Overin seröz papiller adenokarsinomunun safra kesesine metastazı: Bir olgu sunumu

Bu çalışmada literatürde daha önce bildirilmemiş overin seröz papiller adenokarsinomunun safra kesesine metastazına ilişkin bir olgu sunulmaktadır. Olgumuz üç yıl önce bilateral over seröz papiller adenokarsinom tanısı alarak opere olmuştur. TAH + BSO + bilateral pelvik ve paraaortik lenf nodu disseksiyonu + total omentektomi + falsiform ligamentten tümör eksizyonu+barsak üzerindeki kitleden alınan biyopsiden oluşan materyal Hacettepe Üniversitesi Patoloji Bölümünde değerlendirilmiştir. Klinik olarak akut kolesistit bulguları gösteren hastaya kolesistektomi uygulanmıştır. Operasyon sırasında hastada peritonel karsinomatozis varlığı ve karaciğerde multiple metastatik tümörle uyumlu kitle izlenmiş ancak biyopsi alınmarnıştır.Materyalin makroskopik incelemesinde safra kesesi duvarında minimal kalınlaşma ve duvar kalınlığında irregularite izlenmiş, mikroskopik incelemede ise intakt bir mukoza altında seroza ve kas tabakasını tutan ve genellikle lenfavasküler yapıların içinde yeralan seröz papiller adenokarsinom metastazı saptanmıştır. Safra kesesinin metastatik karsinomları son derece nadirdir. Bildirilen olguların çoğunluğunu malign melanom metastazları oluşturmakta olup; renal hücreli karsinom, meme karsinomu, özefagus karsinomu ve akciğer karsinomunun metastazına ait az sayıda olgu sunumu mevcuttur.

A case of primary ovarian serous papillary adenocarcinoma metastatic to the gall bladder

In this report ve present a case of ovarian serous papillary adenocarcinoma metastatic to the gallblader which was not reported in the literature previously.Our case has been operated for bilateral ovarian serous papillary adenocarcinoma three years ago. Materials obtained from TAH+BSO+bilateral pelvic and paraaortlc lymph node dissection + tumor excision from falciform ligament + biopsy from the tumor over the intestine had been examined in the Pathology Department of Hacettepe University. Cholecystectomy had been performed for the patient who had clinical findings compatible with acute cholecysitis. Peritoneal carcinomatosis and multiple metastatic masses in the liver were seen during the operation but biopsy was not obtained. In macroscopic examination thickness of the gall bladder wall was minimally increased and microscopic examination has revealed metastatic serous papillary ade nocarclnoma in the serosa and muscular layers rare. Most of the reported cases are metastasis of malignant melanoma. There are also a few case reports of the renal cell carcinoma, breast carcinoma, esophagus carcinoma and lung carcinoma metastasis.

Kaynak Göster