İrfan KARADENİZ

Anthony Kenny. Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Ortaçağ Felsefesi. Cilt 2. Çev. / Trans. Şeyma Yılmaz. İstanbul: Küre Yayınları / Publishing, 2017

Anthony Kenny. Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Ortaçağ Felsefesi. Cilt 2. Çev. / Trans. Şeyma Yılmaz. İstanbul: Küre Yayınları / Publishing, 2017

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

2019 - Sayı: 52

361 - 364

History of Medieval Philosophy, Anthony Kenny, Islamic Philosophy, Avicenna, Averroes

8 14

Benzer Makaleler

Vergilendirme Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: AB Ülkeleri ve Türkiye İçin Yeni Nesil Bir Panel Veri Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Mehmet Ali POLAT

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ VE KURUMSAL DERECELENDİRME NOTLARI İLİŞKİSİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Erhan GENÇ, Mehtap KARAKOÇ, Nezih TAYYAR

Milimetre dalga ve terahertz kablosuz haberleşmede mükemmel gizlilik

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ali EKSİM, Tolga DEMİRCİ

Nasıreddin Rabguzî’nin “Kısasü'l-Enbiyâ” adlı Eseri ve Onun Azerbaycan Türkçesi ile Münasebeti

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Naile HACIZADE

İç Kamusal Borçların Fiyatlar Üzerine Etkileri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Funda YURDAKUL

ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN KÜLTÜREL LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GÖSTERME DÜZEYLERİ (BATMAN İL ÖRNEĞİ)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Veysi BOZKURT, Çetin TAN, Recep SÜSLÜ, Cahit GÖLGE, Yıldırım BARUT

Mardin-Dargeçit Yöresi Üst Kretase-Paleosen Yaşlı Germav Formasyonu’nun Mineralojisi ve Fillosilikat / Kil Jeokimyası

Türkiye Jeoloji Bülteni

Sema TETİKER, Adile Kübra AKMAN, Hüseyin YALÇIN

Ekonomik büyümenin belirleyicisi olarak ihracat: gelişmekte olan Asya ülkeleri için yatay kesit bağımlılığı altında çoklu yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme analizi

Bankacılar

İsmet GÖÇER