Işıl DEMİR

Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı: Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Kavramlarının İdari Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi

The Right to Live in A Healthy Environment: Evaluating Sustainable Environments and Sustainable Development in Light of Administrative Court Decisions

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

2022-Sayı: 21

139-177

Sağlıklı Çevre, Çevre Sorunları, Ekonomik Büyüme, Kentleşme, Sürdürülebilir Kalkınma

Healthy Environment, Environmental Problems, Economic Growth, Urbanization, Sustainable Development

332346