Mehmet ERGUVAN

Tristram Shandy Beyefendi’nin Hayatı ve Görüşleri Adlı Eserin İngilizceden Türkçeye Çevirisine Bourdieu’nün Sosyolojik Kuramsal Çerçevesinden Bakış

A Bourdieusian Perspective on the Translation of the Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman from English into Turkish

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2018-Sayı: 25

143-164

habitus, Tristram Shandy, Pierre Bourdieu’nün sosyolojik yaklaşımı, sınırlı kültürel üretim alanı, sim- gesel sermaye, çeviri yöntemleri

habitus, Tristram Shandy, Pierre Bourdieu’s social theory, restricted field of cultural production, symbolic capital, translation strategies

268217