Cevat ELMA, Eda BÜTÜN

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2015 - Cilt: 15 - Sayı: 2

104 - 131

Yazılı anlatım, yazma becerisi, nitel çalışma

2667 193

Benzer Makaleler

Çeşitli İllerden Temin Edilen O1 Tipi Şap Virusu, Suşlarının BHK-21 Monolayer ve Suspanse Hücre Kültürlerine Adaptasyonu ve Halen Aşı Suşu Olarak Kullanılan O1 Manisa ile İmmunolojik Yönden Karşılaştırılması

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Burhan GÜRHAN, Gülhan DAKILIR

KÜRESELLEŞME SURECİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ

Selçuk İletişim

Bünyamin Ayhan

TÜRKİYE'DEKİ İŞLETME PROGRAMLARINDA ULUSLARARASI PAZARLAMA DERSİ: SORUNLAR VE ÖNERİLER

Doğuş Üniversitesi Dergisi

MEHMET İSMAİL YAĞCI, Ceren ÖZKAN

MAKİNAVİT MİNERALİ İÇEREN KANGAL - YELLİCE KAROT NUMUNELERİNİN MADEN MÎKROSKOPİSİ ETÜDÜ

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Ahmet ÇAĞATAY

SEYAHAT ACENTASI ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL STRESİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bayram ŞAHİN

Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı Olarak Kadın

Folklor/Edebiyat

Hanife Nâl^n GENÇ

ARAP YARIMADASI’NDAKİ EKONOMİK ŞARTLARIN HZ. PEYGAMBER’İN HAYATINA VE HADİSLERE YANSIMASI

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Zeynep Canan Koçak

MAİTRİSİMİT, Die alttürkische Version eines Werkes der buddhistischen Vaibhāṡika-Schule. In Faksimile herausgegeben und bearbeitet von Annemarie von Gabain mit einer Einleitung von Helmuth Scheel, Wiesbaden 1957. (Maytrisimit, burkancılığın Vaibhāṡika-mezhebine âit bir eserin eski türkçe tercümesi.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Şinasi TEKİN