Tiroid glandın papiller mikrokarsinomu

Papiller mikrokarsinomlar, papiller tiroid kanserlerinin spesifik bir grubu olup sıklıkla otopsilerde ve başka patolojiler nedeniyle rezeke edilen tiroid glandda raslantısal bir bulgu olarak saptanır. Çalıqşmamızda Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 10 yıllık süre içerisinde rapor edilen 912 adet total ve subtotal tiroid rezeksiyon materyalinde papiller mikrokarsinom sıklığı araştırıldı. Bu olguların 71'inde (%7.78) malign tümör saptandı. Malign tümör olgularının 20'sini (%28) ise papiller mikrokarsinom oluşturmakta idi. Papiller mikrokarsinom olgularının 16'sı (%80) kadın, 4'u (%20) ise erkek idi. Olguların ortalama yaşı 45.4 (27-68) idi. Papiller mikrokarsinomlar lobektomi uygulanan hastalarda %1.6, subtotal tiroidektomi uygulananlarda %2.3 ve total tiroidektomi uygulananlarda %4.9 oranında saptandı.

Papillary microcarcinoma of the thyroid gland

Papillary microcarcinoma of the thyroid is a spesific variant of papillary carcinoma. It is common incidental finding autopsy studies and may also be found during surgery for an unrelated thyroid lesion. In this study 912 total and subtotal thyroid resection materials examined in Pathology Department of Medical Schoole of Osmangazi University during 10 year period has been evaluated for frequency of papillary microcarcinoma. Seventy-one (71) out of 912 (7.78%) thyroid resection specimens were reported as malignant tumor. Twenty-eight (28%) of this malignant tumor were papillary microcarcinoma. Sixteen (80%) of the 20 patients were women, and 4 (20%) were men. The mean age of patients with papillary microcarcionoma was 45.4 (27-68). It was found in 1.6% of patients who underwent lobectomy, 2.3% who had subtotal thyroidectomy and 4.9% of those who had total thyroidectomy.

Kaynak Göster