BORA BAYRAM

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANA DİLİ EĞİTİMİ SÜRECİNDE OKUMA BECERİSİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

DETERMINING THE PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT READING SKILLS DURING MOTHER TONGUE EDUCATION THROUGH METAPHORS

Turkish Studies (Elektronik)

2018 - Cilt: 13 - Sayı: 4

99 - 116

30 15

Benzer Makaleler

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Hacalet MOLLAOĞULLARI, Cemil Alptuğ ESEN

SENÂÎ-Yİ GAZNEVÎ’NİN GAZELLERİNDE DEĞERLİ TAŞLARLA SÜSLENMİŞ BEYİTLER

Şarkiyat

Pelin Seval ESEN

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN MUHASEBE TEMELLİ NEDENLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE MUHASEBE MESLEK ETİĞİNİN ÖNEMİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Ahmet GÖKGÖZ, Ahmet GÖKGÖZ

Optical Characterization of Eu3+ Doped and Undoped Sr2CeO4 Phosphors

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

İsrafil Şabikoğlu

Çoklu Kriterlerle Karar Verme Yöntemlerinin Tur Güzergâhı Belirlenmesinde Kullanımı

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Erkan AKGÖZ, Bakıt TURDUMAMBETOV

Zemin Analizleriyle Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma: Kahramanmaraş İli Üngüt Mahallesi Örneği

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

Kübra CEREN, Eyyüb KARAKAN

“Bir Öğrenen Örgüt Uygulaması”

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Serkan BAYRAKTAROĞLU

MECHANICAL BEHAVIOR OF FLY ASH OR CEMENT STABILIZED SAND-BENTONITE MIXTURES EXPOSED TO FREEZE-THAW ACTION

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering

Alper SEZER, Nazar TANRINIAN, Yunus Emre ADAMCIL