Nekroz ve granülom yapıları içeren, servikal ve inguinal lokalizasyonlarda farklı morfolojide Rosai-Dorfman hastalığı (Olgu sunumu)

Masif lenfadenopati ile birlikte sinüs histiyositozis, karakteristik olarak ağrısız servikal lenfadenopatiye yol açan, idiyopatik, reaktif histiyosit proliferasyonundan oluşan farklı bir antitedir. Diğer lenf nodları da sıklıkla tutulur ve olguların yaklaşık %30'da ekstranodal kitle lezyon maydana gelir. Çoğu olguda hastalık kronik bir gidiş gösterir. Sıklıkla remisyon ve alevlenmelerle ile karakterlidir. Olgumuz inguinal lenf nodunda karakteristik morfolojik bulgular içermeyen, servikal lenf nodu morfolojisi ile tanıya gidilen 46 yaşında erkek hastadır. Servikal lenf nodunda sinüslerde lenfofagositoz gösteren histiyositler yanısıra granülom yapıları ve nekroz görülmüştür. Olgu hem farklı lokalizasyonlarda (servikal, inguinal) histopatojilerinin değişiklik göstermesi hem de nekroz ve granülom yapıları gibi nadir görülen bulgular içermesi nedeniyle tartışılmaya değer bulunmuştur

Rosai Dorfman disease that includes necrosis and granuloma, and has different morphologic findings between cervical and inguinal localization (Case report)

Sinus Histiocytosis with Massive Lymphade-nopathy is an idiopathic, histologically distinctive disorder that characteristically produces painless cervical lymphoadenopathy and reactive histiocyte proliferation. Other node groups are frequently involved and mass lesions in extranodal sites occur in approximately 30% of patients. In most cases the disease is chronic and the course is often characterized by exacerbations and remission. We report the case of a 46 years old man whose inguinal lymph node has not include characteristic morphologic finding and whose diagnostic finding has been achieved by using cervical lymph node morphology. Besides, histiocytes with lymphophagocytosis, necrosis and granulom have been seen in cervical node sinuses. Since, its distinctive histopathologic differences were observed in different area (cervical, inguinal) and it includes rarely observed findings, such as necrosis and granuloma, our case was discussed here in.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

144 23