Çocukluk çağı ampiyem olgularında fibrinolitik tedavi

Amaç: Komplike parapnömonik effüzyonlu olguların tedavisinde, tüp torakostomi ile her zaman etkili bir drenaj sağlanamayabilir. Bu nedenle komplike plevral effüzyon tedavisinde fibrinolitik ajanların kullanımı önerilmektedir. Çalışmada, komplike plevral effüzyonlu olgular fibrinolitik ajan olarak streptokinaz uygulandı ve bu tedavinin etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Ocak 2001-Aralık 2002 tarihleri arasında, pnömoniye bağlı plevral effüzyonlu 22 olgu başvurdu. Tüm olgulara ikili antibiyotik tedavisi verildi. Eksudatif evredeki üç olgu sadece torasentez ve/veya tüp torakoskopi ile, komplike effüzyon evresindeki 19 olgu tüp torakoskopi ve intraplevral streptokinaz uygulanarak tedavi edildi. Streptokinaz uygulanan ve uygulanmayan olgularda başvuru sırasında mevcut şikâyetlerinin süresi, tüp kalış ve hastanedeki yatış süresi tespit edildi. Streptokinaz uygulanan olgularda tedavi öncesi ve sonrası plevral sıvının toplam drenaj miktarı ve biyokimyasal parametrelerin değişiklikleri değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması 3.95 yaş (6 ay-10y) olan on dört kız, sekiz erkek toplam 22 plevral effüzyonlu olgunun 21'ine göğüs tüpü takıldı. Bu olgulardan 19'una tüp takıldıktan ortalama iki gün sonra intraplevral streptokinaz uygulandı. Drene olan plevral sıvı miktarı ve USG bulgularının sonuçlarına göre ortalama 2.8 kez (1-4) doz tekrarı yapıldı. Şikâyetlerin başlangıcı ile başvuru arasında geçen süre SK uygulanmayan olgularda 5.32 gün, uygulanan olgularda 9.78 gündü. SK uygulanan olguların plevral sıvı analizlerinde, tedavi sonrası drene olan sıvı miktarında artış ve biyokimyasal analizlerinde (Glukoz, pH ve LDH) belirgin değişiklik kaydedildi. SK uygulanan olgularda ortalama tüp süresi 9.51±5.82 (3-30) günken yatış süresi 25.2±12.36 (14-45) gün olarak tespit edildi. Bronkoplevral fistülü olan dört olgu takip sırasında kendiliğinden düzeldi. İki olguda tedaviye bağlı yeterli düzelme olmadığından cerrahi girişim uygulandı. SK uygulamasına bağlı % 89.4 oranında başarı tespit edildi. Sonuç: Çocuk ampiyem olgularının tedavisinde intraplevral streptokinaz uygulamasının etkili ve güvenilir bir drenaj sağladığını düşünmekteyiz.

Fibrinolytic therapy in pediatric age empyema

Aim: In complicated effusions the increased production of fibrin results in formation of loculations and septations within the thoracic cavity, leading to ineffective chest tube drainage. Intrapleural fibrinolytic agents are employed to avoid thoracotomy in such complicated pleural effusions. Our study reviews the results of streptokinase treatment in children with pleural disease beyond the exudative stage following tube thoracostomy. Methods: Between October 2001-December 2002, twenty-two patients with pleural effusions were admitted to our hospital. Twenty-one patients were inserted a chest tube. Ninetene patients were treated with intrapleural stertokinase. Intrapleural streptokinase treatment was started in an average of two days following initial chest tube placement in complicated plevral effusion. The effectiveness of the therapy was assessed by monitoring the volume of the fluid, the level of LDH, Glucose and pH pre and post instillation. Results: Nineteen patients were treated by intrapleural streptokinase instillation. Mean of total number of instillations were 2.8 (1-4) in patients. The chest tube was removed at a mean of 9.51±5.82 days following completion of streptokinase instillation. The total length of hospital stay was 25.2±12.36 days in the group of treatment with streptokinase. A significant difference was also determined in the pleural LDH, glucose and pH, pre and post treatment. Four patients developed bronchopleural fistula and all of fistula healed spontaneously. Finally, surgical intervention was necessary in two intractable cases. Conclusion: Intrapleural streptokinase is an effective and safe adjunct in facilitating complete drainage of complicated empyemas.

Kaynakça

1. Bouros D, Schiza S Tzanakis N: Intrapleural Urokinase in the Treatment of Complicated Parapneumonic Pleural Effusions and Empyema. Eur Respir J 9:1656, 1996

2. Bouros D, Schiza S, Patsourakis G, et al: Intrapleural Streptokinase Versus Urokinase in The Treatment of Complicated Parapneumonic Effusions A Prospective, Double-Blind Study. Am J Respir Crit Care Med 155:291, 1997

3. Davies RJO, Traill ZC, Gleeson FV: Randomised Controlled Trial of Intrapleural Streptokinase in Community Acquired Pleural Infection. Thorax 52:416, 1997

4. Henke CA, Leatherman JW: Intrapleural Administered Stretokinase in The Treatment of Acute Loculated Nonpurulent Parapneumonic Effusion. Am Rev Respir Dis 145:680, 1992

5. Jerjes-Sanchez C, Ramirez-Rivera A, Elizalde JJ, et al: Intrapleural Fibrinolysis with Streptokinase as an Adjunctive Treatment in Hemothorax and Empyema. Chest: A Multicenter Trial 109:1514, 1996

6. Kılıç N, Çelebi S, Gürpınar A, et al: Management of Thoracic Empyema in Children. Pediatr Surg Int 383/0628/3,2001

7. Krishnan S, Amin N, Dozor AJ, et al: Urokinase in The Managemnet of Complicated Parapneumonic Effusions in Children. Chest 112:1579, 1997

8. Lim TK, Chin NK: Empirical Treatment with Fibrinolysis and Early Surgery Reduces The Duration of Hospitalization in Pleural Sepsis. Eur Respir J 13:514, 1999

9. Ozan Ç, Çelik A, Ergün G, Ergün O, Erdener A: Çocuklarda Ampiyemin Torakoskopik Tedavisi. Ege Tıp Dergisi 41:219,2002

10. Pollak J.S, Passik CS: Intrapleural Urokinase in The Treatment of Loculated Pleural Effusion. Chest 105:868, 1994

11. Robinson LA, Amoulton AL, Fleming WH, et al: Intrapleural Fibrinolytic Treatment of Multiloculated Thoracic Empyemas. Ann Thorac Surg 57:803, 1994

12. Sahn SA: Use of Fibrinolytic Agents in The Management of Complicated Parapneumonic Effusions and Empyemas. Thorax 53(supply 2):S65-S72, 1998

13. Shoseyev D, Bibi H, Shatzberg G, et al: Short-term course and Outcome of Treatments of Pleural Empyema in Pediatric Patients: Repeated Ultrasound Guided Needle Thoracentesis vs Chest Tube Drainage. Chest 121:836, 2002

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

142 20

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bağırsağın nöronal bozuklukları: Bağırsağın nöronal displazisi ve ganglion seyrekliği saptanan üç olgunun sunumu

METE KAYA, A. Serhat BAYKARA, M. Emin BOLEKEN, İlyas ÖZARDALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: Tailgut kisti

Dinçer AYLAN, Ali NAYCI, HAKAN TAŞKINLAR, Ayşe POLAT, Burçin TUŞTAŞ, Aytuğ ATICI, Selim AKSÖYEK

Ülkemizde çocukluk çağı korozif striktürlerinin güncel nedenleri ve önlem önerileri

Saniye EKİNCİ, F. Cahit TANYEL, M. Emin ŞENOCAK, Nebil BÜYÜKPAMUKÇU

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri

Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, A. Serhat BAYKARA, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Nedim GÖZAYDIN, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Hemodializ ve antihipertansif ilaç kullanımına bağlı priapizm

Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Osman DÖNMEZ, Ayhan KIRKPINAR, Hasan DOĞRUYOL

Karaciğer kökenli "indiferansiye embiryonel sarkom" ve eşlik eden geç dönem komplikasyonu: Bronkobilier fistül

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Nazan SARPER

Lokal anestezik maddeler için yapay taşıyıcı olarak jelatin süngerin kullanılması: Deneysel çalışma

METE KAYA, Mehmet Emin BOLEKEN, Mustafa CENGİZ, Hasan KAFALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Çocukluk çağı ampiyem olgularında fibrinolitik tedavi

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Selami SÖZÜBİR, Metin AYDOĞAN, Ayşe TUZLACI, Ayşe GÖKALP

Çocuklarda periapandisit ve klinik önemi

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, A. Aysel KÖSEOĞULLARI, İbrahim H. ÖZERCAN

Çocuklardaki Meckel divertikülünde Helikobakter pilori varlığı

Şemsi ALTANER, Mustafa İNAN, Servet GÜREŞÇİ, Öz Fulya PUYAN, Latife DOĞANAY