Ekzojen steroid hormonların tavşan endometriyumunda apoptotik ve mitotik indeks üzerindeki etkisi

Ostrojen ve progesteron endometrial gelişimin düzenlenmesinde, endometrial epitelde hücre proliferasyonu ve ölümü arasındaki dengenin sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Bu çalışmada hormon ledavisinden sonra tavşan uteruslannın histolojik kesitlerinde mitotik ve apoptotik indeksler belirlenerek kontrol grubu île karşılaştırılmıştır. Ostrojen apoptozda azalmaya sebep olurken progesteron ile farklılık bulunamamıştır. Mitotik değerlerde ise östrojenle istaliksel anlamı olmayan hafif artış, progesteron ile düşme saptanmıştır. Diğer taraftan lek doz human koryonik gonodotropin yapılarak bir kısım hayvanlarda yalancı gebelik oluşturulmuş, bu hayvanlarda mitoz ve apoptoz kinetiği incelendiğinde 1-4. günlerde mitozda artma ve apoptozda azalma, 5-9-günlerde de mitozda azalma, belirgin apoploz artışı saptanmıştır. Ooferektomi yapılan grupta oluşan apoptoz artışının östrojen ve progesteron verilmesi ile engellenebileceği gözlenirken, ooferektomi yapılmayan grupta ve normal hormonal düzeylerdeki hayvanlarda ekzojen östrojenin apoplozisi bloke etme etkisi progesterona göre daha anlamlı bulunmuştur.

Role of exogenous steroid hormones on the regulation of apoptosis and mitotic index in the endometrium of rabbit

Estrogen and Progesterone have a great role on the reguiation of endometrial growth and the balance between celi proliferation and death in endometrial epithelium. in this study, mitotic and apoptotic indices have been delermined on the uteruses of rabbits after hormonal therapy and compared wlth the control group. Esirogen has decreased apoptosis while there's been no difference lound wi1h progesterone. Mitotic figures increased stightiy with estrogen and decreased slighlly wi1h rogeslerone, but none of them were staistically significant. On the other hand, pseudopregnancy has been achieved on some rabbits by giving one dose of human Choriomc Gonadotropin and mllosis and apoptosis kinetics have been evaluated. There's been an increase in mitosis and decrease in apoptosis on the 1th-4th days and a decrease in mitosis and a significant increase in apoptosis on the 5th - 9th days. The increase İn apoptosis can be dovunregulaled by giving Estrogen and Progesterone in the oophorectomy group. The apoptosis blocking effect of exogenous estrogen is more meaningful than progesterone on the non-oophorectomy group and the group with normal hormonal level.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

269 50