Üretral karünkül'de karsinoma insitu ( Olgu sunumu )

Kadın üretrasında en çok görülen benign tümör Uretral Karunküldür. Çoğunlukla menopoz sonrası dönemde karşılaşılır. Klinik olarak karünkül tanısı alan olgularda %1,6 üzerinde karsinom saptanmaktadır. Bu makalede uretral karünkülde total eksizyonu takiben patolojik olarak karsinoma insitu tanısı alan olgu sunulmuştur. Etiyolojisinin kesin bilinmemesine karşın, hipoöstrojenemi sonucu geliştiği görüşünden haraketle östrojen replasman tedavisi uygulanmakta ve asemmptomatik olgular genellikle tedavi edilmemektedir. Uretral karunkülün malignleşebileceği gerçeği semptomatik veya asemptomatik tüm olguların kanımızca, total eksizyon ve flugurasyon ile tedavi edilmeleri gerekliliğini göstermektedir.

Uretral caruncies with carcinoma insitu ( Case report )

'The most common benign tumors of the female urethra are urethral caruncles. The great majority occur after menapause.The clinically diagnosed caruncles were found to be carcinoma above 1.6%. In this paper, after total excision of an urethral caruncle which pathologically documented as carcinoma insitu urethra is presented.Although the etiology is still uncertain,hypoestrogenism and its response to replacement therapy is widely accepted. As proposed by some authors asymptomatic ones must not be left untreated. Since the development of malignancy in urethral caruncle is a reality, to our opinion,all urethral caruncles either symptomatic, or asymptomatic, should be treated by total excision.

Kaynak Göster