Çocuklarda topikal lidokain-prilokain kremle (EMLA) intravenöz kanülasyona oral midazolam premedikasyonunun etkisi

Amaç: Midazolam premedikasyonu ve EMLA krem (Eutectic Mixture of Local Anesthetics; Astra USA, Westborough, MA) topikal anestezisi çocukların invaziv girişimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada farklı yaş, grubu çocuklarda oral midazolam premedikasyonunun EMLA kremle yapılan intravenöz kanülasyonlarda işleme, bir kolaylık sağlayıp sağlamadığı araştırıldı. Yöntem: Elektif şartlarda ameliyat edilecek 1-12 yaş arası ASA l-ll fizik durumda 62 çocuk, kurum ve aile onayı ile çalışmaya alınarak dört gruba ayrıldı: A1 grubu (1-5 yaş, EMLA n=l4), A2 grubu (1-5 yaş, EMLA+ midazolam n=15), B1 grubu (6-l2 yaş. EMLA n= 17) ve B2 grubu (6-12 yaş, EMLA+ midazolam n=l6). Tüm çocukların el sırtına operasyondan bir saat önce EMLA krem sürülüp tegaderm ile kapatıldı, yapılacak işlem çocuğa ve aileye anlatıldı. Ayrıca A2 ve B2 gruplarına operasyondan 30 dakika önce midazolam 0.5 mg/kg oral verildi. 22G kanül ile damar yolu açılırken elini vermeye tepki (EVT) ve enjeksiyonda el çekme (EEÇ); 0=yok, 1=az, 2=şiddetli olarak, enjeksiyon ağrısı ise yüz skalası ve ağrı gözlem skalası (1-5 çırası puanlama) puanlandırıldı. Bulgular: Korku ve endişenin değerlendirilmesinde kullanılan EVT puan ortalaması A1 grubunda diğer tüm gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunurken (p0.05). A1 grubunda elini vermeye tepki diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunurken enjeksiyonda el çekme değerlendirmesinde gruplar arası fark yoktu. Sonuç: Büyük yaş grubu çocuklarda preoperatif bilgilendirme ve EMLA krem uygulamasının intravenöz kanülasyon gibi küçük invaziv girişimlerde yeterli konforu sağladığı, ancak daha küçük yaş gruplarında midazolam ile yapılan sedasyon desteğinin daha uygun olacağı kanaatine varıldı.

The effect of midazolam premedication to intravenous cannulation with topical lidocaine-prilocaine cream (EMLA) in pediatric patients

Aim: Midazolam premedication and EMLA cream (Eutectic Mixture of local anesthetics; Astra USA, Westborough, MA) topical anesthesia are frequently used in invasive procedures in pediatric patients. In this study, we aimed to investigate the effect of midazolam premedication to intravenous cannulation with EMLA cream. Method: 1-12 years old 62 patients with ASA 1-11 and institutional approval and parents' consent were included in the study. They were divided into four groups in according to their age and the drugs used. Group A1: 1-5 years, EMLA (n=14) Group A2: 1-5 years, EMLA+midazolam (n=15) Group B1: 6-12 years, EMLA(n=17) and Group B2: 6-12 years, EMLA+midazolam (n=l6). EMLA was applicated to the dorsum of the hand, one hour before the operation. Midazolam 0.5 mg/kg was given orally diluted in clear fruit juice, 30 minutes before the procedure. The reaction to give hand during venepunc-ture with 22G canında and drawing hand during injection were classified as 0=non, I=mild and 2=severe. Injection pain was measured with face scale and observation pain scale scores renging between one to five. Results: While the score used to evaluate stress and anxiety was significantly higher (p<0.05) in the A, group compared to others, there was no difference among the three other groups. The results of the hand withdrawal at injection scale and observation pain scale that are used to evaluate the efficacy of EMLA cream, were similar in all groups (p>0.05). In group Al the reaction to give hand was significantly high compared to other groups. There was no difference among hand with drawl at injection among all groups. Conclusion: We conclude that in older children preoperative briefing and EMLA cream application provides sa-tisfactory comfort in minor procedures such as intra-venous connulation while younger children should be given midazolam premedication in addition to EMLA cream application.

Kaynakça

1. Algren JT, Algren CL: Sedation and analgesia for minor pediatric procedures. Pediatric Emergency Care No.6 vol.1, p:435, 1996

2. Bell C: The Pediatric Anesthesia Handbook. 2nd ed. Missouri, Mosby, 1997, p:454-455

3. Cray SH, Dixon JL, Heard CMB: Oral premedication for paediatric day case patients. Paediatr Anaesth 6:265, 1996

4. Erol U, Doğu D: Pediyatrik hastalarda midazolam premedikasyonunun indüksiyon hemodinamisine etkisi. Türk Anesî ve Rean Cem Mecmuası 25:322, 1997

5. Everett TL: Newer drogs in pediatric anesthesia. Semin Pediatr Surg 8:6, 1999

6. Funk W, Jacob W, Riedl T: Oral preanesthetic medication for children: double-blind randomized study of a combination of midazolam and ketamine vs midazolam or ketamine aione. Br i Anaesth 84:335, 2000

7. Gupta AK, Koren G, Shear NH: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial öf eutectic lidocaine/prilocaine cream % 5 (EMLA) for analgesia prior to cryotherapy of warts in children and adults. Pediatric Dermatology 15:129, 1998

8. Hailen B, Uppfeldt A: Does lidocaine-prilocaine cream permit pain free insertion of iv catheters in children? Anesthesiology 29:453, 1982

9. Higgins S, Ryu G, Kelly K: Enila cream to reduce the pain of intradermal skin testing. Ann Allergy Asthma Immunol 78:122(abs) 1997

10. Kahveci KT, Göğüş N, Demir T, vc ark: Çocuklarda premedikasyonda intranazal midazolam, ke tamiri, alfentanil fentanil etkinliğinin karşılaştırması. Tiirk Anest vc Rean Cem Mecmuası 25:299, 1997

11. Larsson BA, Tannfeldt G, Lagercrantz H, ct al: Allevation of the pain of venepuncture in neonates. Acta Paediatr 87:774, 1998

12. Mc Cluskey A, Meakin GH: Oral administration of midazolam as a premedicant for paediatric day-case anesthesia. Anesthesia 49:782, 1994

13. McMillan CO, Spahr 1A, Hartley E, ct al: Premedication of children with oral midazolam. Can J Anesthesiol 39:545, 1992

14. Özçelik MS, Kurt E, Giizcldemir ME: Çocuk premedikasyonunda oral midazolam, ketamin ve atropinin farklı kombinasyonlarının karşılaştırılması. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 27:15, 1999

15. Riva J, Lejbusiewicz G, Papa M et al: Oral premedication with midazolam in paediatric anaesthesia. Effects on sedation and gastric contents. Peadiatric Anaesth 7:191, 1997

16. Şentürk Z, Kuvaki B, Gökmen N. vc ark.: Çocuklarda oral premedikasyonda diazepam, midazolam ve midazolam-ketamin kombinasyonunun karşılaştırması, Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 25:438, 1997

17. Vetter TR: The epidemiyology and selective identification of children at risk for preoperative anxiety reactions. Anesth Analg 77:96, 1993

18. Townsend P, Morarty A, Bagshaw O: Pain control on the paediatric intensive care unit. Br J Intensive Care 8:186, 1998

19. White PF: Pharmacologic and clinical aspects of preoperative medication (review article). Anesth Analg 65:963, 1986

20. Young SS, Schwartz S, Sheriden MJ: Emla cream as an topical anesthetic before office phelebotomy in children. South Med J 89:1184, 1996

Kaynak Göster