Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları: Bir yaş üstü olgularda on yıllık deneyimiz

Amaç: Bu çalışmanın amacı üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle tedavi edilen olguları değerlendirerek hastalık ile ilgili semptom, tanı yöntemleri, tedavi ve izlem kriterlerini araştırmaktır. Yöntem: Olgular yaş, cins, eşlik eden anomali ve hastalıklar, semptomatoloji, tanı yöntemleri, tedavi, postoperatif izlem ve sonuçlar açısından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Otuzdört olgu erkektir. En sık saptanan semptomlar karın veya yan ağrısı ile idrar yolu enfeksiyonudur. Ürolityazis en sık eşlik eden hastalıktır. Ellihir hastanın çekilen intravenöz ürografi tetkikinde çeşitli derecelerde hidronefroz, ipsilateral ürelerin görüntülenememesi ve afonksiyone renal üniteler gibi görüntüler alınmıştır. Otuzyedi hastaya MAG3 ve DTPA sintigrafisi tetkikleri yapılmış ve ameliyat öncesi ve sonrası dönemde obstrüktif bulgular elde edilmiştir. DMSA sintigrafisinde 6 olguda renal skar saptanmıştır. Otuz olguda çekilen miksiyosistoüretrografi incelemesinde iki olguda evre 3 vezikoüreteral reflü saptanmıştır. Dismembered pyeloplasti en sık kullanılan ameliyat yöntemi olmuştur (37 renal ünite). Dört olguda nefrektomi yapılmıştır. Ameliyat sonrasında idrar yolu enfeksiyonu en sık saptanan bulgu iken, iki hasta darlığın tekrarı nedeniyle yeniden öpere edilmişlerdir. On yıla uzayan izlem süresinde hiçbir olguda nefrektomi gerektirecek bozulma olmamıştır. Sonuç: Büyük çocuklarda daha çok karın ağrısı ve yineleyen idrar yolu enfeksiyonu ile karşımıza çıkan ve Ürolityazis sıklığı ile dikkatimizi çeken senıptomatik üreteropelvik bileşke darlıklarında uygun cerrahi yöntemler ile başarılı sonuçlar almak mümkündür. Ancak bazı olgularda cerrahi tedaviye karşın yineliyen idrar yolu enfeksiyonları görüleceği unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda profilaksiyi sürdürmekte yarar vardır.

Surgically treated ureteropelvic junction obstruction. 10 year's experience on patients older than 1 year of age

Aim: The aim of this study is to evaluate the patients treated for ureteropelvic junction obstruction and to investigate the symptomatology, diagnostic, treatment and followup criteria. Method: The patients were retrospectively evaluated in regard to age, sex, associated anomalies and diseases, symptoms, diagnostic methods, treatment, postoperative follow up and outcome. Results: 34 of them were boys. The most frequent symptoms were abdominal or loin pain and urinary tract infection. Urolithiasis was the most common associated disease. In intravenous urography of 51 patients, hydronephrosis, nonvisualisation of the ipsilateral ureter, and nonfunctioning renal units were observed. DTPA and MAG3 renal scintigraphy, performed in 37 patients, gave us information about the obstructive states of the renal units before and after the operation. Six patients had renal scarring on DMSA scintigraphy. Grade 3 vesicoureteral reflux was identified in voiding cystourethrographies of 2 patients out of 30. Dismembered type of pyeloplasty was the most common surgical method (37 renal units). Four patients underwent nephrectomy. Urinary tract infection was the most common symptom in the postoperative period and two patients were operated for recurrence of the disease. No patient underwent nephrectomy in the follow up period of 10 years. Conclusions: It is possible to obtain successfull results with appropriate operative procedures in UPJO, which frequently present with abdominal pain and recurrent urinary tract infections in older children. Hovewer recurrent urinary tractus infections could be encountered in some cases in spite surgical! theraphy. It is acceotable to continue prophylaxis in these conditions.

Kaynakça

1. Ahmed S, Crankson S: Non intubated pyeloplasty for pelviureteric junction obstruction in children. Pediatr Surg Int 12:389, 1997 2. Bernstein GT, Mandell J, Lebowitz RL, et al: Ureteropelvic junction obstruction in the neonate. J Urology 140:1216, 1988 3. Coplen DE, Snyder HM: Ureteral obstruction and mal¬ formations, in Ashcraft KW (ed): Pediatric Surgery.Philadelphia, Pennsylvania. WB Saunders 2000, p: 690 4. Dell'Agnola CA, Carmassi L, Tadini B, et al: Predictability of duration and severity of congenital hydronephrosis as a cause of smooth muscle deterioration in pyelo-ureteral junction obstruction. Eur J Pediatr Surg 2:274, 1992 5. Flashner SC, King LR: Ureteropelvic Junction in Kelalis PP, King LR, Belman AB (eds): Clinical Pediatric Urology, Philadelphia, Pennsylvania. WB Saunders 1992,p:693 6. Homsy YL, Williot P, Danais S: Transitional neonatal hydronephrosis: Fact or fantasy. J Urology 136:339,1986 7. Jayanthi VR, Koff SA: Upper tract dilation, in Stringer MD, Oldham KT, Mouriquand PDE, Howard ER (eds): Pediatric surgery and urology: Long term outcomes,London, WB Saunders 1998, p: 501 8. Koff SA, Hayden LJ, Cırullı C, et al: Pathophysiology of ureteropelvic junction obstruction: Experimental and clinical observations. J Urology 136:336, 1995 9. Mann JM: Ureteropelvic junction obstruction, in Ashcraft KW (ed): Pediatric Urology. Philadelphia, Pennsylvania. WB Saunders 1990, p:117 10. Mouriqand P: Congenital anomalies of the pyeloureteral junction and the ureter, in O'Neill JA Jr, Rowe Ml, Grosfeld JL, et al (eds): Pediatric Surgery. St. louis, Missouri. Mosby-Year Book 1998, p:1591 11. Nguyen DH, Aliabadi H, Ercole CJ, et al: Nonintubated Anderson- Hynes repair of ureteropelvic junction obstruction in 60 patients. J Urology 142:704,1989 12. Peters CA: Urinary tract obstruction in children. J Urology 154:1874,1995 13. Saing H, Chan FL, Yeung CK, et al: Pediatric pyelo- plasty : 50 Patients with 59 hydronephrotic kidneys. J Pediatr Surg 24:346, 1989 14. Tapia J, Gonzalez R: Pyeloplasty improves renal func¬ tion and somatic growth in children with ureteropelvic junction obstruction. J Urology 154:218,1995 15. Thomas DFM, Agrawal M, Laidin AZ, et al: Pelviureteric obstruction in infancy and childhood. A review of 117 patients. BJU 54:204, 1982 16. Ward HC, Brereton RJ: Pelviureteric junction obstruction and recurrent abdominal pain in childhood. Br J Surg 76:818, 1989 17. Wolpert JJ, Woodard JR, Parrott TS: Pyeloplasty in the young infant. J Urology 142:573, 1989

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

391 63

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri

Halil TUĞTEPE, İbrahim UYGUN, Kerem ÖZEL, Gürsu KIYAN, Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI

Anüsden protrüde olan ventrikülo-peritoneal şant: Nadir bir komplikasyon

AYDIN ŞENCAN, Zafer DAĞLAR, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Ahmet Şükrü UMUR, Mehmet SELÇUKİ

Çocuk cerrahisinde nozokomiyal infeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü

Abdurrahman ÖNEN, Murat Kemal ÇİĞDEM, Mehmet Faruk GEYİK, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU

Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, AYDIN ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları: Bir yaş üstü olgularda on yıllık deneyimiz

Cüneyt GÜNŞAR, AYDIN ŞENCAN, İrfan KARACA, Haluk CEYLAN, Orhan FESÇEKOĞLU

Çocuk cerrahisi eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması

Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR, Tanju AKTUĞ

Deneysel travmatik diyafragma rüptürü sonrası gelişen kardiyo-respiratuvar etkileri üzerine nitrik oksit prekürsörü L-arginin'in etkisi

Hayrettin ÖZTÜRK, Ayten GEZİCİ, Selçuk OTÇU, Ali İhsan DOKUCU, Sedat KAYA, Gökhan KIRBAŞ, Selçuk YÜCESAN

Akut apandisit tanısında inflamatuvar belirteçlerin yeri

Gökhan KÖYLÜOĞLU, Mehmet ARPACIK, DİLEK SEMA ARICI, Canan CERAN, Fügen KIVANÇ