Renal cell karsinoma'larda P-Glikoprotein salınımı ve Ki-67 proliferatif aktivitesinin multipl prognostik faktörlerle ilişkisi

Çalışmamızda 1980-1995 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında renal cell karsinoma tanısı alan 77 olgunun histolojik kesitleri grade, stage, hücre tipi, dizilim patterni ve diğer prognostik parametreler ışığında yeniden değerlendirildi. Olguların 41'i erkek, 36'sı kadın idi. En küçük yaş 40 iken en büyük yaş 72 (ortalama yaş 60) olarak bulundu.. 58 adet stage I,14 adet stage II, dört adet stage III, bir adet stage IV tümör mevcuttu. Stage ve grade'in Fisher's exact testi ile pozitif korelasyon gösterdiği tespit edildi. 29 olgu fakültemiz üroloji kliniği tarafından iki yıl takip edilmişlerdi. Prognozu bilinen bu olgularda immunohistokimyasal boyama yöntemi ile P-glikoprotein salınımı ve Ki-67 proliferatif aktivitesinin multipl prognostik faktörlerle ilişkisi araştırıldı. Rutin olarak fikse edilmiş parafin bloklardan elde edilen kesitler immunohistokimyasal olarak DAKO nün (3522) nolu ürünü P-glikoprotein ve (N1574) nolu ürünü Ki-67 ile boyandı. P-glikoprotein boyanması hücrelerde sitoplazmik, luminal yada paranükleer, Ki-67 ise nükleer olarak gözlendi.P-glikoprotein salınımı grade l olan iki olguda negatif olarak bulunurken, diğer olgularda çeşitli derecelerde pozitiflik saptandı. İstatistiksel olarak iki yıllık takibi olan olgularda multipl prognostik faktörler ile P-glikoprotein salınımı ve Ki-67 proliferatif aktivitesi arasında ilişki saptanmadı. P-glikoprotein salınımının ilaç direnci ile ilişkili olmasına rağmen prognozla ilişkisi olmadığı sonucuna varıldı.

The correlation of P-gylcoprotein secretion and Ki-67 proliferative activity with multiple prognostic factors in renal cell carcinoma

In our study the histological sections of 77 cases with a diagnosis of renal cell carcinoma were reviewed according to tumor grade, stage, cell type, microscopic pattern and other prognostic factors in the Pathology Department of Uludağ University School of Medicine 41 Patients were male and 36 were female.The youngest patient was 40 years old and the oldest patient was 70 (mean age 60) 58 cases stage I,14 stage II, four stage III, and one stage IV. A possitive correlation between tumor stage and grade was found with Fischer's exact test, 29 of the patient's were fallowed-up by the Urologic Clinic of our University Hospital. The correlation of P-glycoprotein secretion and Ki-67 proliferative activity with multipl prognostis factors were evaluated by immunohistochemical staining method in 29 cases with known prognosis.Sections obtained from routinely fixed and paraffin embedded material were stained immunohistochemically for P-glycoprotein (DAKO's product no:3522) and Ki-67 (DAKO's product no:1574) P-glycoprotein staining was observed in the cells as cytoplasmic, lumenal or paranuclear and Ki-67 staining was nuclear.Two cases with grade I tumors were negative for P-glycoprotein sectetion whereas the other cases exhibited variabl positivity.No statistical correlation was found between P-glycoprotein,Ki-67 proliferative activity and multiple prognostic factors in the cases with a 2-year follow up.It was concluded that although P-glycoprotein secretion was associated with drug resistance, it was not related to prognosis.

Kaynak Göster