Ramazan ÇAĞLAYAN

Genel İdârî Usûl Tartışmaları, Fransız İdârî Usûl Kânûnu ve Bu Kânunda İdârî İşlemlerin Kaldırılması ve Geri Alınması Üzerine Notlar

General Discussions on the Administrative Procedure, Thoughts on the French Code of Administrative Procedure, and the Annulment and Revocation of Administrative Acts in This Code

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

2022-Sayı: 21

17-39

Hukuk devleti, Hukuka uygun idare, İdari usul, Bilgi edinme hakkı, Belgeler ulaşım hakkı

Rule of law, Lawful administration, Administrative procedure, Right to information, Right to access documents

250263

Benzer Makaleler

TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ YARGISAL DENETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Hakan ARSLANER

Avrupa Insan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Içtihadı Işığında Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bakımından Idari Gözetim Tedbirinin Cezalandırıcı Yönü

Public and Private International Law Bulletin

Merve İSPİRLİ ARMAĞAN

İDARİ GÜVENCE VE TEMİNAT KAVRAMLARI ÜZERİNE ALMAN HUKUKU ODAKLI BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dursun ÇELİK

Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı’nın Yasal Dayanağı-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 2004-2014 Yılları Arası Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Türk Kütüphaneciliği

Semanur ÖZTEMİZ, Bülent YILMAZ

Remzi Kılıç, Osmanlı Yönetiminde Irak ve Suriye [Tarihî Coğrafyası - XIX. Yüzyılda İdarî Yapısı], İdeal Kültür Yayınları, İstanbul 2011

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Mehmet DERİ

İslam Hukuk Metodolojisinde Delil Nazariyesi: Kavramsal Çerçevesi, Temel İlke ve Özellikleri ile Şer’î Delillerin Tasnifi

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Mehmet EREL

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında İtiraz Usulü

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Harun YILMAZ