Mevlüt YILDIZ, Ender ŞENEL

Sporda Kişiler Arası Davranışlar Ölçeği (SKD) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Interpersonal Behaviors Questionnaire in Sport Validity and Reliability of Turkish Form

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2018 - Cilt: 23 - Sayı: 4

219 - 231

Kişiler Arası Davranış, Ölçek Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik

Interpersonal Relationship, Scale Adaptation, Validity, Reliability

68 39

Benzer Makaleler

Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Z. YÜKSEKBİLGİLİ

Akademik Umutsuzluk Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Murat GÖKALP, Fatih SOYKAN

Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Senem Ezgi VATANDAŞLAR, Zeynep HATİPOĞLU SÜMER

DINA Modele Göre Testin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bireysel Dönüt Verilmesi: TIMSS 2015

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Mahmut Sami KOYUNCU, Ayşenur ERDEMİR, Sinem ŞENFERAH

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Betül TİMUR, Mehmet Fatih TAŞAR

OLUMLU DÜŞÜNME BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Ümran AKIN

İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Etkililiği Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Sinan Yörük, Gonca Akalın Akdağ

TIP FAKÜLTESİNDE ÖRTÜK PROGRAMIN HASTA ODAKLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Tıp Eğitimi Dünyası

Mustafa Kemal ALİMOĞLU, Derya ALPARSLAN, Baldan SARAÇ, Levent ALTINTAŞ