Burak BOZ

TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU

TERRORIST ORGANIZATIONS AND THE CRIME OF BEING MEMBER OF A TERRORIST ORGANIZATION IN TURKISH CRIMINAL LAW

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

131-186

Terör, Örgüt, Üyelik, Terör Örgütüne Üye Olmak, Terörist

Terror, Organization, Membership, Being Member of a Terrorist Organization, Terrorist

10751

Benzer Makaleler

Otel Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

Hüseyin ÖZDEMİR, Ayhan DAĞDEVİREN, Gönül GÖKER, Saida Nur ÖZDEMİR

An investigation into the mobbing levels of the personnel working at provincial directorate of youth welfare and sports and evaluation of organizational commitment

International Journal of Social Sciences and Education Research

Emre BELLİ, Nurcan DEMİREL

İŞLETMELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM SİSTEMİ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINDA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI’NIN ROLÜ

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Hasan Kürşat GÜLEŞ, Adem ÖĞÜT, Turan PAKSOY

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Örgütsel Sinizmleri Arasındaki İlişki

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Mustafa ÇELİKTEN, Mehmet ÇANAK

İçsel-Dışsal Motivasyon İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Maliye ve Finans Yazıları

Hürriyet BİLGE, Vedat BAL, Aslı GÖNLÜGÜR

Nüfusları 2000’in altına indiği için belediye teşkilatları kaldırılan yerleşmeler üzerine coğrafi bir analiz

Coğrafi Bilimler Dergisi

Nurettin ÖZGEN

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJİN BİÇİMLENDİRİCİ ETKİSİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Zeynep OKTU

Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Kütahya Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Şule SARIKOYUNCU EMRE, Ahmet Ağca