Kutanöz malign melanomalarda PCNA ile değerlendirilen proliferatif aktivite ve bcl-2 onkoprotein ekspresyonu

Malign melanomlarda proliferatif aktivite çeşitli yöntemlerle çalışılmaktadır ve prognostik önemi tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 25 kutanöz malign melanoma olgusunda proliferatif aktivite ile tümör tipi, Clark's level ve Breslow index arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Proliferatif aktivite tümör yüzeyi ve derininde immünohistokimyasal olarak PCNA çalışılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca apoptozis bloke edici olduğu bilinen bcl-2 onkoproteini ile proliferatif aktivite arasındaki ilişki araştırılmıştır. PCNA boyanması semikantitatif olarak ölçülmüş, tümör hücrelerinde boyanma %10'un altında ise (+), %10-30 arasında ise (++), %30'un üstünde ise (+++) olarak kabul edilmiştir; bcl-2 ekspresyonu ise (+) ve (-) olarak kaydedilmiştir. Tümör yüzeyi ve derini arasında PCNA ekspresyonunda belirgin farklılık bulunmamıştır. Clark's level ve Breslow indeks ile yüzeyde ve derinde izlenen PCNA ekspresyonu arasında ilişki saptanmıştır. Bcl-2 ekspresyonunun Clark's level veya Breslow indeksi ile ılişkisi saptanmamıştır. Tümör yüzeyi ve derininde izlenen PCNA pozitivitesi ile bcl-2 ekspresyonu arasında da ilişki gözlenmemiştir. Derinde artmış PCNA ekspresyonu ve bcl-2 pozitifliği nodüler subtip ile ilişkili görunmekteyse de serimizin sınırlı sayıda nodüler dışı tip içermesinden ötürü bu sonuca varmak için daha geniş serilerde çalışmak gerekmektedir.

Evaluation of the proliferative activity of cutaneous malignant melanomas by PCNA immunostaining and expression of bcl-2 oncoprotein

The proliferative activity of malignant melanoma (MM) has been studied by several methods and the prognostic value of [hem has been discussed. The aim of this study is 1o evaluate the relalionship be1ween the proliferative activity and the tumor type ,Clark's level and Breslow index of 25 cutaneous MM. The proliferative activity was assessed at the süperficial and deep portions of the tumors by PCNA immunstaining. in addition, bcl-2 oncoprotein expression which is known to block apoptosis, has been evaluated in order to discuss if there is any correlation with the proliferative activity. For PCNA labelling a sem)quantitatlve method was used contributing: <10% = (+), 10-30% = (++), >30%=(+++). Bcl-2 expression was evaluated as posilive or negative, There was no signiticant difference in PCNA expressions between the supeficial and deep portions of the tumors. it was evaluated that both Clark's level and Breslow index had been related wi1h PCNA positivity at the superficial and the deep portions of the tumors.Bct-2 did not seem to haue a correlation neilher with Clark's level and Breslow index nor PCNA expression of tumors. Although increased PCNA expression in deeper porlions and bcl-2 expression appear 1o be related to the nodular subtype, the limited number of other subtypes in our series preserves us to make further Inlerpretations.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

263 50