Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 19 - Sayı: 1

346 - 360

Sosyal Medyada Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi, Sosyal Medya, Örtük Program

4007 114

Benzer Makaleler

Fusarium: A rare factor in diabetic foot infection

Journal of Microbiology and Infectious Diseases

Hatice OZİSİK

Elektronik Pazarlamada Müşteri Sadakatinin Geliştirilmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öğr. Gör. Salih YILDIZ, Arş. Gör. Zuhal ÇİLİNGİR

TÜRK HUKUKUNUN YORUMUNDA HATA YAPILMASINA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 21.06.2000 TARİHLİ KARARI

Public and Private International Law Bulletin

Günseli ÖZTEKİN

GELİŞEN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KOBİLERE ETKİSİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Füsun GÖKALP, Erhan ADA, Dilek DEMİRHAN

CAPILLARY ELECTROPHORESIS METHOD FOR THE DETERMINATION OF LACTULOSE AND MANNITOL RATIO FOR ESTIMATING INTESTINAL PERMEABILITY

İstanbul Journal of Pharmacy

E. TÜRKÖZ ACAR, D. ÖZER ÜNAL, M. KOÇ, E. Türköz Acar1, D. Özer Ünal2, *, M. E. TÜRKÖZ ACAR1, D. ÖZER ÜNAL2, *, M. KOÇ3

Yok-Yer, Yersizleşme ve Yersizyurtsuzluk Kavramları Üzerine Bir Sorgulama

İDEALKENT

Özlem Berber

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЫРГЫЗСТАНА КАК СПОСОБ УЧАСТИЯ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Reforma

м. н. СУЮНБАЕВ, У. А. Рахманов

BİR MEDYALARARASILIK KATEGORİSİ OLARAK MEDYA DEĞİŞİMİ: GÖLGESİZLER ROMANINDAKİ ÜST KURMACA DÜZLEMİNİN FİLME AKTARIMI

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

Cemal SAKALLI, Asuman AKEMOĞLU