Çocuklarda inkarsere kasık fıtığı

Amaç: Çocuklarda kasık fıtığı için en uygun ameliyat zamanı ne olmalı sorusuna yanıt aramak. Yöntem: Kliniğimizde acil ameliyata alınan boğulmuş kasık fıtığı olgularının hastane kayıtları incelendikten sonra, bu retrospektif çalışma ile son on yılda ameliyat edilen 56 (53'erkek, 3 kız) olgu değerlendirildi. Olguların yaş, cins, taraf, başvuru semptomları ve başlangıç süreleri ile birlikte daha önce fıtığın farkedilip edilmediği, herhangi bir saçtık kuruluşundan ameliyat randevusu alıp almadığı gibi veriler değerlendirildi. Kayıtlar incelendiğinde; 12 olguda elle redüksiyon strangülasyon bulguları nedeniyle denenmemiş, diğer tüm olgularda ise sedatif enjeksiyonunu takiben redaksiyon denenmiş fakat başarılı olunamamıştır. Bulgular: Olguların çoğunluğunu (42 olgu) 1 yaşından küçük bebekler oluşturmaktaydı, iki olgu yanlış tamlarla izlem ve tedavi altındaydı. Ondört olgu ise çok uzun sürelerle bazı kliniklerin ameliyat programında yer alıyordu. Elde edilen ameliyat bulguları ve kısa takipleri sonucunda; 2 olgunun kaybedildiği, 3 olguya laparotomi, 7 olguya ince barsak rezeksiyonu ve anastomoz, 2 olguya ooferektomi, 4 olguya parsiyel omentektomi, 6 olguya apandektomi uygulanmak zorunda kalındığı anlaşıldı. Takipler esnasında 3 olguda testiküler atrofi gelişti. Sonuç:-Türkiye'de ağır-aksak işleyen bir sosyal güvenlik sistemi olduğu bilinen bir gerçektir. Bütün olumsuzluklara rağmen çocuk cerrahlarının da üzerine bazı sorumluluklar düşmektedir. En azından üç aylıktan daha küçük belleklerdeki fıtıkların tedavisine öncelik verilmelidir.

Incarcerated inguinal hernia in children

Aim: Although the answer is very well known among the pediatric surgeons, we considered it necessary to ask the same question again when we evaluated the data of cases of incarcerated hernia taken into emergency operation in our clinic. Method: In this retrospective study, 56 cases (53 boys, 3 girls) were evaluated. In 12 cases manual reduction was not tried because of signs of strangulation, and in the remaning patients reduction following sedation was not successful. The cases were evaluated with respect to age, sex, side, mortality and morbidity and especially whether herniography was scheduled for operation in another institution. Results: The majority of the patients were under 1 years of age (n=42). Two newborns died in early postoperative period. Laparatomy was performed in three cases; small intestinal resection and primary anastomoses in seven cases, oopherectomy in two cases, partial omentectomy in four cases, and appendectomy in six cases. During the follow-up, testicular atrophy was seen in 3 boys. Two cases were followed up with wrong diagnoses by depart-ments other than pediatric surgery, and 14 cases had been scheduled for operation for very late periods, a fact that caused us to consider this tragic situation seriously. Conclusions: It is known that a very slowly working social security system exists in our country,. However, pediatric surgeons carry some responsibility even in this difficult situation. At least, a priority should he given to the treatment of the inguinal hernias of infants less than ! year of age, especially younger than three months old.

Kaynak Göster