg Int 16: 502, 2000

6. Celayir S, İlçe Z, Dervişoğlu S: Mapping the bladder sex: The distribution of sex hormone receptors in bladder in childhood: Preliminary report (Presented in 13th Pediatric Surgical Research Symposium). Ann Arbor, Michigan, USA 1- 4 Kasım 2000

7. Celayir S, İlçe Z: Is there a bladder sex-II? The effects of sex hormones on bladder urodynamics in male rabbits. Presented in XII. ESPU Meeting, Aarhus-Danimarka, 25-28 Nisan 2001, BJU International 87: 53, 2001

8. Celayir S, Kılıç N, Söylet Y, Büyükünal SNC: Urodynamic findings in rabbit bladder. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10: 71, 1996

9. Cutner A, Burton G. Cardozo LD, Wise BG, Abbott D, Studd J: Does progesterone cause an irritable bladder? Int Urogynecol J 4: 259, 1993

10. Fantl JA, Bump R, McClish D, Wyman J: Efficacy of estrogen supplementation in the treatment of urinary incontinence. Obstet Gynecol 88: 745, 1996

11. Fantl JA, Cardozo L, Me Clish DK: The hormones and urogenital therapy committee. Estrogen therapy in the management of urinary incontinence in postmenopausal women: a meta-analysis. First report of the hormones and urogenital therapy committee. Obstet Gynecol 83: 12, 1994

12. Fantl JA, Wyman JR. Anderson RL, Matt DW, Bump RC: Postmenopausal urinary incontinence: comparison between non-estrogen-supplemented and estrogen-supplemented women. Obstet Gynecol 71: 823, 1988

13. Foldspang A, Mommsen S: The menopause and urinary incontinence. Int Urogynecol 5: 195, 1994

14. Iosif CS, Batra S, Ek A, Astedt B: Estrogen receptors in the human female lower urinary tract. Am J Obstet Gynecol 141: 817,1981

15. Jackson S, Shepherd A, Brookes S, Abrams P: The effect of oestrogen supplementation on postmenopausal urinary stress incontinence: a double blind placebo controlled trial. Br J Obstet Gynaecol 106: 711, 1999

16. Levin RM, Shofer FS, Wein AJ: Estrogen-induced alterations in the autonomic responses of the rabbit urinary bladder. J Pharmacol Exp Ther 215: 614,1980

17. Pacchioni D, Revelli A, Casetta G, et al: Immunohistochemical detection of estrogen and progester-one receptors in the normal urinary bladder and in pseudomembranous trigonitis. J Endocrinol Invest 15: 719,1992

18. Raz S, Zeigler M, Caine M: The effect of progesterone on the adrenergic receptors of the urethra. Br J Urol 45: 131, 1972

19. Rosenzweig BA, Bolina PS, Birch L, Moran C, Marcovici I, Prins GS: Location and concentration of estrogen, progesterone, and androgen receptors in the bladder and urethra of the rabbit. Neurourol Urodyn 14: 87,1995

20. Saez S, Martin PM: Evidence of estrogen receptors in the trigone area of the human urinary bladder. J Steroid Biochem 15: 317, 1981

21. Salmon UJ, Walter RI, Geist SH: The use of estrogens in the treatment of dysuria and incontinence in post-menopausal women. Am J Obstet Gynecol 42: 845, 1941

22. Stephenson TJ, Henry L, Harris SC, Giri DD, Fox M, Underwood JCE: Pseudomembranous trigonitis of the bladder: Hormonal etiology. J Clin Pathol 42: 922, 1989

23. Walter S, Kjaergaard B, Lose G, Andersen JT, Heisterberg L, Jakopson H: Stress urinary incontinence in postmenopausal women treated with oral estrogen and adrenoreceptor stimulating agent: a randomised double-blind placebo-controlled study. Int Urogynecol J 1: 74, 1990

24. Wolf H, Wandt H, Jonat W: Immunohistochemical evidence of estrogen and progesterone receptors in the female lower urinary tract and comparison with vagina. Gynecol Obstet Invest 32: 227, 1991

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

392 63

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koledokta kendiliğinden delinme

AYŞE KARAMAN, Derya ERDOĞAN, İBRAHİM KARAMAN, Özden ÇAKMAK

Yaygın lenfadenopatili sinus histiositozisi (Rosai-Dorfman hastalığı): Olgu sunumu

Vedat BAKAN, Burhan KÖSEOĞLU, İsmail DEMİRTAŞ, Serdar UĞRAŞ, A. Faik ÖNER

Özofagus atrezisi ameliyatı sonrası anastomoz darlığı gelişimini etkileyen faktörler

Gürsu KIYAN, Tolga E. DAĞLI, Ünal GÜVENÇ, Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE, Serdar H. İSKİT

Pilorik atreziye eşlik eden bir epidermolisis büllosa olgusunda elektron mikroskopik bulgular

A. Ebru SAKALLIOĞLU, Aylin TARCAN, Serap KALKAN, İ. Serdar ARDA, Deniz SEÇKİN, Gülten KARABAY, Akgün HİÇSÖNMEZ

İnce bağırsak çıkarılmasında L-argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma

Alpaslan ÇAMLI, Meral BARLAS, Ayşegül AKBAY

Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi

Ahmet KAZEZ, Hayrettin YEKELER, Mehmet TURGUT, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ

Çocukluk çağında abdominoskrotal hidrosel

İlhami SÜRER, Suzi DEMİRBAĞ, Murat KOCAOĞLU, Cüneyt ATABEK, Haluk ÖZTÜRK, Salih ÇETİNKURŞUN

Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)

FATİH AKOVA, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Haluk EMİR, YUNUS SÖYLET, Sn Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: Koruyucu ya da kesin tedavi?

Oğuz ATEŞ, FAİKA GÜLCE HAKGÜDER, Burçe GÖKTAŞ, Mustafa OLGUNER, Mustafa SEÇİL, İrfan KARACA, Feza M. AKGÜR

Çocuklarda perineal rafe kisti: Olgu sunumu

Salih ÇETİNKURŞUN, İlhami SÜRER, Cüneyt ATABEK, MEHMET SALİH DEVECİ, Haluk ÖZTÜRK