Serkan ÖZDEMİR, Ayten AKATAY, Umut EROĞLU

COMPETENCIES OF HR PROFESSIONALS: A STUDY ON THE HR COMPETENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS1

COMPETENCIES OF HR PROFESSIONALS: A STUDY ON THE HR COMPETENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS1

Journal of Life Economics

2015 - Cilt: 2 - Sayı: 4

47 - 60

Competency, HR competencies, human resources management

Competency, HR competencies, human resources management

81 40

Benzer Makaleler

Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Ali DİKİLİ, Serkan BAYRAKTAROĞLU

Yaşam Doyumu ve Esnek Çalışma Üzerine Bir Araştırma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Nurten POLAT DEDE, Fatma TÜRKMEN

Teaching in culturally and linguistically diverse classrooms: Turkish EFL instructors’ experience

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi

Rana YILDIRIM

Öğretmenlerin Beceri Öğretimi Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Süleyman ÇELİK, Şaban ÇETİN

PSİKOLOJİ, PDR VE SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU STİLLERİ, OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet

Mehmet Akif ERİŞEN, Nur Feyzal KESEN, Serap DAŞBAŞ

ÖĞRETMEN YETERLİK DÜZEYİ DEĞERLENDİRMESİ VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Milli Eğitim Dergisi

Mehmet BULDU

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GİZLİLİK, ÇOKLU İLİŞKİLER VE MESLEKİ YETERLİK KONULARINDAKİ ETİK İKİLEMLERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ

Yetkinlik Geliştirmenin Kariyer Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Aracılık Rolü

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kenan ORÇANLI, Mustafa BEKMEZCİ, Murat GÖRMEN