Meckel divertikülü: Sıklık ve çocukluk çağındaki komplikasyonlar

Amaç: Meckel divertikülü mide-bağırsak sisteminin en sık doğumsal bozukluğudur. Çocuklukta divertikül ile ilgili pek çok sorun gelişebilir. Çalışmanın amacı toplumumuzda Meckel divertikülü sıklığını ve ona bağlı gelişen komplikasyonların özelliklerini araştırmaktır. Yöntem: 1990-1996 arasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniğinde yapılan bir araştırma ile 1685 karın ameliyatına ait veriler incelenmiştir. Meckel divertikülü saptanan hastalar belirtili ve belirtisiz olmak üzere iki kümede sınıflandırılmıştır. Değerlendirilen parametreler yaş, cinsiyet, klinik bulgular, eşlik eden anomaliler, divertikülün neden olduğu klinik tablolar, ektopik mukoza oranlan, cerrahi tedaviler ve komplikasyonlardır. Bulgular: Meckel divertikülü saptanan 60 olgudan 25'i belirtisiz, 35'i ise belirtili olarak sınıflandırılmıştır. Olguların yaş ortalaması 4.7'dir. Sıklık %1.51 hesaplanmıştır. Erkek:kız oranı belirtili ve belirtisiz kümeler için sırasıyla 2.5/1 ve 2.6/1'dir. Kusma ve karın ağrısı gibi birincil belirtilerin eşlik ettiği bağırsak tıkanıklığı (18 olgu) belirtili olgularda en sık rastlanan komplikasyondur. Belirtisiz kümede 15 olguda, belirtili kümede ise tüm olgularda divertiküller çıkarılmıştır. Ektopik mukoza bulunma oranı belirtisiz küme için % 26, belirtili küme için ise % 51'dir. Komplikasyon oranı belirtili kümede % 16'dır. Sonuç: Meckel divertikülü çocukluk çağında sıklıkla bağırsak tıkanıklığı tablosuyla karşımıza çıkan, yaşamı tehdit edici kornplikasyonlara neden olabilen ve bu nedenle akut karın nedeniyle ameliyat edilen ve appendiksi normal bulunan çocuklarda mutlaka araştırılması gereken bir doğumsal bozukluktur.

Meckel's diverticulum: Incidence and complications in childhood

Aim: Meckel' s diverticulum is the most commonly seen congenital anomaly of the gastrointestinal system. Many complications related with this diverticulum could be seen in childhood. The aim of this study is to investigate the incidence of Meckel's diverticulum in our population and to evaluate the features of the complications originating from it. Method: The data about 1685 patients who underwent laparotomy in Izmir Behçet Uz Children's Hospital between 1990-1996 were investigated. The patients with Meckel's diverticula were classified as symptomatic or asymptomatic. The parameters evaluated were age, sex, clinical presentation, associated anomalies, type of complications related with Meckel's diverticulum, ectopic mucosa, surgical treatment and complications. Results: 25 patients were classified as asymptomatic whereas 35 were classified as symptomatic in a group of 60 patients with Meckel's diverticulitis. The average age was 4.7 years. The incidence was calculated as 1.51 %. The male female ratio (m/f) was 2.5/1 and 2.6/1 for symptomatic and for asymptomatic patients respectively. Intestinal obstruction (18 cases) was the most common clinical finding presented with vomiting and abdominal pain which were the primary symptoms. Fifteen diverticulum in the asymptomatic group, and all of them in the symptomatic group were excised. The ratio of ectopic mucosa was found as 16 % for the asymptomatic, and 51 % for the symptomatic cases. Symptomatic group had a 16 % complication rate. Conclusion: Meckel's diverticulum is a congenital structure, which is frequently encountered with the clinical presentation of intestinal obstruction in childhood causing life-threatening complications it should be investigated in the laparotomies performed for acute abdomen and where appendices were found innocent.

Kaynakça

1. Aktan AÖ, Güllüoğlu BM, Cingi A, ve ark.: Incidence of Meckel's diverticulum in Turkey. Br J Surg 84:683, 1997

2. Amoury RA, Snyder CL: Meckel's diverticulum. In Pediatric Surgery, Vol 2, Fifth Edition. O'Neill JA JR, Rowe Ml, Grosfeld JL, et al, eds. Mosby-Year Book, St. Louis. Missouri, 1998, p: 1 173

3. Artigas V, Calabuig R, Badia F, et al: Meckel's diverticulum: Value of ectopic tissue. Am J Surg 151:631, 1986

4. Cullen JJ, Kelly KA, Moir CR, et al: Surgical management of Meckel's diverticulum. An epidemiologic, population based study. Ann Surg 220:564, 1994

5. Diamond T, Russell CFJ: Meckel's diverticulum in the adult. Br J Surg 72:480, 1985

6. Erdener A, İlhan H, Yazıcı M, ve ark.: Çocuklarda Meckel Divertikülü. Ege Tıp Dergisi 29:308, 1990

7. Gürleyik E, Gürleyik G: Small bowel volvulus: a common cause of mechanical intestinal obstruction in our region. Eur J Surg 164:51, 1998

8. Kusumoto H, Yoshida M, Takahashı I, et al: Complications and diagnosis of Meckel's diverticulum in 776 patients. The American Journal of Surgery 164:382, 1992

9. Lüdtke FE, Mende V. Köhler H, et al: Incidence and frequency of complications and management of Meckel's diverticulum. Surg Gynecol Obstet 169:537, 1989

10. Mackey WC, Dineen P: A fifty year experience with Meckel's diverticulum. Surg Gynecol Obstet 156:56, 1983

11. Meguid M, Canty T, Eraklis AJ: Complications of Meckel's diverticulum in infants. Surg Gynecol Obstet 139:541,1974

12. Sarımurat N, Eliçevik M, Büyükünal C, ve ark: Meckel divertikülü ile ilgili deneyimlerimiz: 225 olgunun değerlendirilmesi. (Tartışmalı Poster No:25). 14. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pamukkale 26-30 Eylül 1995

13. Snyder CL: Meckel's diverticulum. In Pediatric Surgery. Ashcraft KW, Murphy JP, Sharp RJ (eds.) Third edition, WB Saunders Company, Philadelphia, Pennsylvania, 2000, p:541

14. Soliero MJ. Bill AH: The natural history of Meckel's diverticulum and its relation to incidental removal. Am J Surg 132:168, 1976

15. St-Vil D, Brandt ML, Panic S, et al: Meckel's diverticulum in children: A 20 year review. J Pediatr Surg 26:1289, 1991

16. Vane DW, West KW. Grosfeld JL: Vitelline duct anomalies. Experience with 217 childhood cases. Arch Surg 122:542, 1987

17. Yeker D. Büyükünal SNC, Benli M, et al: Radionuclide imaging of Meckel's diverticulum: Cimetidine versus pentagastrin plus glucagon. Eur J Nucl Med 9:316, 1984

18. Williams RS: Management of Meckel's diverticulum. Br J Surg 68:477, 1981

Kaynak Göster