Papiller renal hücreli karsinomalar

Papiller patern, renal hücreli karsinomaların %010-15'inde gözlenmektedir. Genellikle küboidal hücrelerle döşeli kompleks tubulupapiller yapılar gözlenir ve papiller yapıların stromasında sıklıkla köpüğümsü sitoplazmalı makrofajlar bulunur. Bazı kaynaklarda bu tip olguların prognozlarının klasik renal hücreli karsinomalara göre daha iyi olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada Uludağ Üniversİlesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 1980-1995 yılları arasında tanı almış 77 adet renal hücreli karsinoma olgusunun preparalları tekrar gözden geçirilerek papiller tipte olan on olgu belirlendi. Bu olgularda iki yıllık sağkalım bilgileri elde edilen yedisinde yaş, cins, grade, stage, böbrek kapsülü, üreten, pelvis renalis, renal ven invazyonu, lenf nodulu tutulumu tümör çapı, tümör stromasında nekroz ve lenfositik İnfiltrasyonun varlığı incelendi. Ayrıca parafın bloklardan hazırlanan kesitlere immünohistokimyasal yöntemle Ki-67 ve p-glikoprotein boyaması yapıldı. Fuhrman'ın kriterelerine göre iki olgu grade 1. dört olgu grade 2, bir olgu grade 3 idi. Beş olgu stage l, bir olgu stage II, bir olgu stage III olarak belirlendi, iki yıllık takip sonucunda sadece stage III olgu ek olurken diğer allı olgu hayatla idi. Ki-67, p-glikoprolein pozitiflik oranları ve diğer prognostik faktörlerle grade, stage ve iki yıllık sağ kalım oranında dikkati çeker bir özellik gözlenmedi. Ancak olgu sayımız istatistiksel belirlemeler yapmak için yetersizdir. Bu konuda daha geniş serilerle çalışılması yararlı olabilir.

Papillary renal cell carcinomas

Papillary renal celi carcinomas constitute 10-15% of ali the renal celi carcinomas. They generally present as large and well-circumscribed masses. Microscopically, the tümör is characterized by camplex lubuiopapillary structures lined by a single layer of cuboidal celis and toamy macrophages are örten present in the stroma of the papiliae. According to some studies this type of renal celi carcinoma has a bettçr prognosis than the ciassicaı type. in this study, we reviewed 77 renal celi carcinoma cases diagnosed between the years 1980 and 1995 in Uludağ University Pathoiogy Department and ten cases of papillary renal celi carcinomas were found. Seven out of ten cases with two year survival infor mation were also reviewed according to age,sex, grade, tümör size, presence of necrosis and lymphositic intiltration in the tümör stroma, involuement of the renal capsule , ureter, renal pelvis, renai vein invasion and fymph node mezastasis, immunohistochemical staining for Ki-67, p- glycoprotein was aiso performed on sections made fromparaffin blocks. According to Fuhrman's nuciear grading scheme, two cases were ciassifiied as grade l, four cases grade H, and one case was grade III. Five cases were stage l, one case was stage II and one case was stage III. At the end of a two-year follow-up period a only one patient with stage III carcinoma expired , whereas the other six patients survived.No significant correlation was observed between Ki-67 positivity the other prognostic factors and the grade, staae and two ear survival. Our case numbers were inadequate for sfatistical anaiysis. New further studies wiH be necessary in this subject.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

148 23