Mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarında p53 ekspresyonu ve prognozla ilişkisi

Mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarında nüks sık görülen bir bulgudur. Bu nedenle hastaların iyi izlenebilmesi amacıyla grade, evre, tümör büyüklüğü ve prognoz arasındaki ilişkiye ek olarak tümör süpressor gen olan p53'ün de prognozla ilişkisi araştırılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran mesane karsinomlu 40 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu olguların tamamına immünohistokimyasal yöntemle p53'ü göstermek için D07 monoklonal antikoru uygulandı. 15 olguda p53 immünoreaktivitesi saptandı, p53 pozitivitesi; grade, mitoz sayışı ve nüks ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Grade, mitoz ve nüks ile anlamlı ilişki saplanamadı. Ancak p53 pozitif olguların % 55'ınde , p53 negatif olguların ise sadece % 21'inde nüks gözlenmesi, p53 pozitivitesi olan olguların prognozu nun daha kötü olacağım düşündürebilir.

Relationship of p53 expression and prognosis in transitional cell carcinoma of the bladder

The recurrences was ofteniy seen on transitional cell carcinoma(TCC) of Ihe biadder. With this purpose recent studies have investigated the possibility that p53 protein and grade,slage,diameler ol the tümör and recurrences play a significant röle in blader cancer progression. p53 expression was evaluated on 40 TCC of the biadder using the immunohistochemical method. in this study, wnen a p53 thresnold of > O % was considered positively. Fifteen of 40(37.5 %) TCC showed p53 expression.There was no statistically significant relationship be1ween p53 expression and grade,mitosis and recurrences. Our results lead to Ihe conciusion that p53 expression has no prognostic value in tumoral progression. Bul we can also say inal p53 positivity reflecting a high cellular proliferation could afford an additional but useful intormation when predicting survival in patients with TCC of biadder

Kaynak Göster