Elif TAŞLIBEYAZ

Z KUŞAĞI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN VE EĞİTİME YÖNELİK KATKILARININ ANALİZİ

ANALYSIS OF RESEARCH TRENDS ABOUT GENERATION Z AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATION

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 3

715 - 729

Z Kuşağı, Ağ Kuşağı, Literatür Taraması, Eğitim, Teknoloji

Z-generation, Net Generation, Literature Review, Education, Technology

31 18

Benzer Makaleler

YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Hasan SARIAHMETOĞLU, S. Tunay KAMER

Kalite Elçilerinin Yükseköğretimde Kalite Yönetimine ve Teknoloji Engellerine İlişkin Görüşleri

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN, Muzaffer ELMAS

Finansal Yönetim Eğitimi Alan Öğrencilerin Algı ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Abdulrezzak İKVAN, Mehmet TURSUN, İ̇smail UKAV

DUYU EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKLARIN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Elçin YAZICI, Adalet KANDIR, Münevver CAN YAŞAR

Öğrencilerin Yazma Kaygıları ve Eğilimlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hacer DENİZ, Sezgin DEMİR

SENDİKALARDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM FAALİYETLERİNE ETKİSİ

Selçuk İletişim

Nuray SERT

Ulusal Çeki̇rdek Eği̇ti̇m Programı Ai̇le Heki̇mli̇ği̇ Prati̇ği̇ndeki̇ Sorunları Kapsıyor mu?

Tıp Eğitimi Dünyası

Aysel BAŞER, Giray KOLCU, Hatice ŞAHİN

Matematik Eğitimi Lisansüstü Tezlerindeki Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarının İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Sami Sezer ARBAĞ, Erhan ERTEKİN