Cem TOKATLI, Şirin GÜNER

İçme Suyunda Florür Düzeyleri ve Su Kalitesinin Diş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Ergene Nehir Havzası

Fluoride Levels in Drinking Water and Assessment of Water Quality in Terms of Teeth Health in a Significant Watershed in Thrace Region: Ergene River Basin

Acta Aquatica Turcica

2020 - Cilt: 16 - Sayı: 2

238 - 245

Ergene Nehri Havzası, Florür, İçme suyu kalitesi, Kümeleme Analizi, Diş sağlığı

Ergene River Basin, Fluoride, Drinking water quality, Cluster Analysis, Teeth health

62 31

Benzer Makaleler

Tıp Fakültesi 5. Dönem Öğrencilerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekimin Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Görev ve Sorumlulukları Konusunda Görüşleri

Tıp Eğitimi Dünyası

Deniz Çalışkan, Füsun Yaşar, Meral Demirören, Arslan Tunçbilek

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANELERİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

FARUK YILMAZ, İLHAN KEREM ŞENEL, ÖZGÜR İNCE

GELECEĞİN TURİZMCİLERİNİN UMUTSUZLUK TİPOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Engin ÜNGÜREN, Rüya EHTİYAR

Bireylerde Organ Bağışını Etkileyen Faktörler: OECD Ülkeleri için Bir Araştırma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Eda Nur AZAK, Hülya ŞEN

Belediyeler ve Çevre Hizmetleri Üzerine Analitik Bir Bakış: Türkiye Örneği

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Haluk ZÜLFİKAR, Nalan BEKEN

AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Üye Ülkeler Karşısındaki Göreli Gelişme Düzeyi: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hatice Erkekoğlu

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’NİN YENİLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Serhat BURMAOĞLU

ALKALOIDS FROM GLAUCIUM GRANDIFLORUM VAR.GRANDIFL0RUM

İstanbul Journal of Pharmacy

G. Sariyar Ç. ÜNSAL