Çocuklarda mide ogmentasyonu ile ilgili deneyimlerimiz

Bu çalışmada ünitemizde 1990-1995 yıllan arasında mide ogmentasyonu uygulanmış 11 olgu (erkek: 5, kız: 6) geriye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Birincil hastalıklar on olguda mesane ehtrofisi, bir olguda da posterior üretral vah idi. Ortalama ameliyat yaşı 5.28±3.29 (2-12) yıl, or¬talama izlem süresi 2.45+1.85 (0-5-6) yıldır. Mide og¬mentasyonu öncesinde ortalama mesane kapasitesi 35.9+ 37.7 mi iken, ameliyat sonrası 155+72.9 mi, ortalama me¬sane kompliyansı da sırasıyla 3.55±1.34 mllcmHlO ve 13.46±5.9 mllcmHıO olarak saptanmıştır. Ameliyat son¬rası başlıca komplikasyonlar, yapışıklıklara bağlı in¬testinal obstrüksiyon, idrar hiperasiditesine bağlı perineal dermatit ve mesane peıforasyonu idi. Mide ogmentasyonu sonrası tüm olgularda böbrek fonksiyonları korunmuştur. Sekiz olgu doğal üretra yolundan, üç olgu ise "Mitrofa-noff" yöntemi ile hazırlanan stomadan temiz aralıklı ka-teterizasyon yapmaktadır. Sonuç olarak, mide ogmentas¬yonu ile yeterli kapasite ve kompliyansa sahip bir mesane oluşturmak mümkündür. Ameliyat sonrası komplikasyon-ların sıklığı diğer ogmentasyon yöntemlerinden farklı bu¬lunmamıştır.

Experiences with gastrocystoplasty in children

Experiences with gastrocystoplasty in children In this study, a retrospectie analysis of 11 (male: 5, fema¬le: 6) patients, undergoing gastric augmentation proce¬dure between 1990 and 1995 at out department, was per¬formed. Primary pathology was bladder extrophy in 10 patients and posterior urethral valve in the remaining one. Mean age of operation was 5.28+3.29 (2-12) years and mean follow-up time was 2.45+1.85 (0.5-6) years. Before gastric augmentation mean bladder capacity was 35.9± 37.7 ml and it was increased to 155+72.9 ml postopera-tively. Pre and postoperative mean bladder compliance values were 3.55±1.34 mllcmHiO and 13.46+5.9 mil cmHlO respectively. Postoperative main complications were small bowel obstruction due to fibrotic bands, pe¬rineal dermatitis due to low urinary pH and bladder per¬foration. Renal function were preserved in all patients after gastrocystoplasty. Patients are on clean intermittant catheterisation program through the native urethra (8) and Mitrofanoff stoma (3). In conclusion, sufficient blad¬der capacity and compliance can be achieved by gast¬rocystoplasty procedure. Postoperative complications were not found to be different from the other types of blad¬der augmentation procedures.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

118 17