Overin germ hücreli neoplazmları: İntraoperatif konsültasyonun tanı değeri

Intraoperatif konsültasyonun over kitlelerinin tanısında önemli bir yeri vardır. Germ hücreli neoplazmlarda, intraoperatuvar konsültasyona ne oranda gerek duyulduğu, tanı doğruluğu ve sorun yaratan lezyonların saptanması amacıyla, beş yıl süre ile bölümümüzde değerlendirilen over germ hücreli neoplazmları derlenerek, intraoperatif konsültasyon oranı ve sonuçların doğruluğu araştırılmıştır. Yaş ortalaması 34(15-75), bilateralite oranı %14, ortalama tümör çapı 6.6+/-0.5cm olan 89 olgunun 40'ında (45%) intraoperatif konsültasyon yapılmıştır. Bu olguların %65'ini (26 olgu) matur kistik teratomlar oluşturmaktadır; struma ovari (), immatur teratom (), primitif neuroektodermal tümör (), disgerminom (), endodermal sinus tümörü(), mikst germ hücreli tümör (), mikst germ hücreli-seks kord stromal tümör () diğer olgulardır. İntraoperatif konsültasyonda, tanı doğruluğu %97 (38 olgu) oranındadır. Bir matur kistik teratom olgusunda tanı uyumsuzluğu ortaya çıkmıştır; bu olgu intraoperatif konsültasyonda seröz papiller kistadenokarsinom olarak yorumlanmıştır. Bir immatur teratom olgusunda ise tanı parafin takip sonrasına bırakılmıştır. Olguların %95'inde (37 olgu) germ hücre orijini doğru olarak belirlenmiştir. Over germ hücreli neoplazmlarında intraoperatif konsültasyon yüksek bir doğruluk oranına sahiptir. İmmatür teratom olgularında tanı güçlüğü yaşanabilmektedir. Kistik teratomların solid alanları gerektiğinde çok sayıda kesit ile incelenmelidir.

Germ cell neoplasms of the ovaries: Diagnostic accuracy of intraoperative consultation

Intraoperative consultation has an important role in the diagnosis of ovarian masses. The aim of this study is to investigate the diagnostic accuracy of intraoperative consultation for ovarian germ cell neoplasms, to discuss the diagnostic difficulties, and to determine the proportion of cases evaluated by intraoperative consultation. We reviewed the ovarian germ cell neoplasms examined in our laboratory in five years time. The number of cases was 89. The mean age of the patients was 34 (15-75); 14% of the neoplasms were bilateral; the mean tumor diameter was 6.6+/-0.5cm. Intraoperative consultation was used in 40(45%) cases. Matur cystic teratomas consisted 65% (26 cases) of these cases. Struma ovary (), immatur teratoma (), primitif neuroectodermal tumor (), disgerminomas(), endodermal sinus tumors (), mixt germ cell tumor (), mixt germ cell-sex cord stromal tumor were the other cases. Diagnostic accuracy of intraoperative consultation was 97% (38 cases). Diagnostic discrepancy occured in one case: a matur cystic teratoma has been interpreted as serous papillary cystadenocarcinoma by intraoperative consultation. The diagnosis was deferred in a case of immatur teratoma. The germ cell origin was correctly detected in 95% (37 cases) of the cases. Intraoperative consultation has a high diagnostic accuracy for ovarian germ cell neoplasms. Diagnostic difficulties may occur in immatur teratomas. Solid areas of cystic teratomas should be examined by frozen section and the number of sections should be increased when neccessary.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

275 50