Kapalı sualtı drenajı uygulanan pnömotorakslı yenidoğanlarda morbidite ve mortalite üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi

Önbilgi/Amaç: Pnömotoraks (PNT) yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan ve acil girişim gerektiren bir cerrahi sorundur. Bu çalışmada, kapalı sualtı drenajı (KSAD) uygulanan PNT U yenidoğanlara ait değişik karakteristikleri inceleyerek morbidite ve mortalite açısından risk oluşturan faktörleri belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 1997 ile 2000 yılları arasında, PNT tanısı koyulan ve KSAD uygulanan 39 yenidoğan çalışma kapsamına alındı. Bu hastalarda PNT'nin görülme zamanı, derecesi, uygulanan solunum desteğinin tipi ve eşlik eden akciğer hastalıklarının morbidite (KSAD suresi ve konmplikasyonlar) ve mortalite üzerine etkileri incelendi. Bulgular: Serimizde ortalama KSAD süresi 3.8±2.3 gün, komplikasyon ve mortalite oranları ise sırasıyla % 17 ve % 23 olarak bulundu. PNT tanısı hastaların 20'sinde (% 51 ) yaşamın ilk günü koyuldu. Tanı sırasında 14 hasta (% 36) iki günlük ve geri kalan beş hasta (% 13) iki günlükten daha büyük yaşta idi. Mortalite oranı birinci gün tanı koyulanlarda en yüksekti {% 30). Hafif, orta ve ciddi derecede PNT s i olan hastalar arasında KSAD süreleri açısından anlamlı bir fark yokken (p>0.05), ciddi derecede PNTsi olan hastaların mortalitesi anlamlı olarak yüksekti (p0.05). Ancak solunum güçlüğü sendromu (SGS)'nin eşlik etmesi durumunda mortalite anlamlı olarak yükseldi (% 46, p

Kaynak Göster