Fereshteh KARİMİVAND

Sağlık Sektörü Çalışanlarında İş Memnuniyeti ve Örgütsel Bağımlılık: Literatürün Kapsamlı Bir İncelemesi

Job Satisfaction and Organizational Commitment of Healthcare Sector Employees: A Comprehensive Review of the Literature

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 27 Sayı: 1

112-136

Örgütsel Adalet, Örgütsel İklim, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Sağlık Sektörü.

Organizational Justice, Organizational Climate, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, Healthcare Sector

407411