Canberk ŞEREF

Rousseaucu Logosantrizm ve Lakonofili: Sparta Bir Mitik Ütopya Mıdır Politik Ütopya Mı?

ROUSSEAUEAN LOGOCENTRISM AND LACONOPHILIA: IS SPARTA A MYTHICAL UTOPIA OR A POLITICAL UTOPIA?

FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

2020 - Sayı: 30

195 - 222

Rousseau, Logocentrism, Athens and Sparta, Utopia, Prometheus

14 12

Benzer Makaleler

Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Müjde ERYILMAZ, Sibel Suna GÜRPINAR

Meena Alexander’ın Fault Lines’ı ile Bharati Mukherjee’nin Desirable Daughters’ında Kadına Dair Kültürel Kodlar

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bülent C. Tanrıtanır, Fırat YILDIZ

8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 2018 Raporu

Türk Kütüphaneciliği

Dilan Şerife ŞİŞKİN

Televizyon Yayıncılığın Alternatif Teknoloji: MMDS

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Ahmet ŞAHİNKAYA

Mikropapiller tiroid kanserlerinde tümör çapına ve tek odak-çoklu odak oluşuna göre operasyon bulgularının değerlendirilmesi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Bekir UÇAN, Muhammed Erkam SENCAR, Muhammed KIZILGÜL, Mustafa ÖZBEK, İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL, Erman ÇAKAL

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarının nitel araştırma yöntemleriyle karşılaştırılması

Maliye Dergisi

FATİH SAVAŞAN, Mehmet Emin ALTUNDEMİR, Aziz ULUPINAR

XVI. YÜZYILDA AHISKA SANCAĞI’NIN ASPİNZA NAHİYESİ’NDE SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Shota BEKADZE

Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde Farklılaşan ve Bulanıklaşan Sınıf Kavramı: Yalan Dünya Örneği

Aksaray İletişim Dergisi

Selen GÖKÇEM AKYILDIZ