Çocuklarda derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollajenaz ile enzimatik debridmanı

Yanık yaraları Kollajenaz Klostridiopeptidaz A (KKA) ile enzimatik olarak debride edilen 39 olgu ile yanık yarası eksizyonu uygulanan 27 olgu karşılaştırıldı. Olguların tümünde, başvuru esnasındaki yanık yarası derinliği, kısmi kalınlıkta derin yanık (2° derin) olarak belirlenmişti. Otuzdokuz olgunun 25'inde (%64), KKA uygulaması ile, eskar yaradan tamamen uzaklaştırılabildi (Grup D). 14 hastada (%36) ise KKA tedavisi, yarada enfeksiyon gelişmesi ya da greftleme gereksiniminin ortaya çıkması üzerine yarıda kesildi ve bu olgulara teğetsel eksizyon uygulandı (Grup DS). Yanık yaralarının derinlik ve genişliği Grup D ve DS ile benzerlik gösteren ve erken teğetsel eksizyon ile tedavi edilmiş olan 27 olgunun kayıtları ise kontrol grubunu oluşturdu (Grup S). Eskarın yara yüzeyinden tamamen uzaklaştırılabilmesi için geçen süre açısından, gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (sırasıyla ort. 7.4, 7.1 ve 6.9 gün, p>0.05). Grup D'de biri dışında hiçbir olguya kan transfüzyonu gerekmedi. Grup DS'deki olgulara uygulanan cerrahi eksizyon sayısı (ort. 1.14), Grup S'ye göre (ort. l.55) daha az bulundu (p

Enzymatic debridement of deep partial thickness burn wounds with collagenase in children

Thirty-nine pediatric burn patients treated by enzymatic debridement with Collagenase Clostridiopeptidase A (CCA), were compared to 27 patients whose burn wounds were excised surgically. In all patients, burn wounds were initially assessed as deep partial-thickness during admission. Total removal of eschar was achieved in 25 of 39 (64 %) patients by CCA only (Group D). In 14 patients (36 %), therapy with CCA was ceased because of the development of burn wound infection or a manifest need f or grafting of the wound, therefore, these patients underwent tangential wound excision (Group DS). The records of 27 patients, treated by early tangential excision, having similar burn wounds by extent and depth with Group D and DS were used as controls (Group S). There was no significant difference between the time to achieve a clean wound bed in Group D, DS, and S (mean 7.4, 7.1. and 6.9 days respectively, p>0.05). In Group D, none of the patients required blood transfusion, except one. Patients in Group DS were found to have fewer excisions (mean 1.14) when compared to those in Group S (mean 1.55, p<0.05). The shortest hospital stay was found in Group D (12.2 days, p<0.01). In conclusion, the use of CCA, provided a short hospital stay, reduced the overall need for surgery and blood transfusions, in patients with deep dermal burns. Thus, CCA should be considered as an initial treatment of choice for the removal of eschar in children, having a burn wound without infection, and assessed as deep partial-thickness, at admission.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

124 18

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollajenaz ile enzimatik debridmanı

MEHMET GEYLANİ ÖZOK, Coşkun ÖZCAN, Nergül ÇÖRDÜK, Orkan ERGÜN, Dilek ERDENER

Opsoklonus-miyoklonus-ataksi sendromunun eşlik ettiği iki nöroblastom olgusu

Gülay A. TİRELİ, Hüseyin ÖZBEY, Ertuğrul ERYILMAZ, Bilge BİLGİÇ, Tansu SALMAN

Testosteron'un dişi tavşan mesanesi üzerindeki etkileri: Mesanenin cinsiyeti üzerine bir ön çalışma

Sinan CELAYİR, Zekeriya İLÇE, Huriye BALCI, Tuncay ALTUĞ

Sıçanlarda nitrofen ile oluşturulan diafragma hernisinde prenatal steroid ve TRH tedavisinin yeri

M. Kemal ÇİĞDEM, A. İhsan DOKUCU, Abdurrahman ÖNEN, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Engin DEVECİ, Selçuk YÜCESAN

Karaciğerin mezenkimal hamartomları

Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Yüksel YEKER, Sergülen DERVİŞOĞLU, Osman F. ŞENYÜZ

İzole özofagus atrezisinde geciktirilmiş primer onarım: Ön sonuçlarımız

Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI, Gürsu KIYAN, Halil TUĞTEPE, Suat AYYILDIZ

Gastrointestinal sistem duplikasyonları: 10 yıllık deneyim

Feryal GÜN, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Böbreğin sıcak iskemi-reperfüzyon hasarından korunmasında verapamil, kaptopril ve GBE' nin etkilerinin karşılaştırılması

Selçuk OTÇU, Mehmet ÖZER, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Ayten GEZİCİ, Selçuk YÜCESAN

Doğumsal santral alveoler hipoventilasyon sendromuna eşlik eden Hirschsprung hastalığı: Olgu sunumu

Gülay A. TİRELİ, Serkan İŞLER, Hüseyin ÖZBEY, Füsun OKAN, Tansu SALMAN

Çocuklarda posterior üretra yaralanmalarında erken ve geç yaklaşımların karşılaştırılması