Akut apandisit tanısında inflamatuvar belirteçlerin yeri

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut apandisit ön tanısı ile ameliyat edilen ve 5 farklı histopatolojik gruba ayrılan hastaların, ameliyat öncesi alınan beyaz küre (BK) sayımlarını, C-reaktif protein (CRP) konsantrasyonlarım, nötrofil/granülosit oranlarını (NGO) ve eritrosit sedimantasyon hızlarım (ESH) analiz etmektir. Yöntem: Son iki yıl içerisinde akut apandisit şüphesi ile ameliyat edi.len 110 hasta ileriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalardan operasyon öncesi, BK, CRP, NGO ve ESH düzeyleri belirlemek üzere kan örneği alındı. Apandiks histopatolojisi; normal, grade1, 2, 3 ve 4 apandisit olarak sınıflandırıldı. Bu inflamatuvar belirteçler ile histopatolojik bulgular karşılaştırıldı. Bulgular: Ameliyat edilen 110 hastadan 10'unda (% 9) normal histopatolojik bulgular saptanırken, 13'ünde (% 11.8) grade l (minör inflamasyon) apandisit, 29'unda (% 26.4) grade 2 (inflame) apandisit, 47'sinde (% 42,8) grade 3 (gangrene) apandisit, l Tinde (% 10) grade 4 (perfore) apandisit saptandı. B K ilerleyen apandiks inflamasyonunun belirteci olmadı. CRP'nin apandiks inflamasyonundan sonra belirgin olarak arttığı ve histopatolojik bulguların ilerlemesi ile birlikte artmaya devam ettiği görüldü. NGO ve ESH'nin apandiks inflamasyonu sonrasında belirgin olarak arttığı, fakat histopatolojik bulguların ilerlemesi ile birlikte artış göstermediği saptandı. Sonuç: CRP düzeyi apandisit inflamasyonunun erken bir belirtecidir, üstelik tekrarlanan CRP ölçümleri akut apandisit tamamdaki doğruluk oranım artırabilir.

Inflammatuar markers in the diagnosis of acute appendicitis

Aim: To analyze the preoperative white blood cell count (WBC), C-reactive protein (CRP) concentration, fraction of neutrophil granulocytes (neutrophil count), and erythrocyte sedimentation rate (ESR), of the patients who were operated on for a clinical suspicion of acute appendicitis and who were separated into five groups with different findings at histopathologic examination. Method: 110 patients, who were operated on for suspected acute appendicitis in the last two years were evaluated prospectively. Blood was collected preoperatively from the patients for the measurement of serum CRP, WBC, ESR and neutrophil count. The histopathology of appendices were grouped into normal, grade 1,2,3 and 4 appendicitis. The relationship between inflammatory markers and histopathologic findings were examined. Results: In 10 (9 %) of the 110 patients operated on, normal histopathologic findings were confirmed, in 13 (11.8 %) appendix was grade 1 (minor inflammation), in 29 (26.4 %) appendix was grade 2 (inflammed), in 47 (42.8 %) appendix was grade 3 gangrenous and in 11 (10 %) appendix was grade 4 (perforated). WBC was not a marker of increasing appendiceal inflammation. CRP increased markedly after appendiceal inflammation and increased gradually with histopathologic findings. Neutrophil count and ESR increased significantly after appendiceal inflammation but did not increase parallel to histopathologic findings. Conclusion: CRP level is an early marker of appendiceal inflammation and moreover repeated controls of the CRP concentrations may improve the accuracy of the diagnosing acute appendicitis.

Kaynakça

1. Asfar S, Safar H, Khoursheed M, et al: Would measurement of C-reactive protein reduce the rate of negative exploration for acute appendicitis? J R Coll Surg Edinb 45:21,2000 2. Bolton JP, Craven ER, Croft RJ, et al: An assessment of the value of the white cell count in the management of suspected acute appendicitis. Br J Surg 62:906, 1975. 3. Chang FC, Hogle HH, Welling DR: The fate of the negative appendix. Am J Surg 126:752, 1973 4. Doraiswamy NV: Leucocyte counts in the diagnosis and prognosis of acute appendicitis İn children. Br J Surg 66:782, 1979 5. Eriksson S, Olander B, Pira U, et al: White blood cell count, leucoycte elastase activity, and serum concentrations of interleukin-6 and C-reactie protein after open appendicectomy. Eur J Surg 163:123, 1997 6. Gronroos JM: Do normal leucoycte count and C-reac¬ tive protein value exclude acute appendicitis in children? Acta Paediatr 90:649, 2001 7. Gronroos JM, Gronroos P: Leucocyte count and C- reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis. Br J Surg 86:501, 1999 8. Hallan S, Asberg. A: The accuracy of C-reactive protein in diagnosing acute appendicitis a meta-analysis. Scand J Clin Lab Invest 57:373, 1997 9. Hoffman J, Rasmussen O: Aids in the diagnosis of acute appendicitis. Br J Surg 76:774, 1989 10. Jess P, Bjerregaard B, Brynitz S, et al: Acute appendicitis: prospective trial concerning diagnostic accuracy and complications. Am J Surg 141:232, 1981 11. Ko YS, Lin LH, Chen DF: Laboratory aid and ultrasonography in the diagnosis of appendicitis in children.Zhonghau Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi36:415,1995 12. Korner H, Soreide JA, Sondenaa K: Diagnostic accuracy of inflammatory markers in patients operated on for suspected acute appendicitis: a receiver operating charac¬teristic curve analysis. Eur J Surg 165:679, 1999 13. Kragsbjerg P, Holmberg H, Vikerfors T: Serum concentrations of interleukin-6, tumour necrosis factor, and C-reactive protein in patients undergoing major operations. Eur J Surg 161:17, 1995 14. Lau WY, Ho YC, Chu KW, et al: Leucocyte count and neutrophil percentage in appendicectomy for suspected appendicitis. Aust N Z J Surg 59:395, 1989 15. Oosterhuis WP, Zwinderman AH, Teeuwen M, et al: C-reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis. EurJ Surg 159:115,1993 16. Paajanen H, Mansikka A, Laato M: Are serum inflammatory markers age dependent in acute appendicitis? J Am Coll Surg 184:303, 1997 17. Pieper R, Kager L, Nasman P: Acute appendicitis: a clinical study of 1018 cases of emergency appendectomies. Acta Chir Scand 148:51, 1982 18. Thompson MM, Underwood MJ, Dookeran KA, et al: Role of sequential leucocyte counts and C-reactive protein measurements in acute appendicitis. Br J Surg 79:882, 1992 19. Tillet WS, Francis T: Serological reactions in pneumonia with a nonprotein somatic fraction of pneumococcus.JExpMed 52:561, 1930 20. Young B, Gleeson M, Cripps A: C reactive protein: a critical review. Pathology 23:11,1991

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

412 65

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk cerrahisinde nozokomiyal infeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü

Abdurrahman ÖNEN, Murat Kemal ÇİĞDEM, Mehmet Faruk GEYİK, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU

Deneysel travmatik diyafragma rüptürü sonrası gelişen kardiyo-respiratuvar etkileri üzerine nitrik oksit prekürsörü L-arginin'in etkisi

Hayrettin ÖZTÜRK, Ayten GEZİCİ, Selçuk OTÇU, Ali İhsan DOKUCU, Sedat KAYA, Gökhan KIRBAŞ, Selçuk YÜCESAN

Akut apandisit tanısında inflamatuvar belirteçlerin yeri

Gökhan KÖYLÜOĞLU, Mehmet ARPACIK, DİLEK SEMA ARICI, Canan CERAN, Fügen KIVANÇ

Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları: Bir yaş üstü olgularda on yıllık deneyimiz

Cüneyt GÜNŞAR, AYDIN ŞENCAN, İrfan KARACA, Haluk CEYLAN, Orhan FESÇEKOĞLU

Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri

Halil TUĞTEPE, İbrahim UYGUN, Kerem ÖZEL, Gürsu KIYAN, Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI

Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, AYDIN ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

Anüsden protrüde olan ventrikülo-peritoneal şant: Nadir bir komplikasyon

AYDIN ŞENCAN, Zafer DAĞLAR, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Ahmet Şükrü UMUR, Mehmet SELÇUKİ

Çocuk cerrahisi eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması

Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR, Tanju AKTUĞ