Gastroşizis olgularında mortaliteyi etkileyen unsurlar

Geriye dönük olarak düzenlenen bu klinik çalışmada, son beş yılda kliniğimizde ameliyat edilen gastroşizisli bebek¬lerde mortaliteyi etkileyen unsurlar irdelenmiştir. 1992-1997 yılları arasında tedavisi yapılan 17 gastroşizis olgu¬sunda; gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, başvuru anındaki vücut ısısı, onarım tekniği, komplikasyon, yapay solunum desteği gereksinimi, total parenteral beslenme (TPB) -ağızdan beslenmeye geçiş süreleri ve ölüm nedenine ait veriler incelenmiştir. Onbir olguda primer onarım % 64 olanaklı olurken, kalan altı olguda yama konulması gerek¬miş ve ortalama 8.7 gün sonra da bu yamalar çıkarılarak fasya onarımı gerçekleştirilmiştir. Olgularımızda sapta¬nan mortalite sıklığı % 29'dur. Prematürite sıklığı ve do¬ğum ağırlıkları yönünden kaybedilen olgular ile yaşayan¬lar arasındaki fark çok belirgindir (p

Evaluation of prognostic factors effecting mortality in gastroschisis patients

Evaluation of prognostic factors effecting mortality in gastroschisis patients In this clinical study, we evaluated retrospectively, the fac¬tors effecting mortally in gastroschisis patients operated in our clinic during the past five years. In 17 cases bet¬ween 1992-1997, gestational age, birth weight, body tem¬perature on admission, mode and complications of treat¬ment, need for ventilatory support, duration of total pa¬renteral nutrition (TPNj, onset of enteral feeding and ca¬uses of death were analyzed. Primary closure was pos¬sible in eleven patients (64 %), where as in the remaining six mesh sheeting was needed and fascia closure was done after removal of the mesh in about 8.7 days. The overall mortality rate was 29 %. The difference between pre¬maturity incidence and birth weight among deaths and survivors were significant (p<0.05) and all of the deaths were premature or small or gestational age babies. Three deaths among the total of five cases were due to serious metabolic acidosis. Differences in age on admission, body temperature and technique of abdominal wall closure were found to be insignificant. The results of our study in¬dicates that prematurity, low birth weight and transport conditions are the major causes of mortality in our co¬untry.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

229 29