Ali İhsan AKGÜN

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Zorunlu Uygulanması: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Etkilenme Süreci

MANDATORY APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: INFLUENCE PROCESS AIMED AT MEMBERS OF THE ACCOUNTING PROFESSION

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2012 - Sayı: 55

173 - 194

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Meslek Mensubu, Türkiye Finansal Raporlama Standartları.

International Financial Reporting Standards, Member of the Accounting Profession, Turkish Financial Reporting Standards.

48 22

Benzer Makaleler

Borsa Şirketlerinin Pay Geri Alım İşlemlerine Yönelik TMS/TFRS Uygulamaları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Burak Pirgaip, Semra Karacaer

Ortaöğretim Kurumlarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Abdülkadir PEHLİVAN, Murat KARLIKLI

Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Vesile Ömürbek, Hayrettin Usul

Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi: Kayseri İli Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Semra AKSOYLU

Türkiye'de Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve Şerefiyenin İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali İhsan Akgün

Ttk Yasa Tasarısında Sermaye Şirketlerinde Denetime ilişkin Düzenlemeler Konusunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Değerlendirmeleri: Kahramanmaraş Örneği

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yrd.doç.dr.zeynep HATUNOĞLU

Muhasebe Meslek Mensuplarının Proaktif Kişilik Özelliklerinin, Kariyer Memnuniyeti İle UFRS’ ye Bakış Açıları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Ender BOYAR, Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ

Mükelleflerin Muhasebecilere Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Örneği

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ