Çocuklarda diafragma yaralanmaları

Çocuklarda diafragma yaralanması nadirdir. Kliniğimizde 1983-1998 yılları arasında diafragma yaralanması nedeniyle tedavi edilen 23 hastada etiyoloji, tanı ve tedavi yöntemleri ile prognoza etki eden faktörler geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaşları 3-15 arasında değişen hastaların 20'si erkek, 3'ü kız idi. Yaralanma 15 hastada penetran, 8 hastada künttü. Hastalarımızın ancak 11 'inde tam ameliyat öncesi kondu. Diafragma yırtılması 14 hastada solda, 9 hastada sağda idi. 20 hastada en sık karaciğer olmak üzere çeşitli ek organ yaralanmaları vardı, tek başına diafragma yaralanması yalnız 3 hastada gözlendi. Hastalarımızın ortalama travma şiddeti puanı (ISS) 38 olarak bulundu. Diafragma onarımı tüm olgularda laparotomi ile yapıldı. İki hasta diafragma yaralanmasına bağlı olmayan nedenlerle kaybedildi. Diafragma yırtılması çocuklarda göğüs-karın bölgesinin tüm künt ve penetran yaralanmalarında tipik bulgular olmasa da akla getirilmelidir. Her iki tip diafragma yırtılmasında da ek karın içi organ yaralanması çok sıktır ve tedavi laparotomi ile yapılmalıdır. Diafragma yaralanmalarına bağlı gelişebilecek morbidite ve mortalite ancak yüksek oranda şüphelenmek, hızlı tanı koymak ve en küçük diafragma yırtıklarında bile cerrahi tedavi yapmak yolu ile azaltılabilir.

Diaphragmatic injuries in childhood

Injury to the diaphragm is rare in children. From 1983 to 1998, 23 children were treated for diaphragmatic injury at our institution and they were reevaluated for etiologic, diagnostic, therapeutic and prognostic factors. There were 20 boys and 3 girls, ranging in age between 3 to 15 years. Fifteen patients sustained penetrating trauma and eighth patients sustained blunt trauma. Rupture was diagnosed preoperatively in 11 patients. All patients underwent exploratory laparotomy with repair of the diaphragm. Diaphragmatic injury was found in 14 patients at left side and in 9 patients at right side. Isolated diaphragm injury was found in only 3 patients. Twenty patients had associated injuries, most commonly involving the liver, followed by spleen and stomach. Mean Injury Severity Score (ISS) value was measured as 38 in the study. There were two deaths, both unrelated to the diaphragmatic trauma. Diaphragmatic injury must be considered in any child suffering from blunt or penetrating thoracoabdominal trauma. Associated intraabdominal organ injuries are frequent in diaphragmatic rupture and therefore they should be treated by laparotomy. Morbidity and mortality can be minimized by a high index of suspicion, prompt recognition and surgical repair of even in the smallest diaphragmatic injury.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

127 19

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilateral Wilms tümörü

Topuzlu Gonca TEKANT, Egemen EROĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz YÜKSEL, Sergülen DERVİŞOĞLU, Yüksel YEKER, YUNUS SÖYLET, Nur DANİŞMEND, Cenk BÜYÜKÜNAL

Çocuklarda laparoskopik Tenckhoff kateteri yerleştirilmesi: Ön rapor

Haluk EMİR, Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER, Nüvit SARIMURAT, YUNUS SÖYLET, Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Akciğer blastomu: Olgu sunumu

Feryal GÜN, F. Tansu SALMAN, Rejin KEBUDİ, Cem BONEVAL, Alaaddin ÇELİK, Dilek YILMAZBAYHAN

Sıçanlarda adriamisin ile oluşturulan özofagus atrezisi modelinde gestasyonun 15-18. günlerindeki histopatolojik bulgular

Melih TUGAY, Serdar H. İSKİT, Esin KOTİLOĞLU, Suat AYYILDIZ, Tolga E. DAĞLI

Kolonik poş anomalisi: Olgu sunumu

Selim AKSÖYEK, Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Boyunda nadir bir lezyon: Lenfanjioma sirkumskriptum

Haluk CEYLAN, İncila ÖZTOP

Ameliyat öncesinde solunumu dengelenemeyen bir özofagus atrezisi olgusunda bronkoskopik fistül kateterizasyonu

Sinan CELAYİR, Egemen EROĞLU, Topuzlu Gonca TEKANT, Nüvit SARIMURAT, Daver YEKER

Pelvis içine uzanan intraskrotal epidermoid kist

Murat ŞANAL, Kutlug SINMAZ, Dilek BİTİK

Omurga kapanma eksikliklerinde cerrahi girişimler: 16 yıllık deneyim

Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Semih MİRAPOĞLU, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Çocuklarda diafragma yaralanmaları

Ali İhsan DOKUCU, Hayrettin ÖZTÜRK, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Yaşar BÜKTE, Selçuk YÜCESAN