Karaciğerin mezenkimal hamartomları

Karaciğerin en sık görülen ikinci selim tümörü olan mezenkimal hamartomlar tanı güçlüğü yaratmasalar da, tedavide seçilecek yöntem yönünden halen tartışmaya açıktırlar. Çalışmamızda, son 18 yılda kliniğimizde hu tanı ile izlenmiş 8 olgu geriye dönük olarak irdelenmiştir. Ortalama yaşları 1.4 yıl olan olgularımızın solunum sıkıntısı ile başvuran hariç tümünde ana yakınma karnın üst kısmında kitledir. Karaciğer enzimleri ve AFP düzeyleri normal olarak bulunan olgularımızdan biri hariç ameliyat öncesi tanı konulabildiği halde, rezeksiyona uygun olan tek lob yerleşimli bu olguların tümüne rezeksiyon yapılmıştır. Her iki lobu yaygın tutan tek olgu ise tanının doğrulanması amacı ile yapılan biyopsiyi takiben konservatif olarak izleme alınmıştır. Bu seride ameliyat sonrası komplikasyon gelişen veya kaybedilen olgu yoktur. İzlem dışı kalan biri hariç tüm olgularımızın uzun süreli takipte sorunsuz oldukları gözlenmiştir. Nadir de olsa habis gelişim riski taşıyan bu tümörün tek lob yerleşimli olduğunda çıkarılması gerektiğini ve bunun morbiditesinin yüksek olmadığını düşünüyoruz.

Mesenchymal hamartomas of the liver

Mesenchymal hamartomas are the second most common benign tumor of the liver. Although the diagnostic criteria are well defined, the therapeutic modality to he utilized is under debate. In this study, 8 cases that were treated in our unit in the last 18 years are retrospectively analyzed. The average age at presentation was 1.4 years, with the most common presenting symptom being an upper abdominal mass. The exception was one case that presented with respiratory distress. Liver enzymes and AFP levels were normal in all cases. Lobectomy was performed in a cases that were located to one lobe. In one case with bilateral lobe involvement, conservative treatment was undertaken after histological confirmation. There was no surgical mortality or morbidity in this series. All patients are symptom free in the long term follow-up. One patient lost to follow-up. Although this lesion has a low malignancy transformation risk, we believe that lobectomy should be performed in cases with single lobe involvement due to the negligible morbidity.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

407 64

Sayıdaki Diğer Makaleler

Opsoklonus-miyoklonus-ataksi sendromunun eşlik ettiği iki nöroblastom olgusu

Gülay A. TİRELİ, Hüseyin ÖZBEY, Ertuğrul ERYILMAZ, Bilge BİLGİÇ, Tansu SALMAN

Çocuklarda posterior üretra yaralanmalarında erken ve geç yaklaşımların karşılaştırılması

Testosteron'un dişi tavşan mesanesi üzerindeki etkileri: Mesanenin cinsiyeti üzerine bir ön çalışma

Sinan CELAYİR, Zekeriya İLÇE, Huriye BALCI, Tuncay ALTUĞ

Karaciğerin mezenkimal hamartomları

Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Yüksel YEKER, Sergülen DERVİŞOĞLU, Osman F. ŞENYÜZ

Böbreğin sıcak iskemi-reperfüzyon hasarından korunmasında verapamil, kaptopril ve GBE' nin etkilerinin karşılaştırılması

Selçuk OTÇU, Mehmet ÖZER, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Ayten GEZİCİ, Selçuk YÜCESAN

Çocuklarda derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollajenaz ile enzimatik debridmanı

MEHMET GEYLANİ ÖZOK, Coşkun ÖZCAN, Nergül ÇÖRDÜK, Orkan ERGÜN, Dilek ERDENER

Sıçanlarda nitrofen ile oluşturulan diafragma hernisinde prenatal steroid ve TRH tedavisinin yeri

M. Kemal ÇİĞDEM, A. İhsan DOKUCU, Abdurrahman ÖNEN, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Engin DEVECİ, Selçuk YÜCESAN

Doğumsal santral alveoler hipoventilasyon sendromuna eşlik eden Hirschsprung hastalığı: Olgu sunumu

Gülay A. TİRELİ, Serkan İŞLER, Hüseyin ÖZBEY, Füsun OKAN, Tansu SALMAN

Gastrointestinal sistem duplikasyonları: 10 yıllık deneyim

Feryal GÜN, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

İzole özofagus atrezisinde geciktirilmiş primer onarım: Ön sonuçlarımız

Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI, Gürsu KIYAN, Halil TUĞTEPE, Suat AYYILDIZ