Rabia Hacer BAHÇECİ

Tefsir ve Kur’an İlimleri Arasında Bir Telif: Ebü’l-Hasan el-Havfî’nin el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân’ı

A Work Between the Literatures of Tafsīr and ‘Ulūm al-Qur’ān: Abū al-Ḥasan al-Ḥawfī’s al-Burhān fī ‘ulūm al-Qur’ān

İslam Araştırmaları Dergisi

2021-Sayı: 46

59-90

al-Ḥawfī, al-Burhān fī ʿulūm al-Qur’ān, ‘ulūm al-Qur’ān, history of exegesis, al-Udfuwī, al-Istighnā fī ‘ulūm al-Qur’ān

1415