Duodenal gastrik metaplazi

Duodenal gastrik metaplazinin ülser oluşumunda zemin hazırlayıcı olduğu kabul edilmekle birlikte, metaplazi gelişim mekanizmaları açısından farklı görüşler vardır. Çalışmamızda duodenal biopsili olgularda gastrik metaplazi oranı, metaplazi odağında Helikobakter pilori kolonizasyonu, ösofagogastrik histopatolojik özellikler ve endoskopik bulgularla uyum araştırılmıştır. Retrospektif olarak, Ekim 97-Ocak 99 tarihleri arasında hastanemize başvuran 246 olgu arasından gastrik metaplazili olgular saptandı. Hematoksilen-eosin, toluidine blue, periyodik asid-Schiff/alcian blue boyalı preparatları incelendi. Gastrik mukozal değişiklikler güncelleştirilmiş Sydney Sınıflamasına göre değerlendirildi. Duodenal gastrik metaplazi 40 olguda (%16.2) saptanırken; Helikobakter pilori kolonizasyonu metaplazili olgularda %12.5(5 olgu) ve tüm olguların duodenal biopsilerinde %2 oranındaydı. Beş olgunun tümünde, nonatrofik, aktif Helikobakter pilori gastriti ve aktif duodenit; ikisinde hafif ösofajit gözlendi. Sonuç olarak, gastrik metaplazili olgularda helikobakter pilori kolonizasyonuna, aktif duodenit yanısıra aktif Helikobakter pilori gastriti eşlik etmektedir. Metaplazili olguların atlanmaması için, öncelikle endoskopist ve patolog tarafından bu antite gözönünde tutulmalıdır. Gastrik metaplazi, rutin boyamada kolayca gözlenebilmekte; toluidin blue boyama yöntemi, metaplazik odakta kontrastı artırarak hem metaplazinin hem de mikroorganizmaların saptanmasını kolaylaştırmaktadır.

Duodenal gastric metaplasia

Although the gastric metaplasia is considered to be a predisposing factor for duodenal ulcer, there are differences of opinion with regard to its developing mechanisms. In this study, frequency of duodenal gastric metaplasia, colonisation of Helicobacter pylori on the duodenal mucosa exhibiting gastric metaplasia, esophagogastric histopathologic features and concordance with endoscopic findings are the main points investigated. From the archieval material, between October 1997 and January 1999, endoscopic biopsies of 246 cases were examined retrospectively to detect duodenal gastric metaplasia. Hematoxyline-eosin, toluidine blue and periodic acid-Schiff/alcian blue stained slides were evaluated. Gastric mucosal changes were assessed according to the Updated Sydney Classifıcation. Gastric metaplasia was detected in 40 cases (16.2%); Helicobacter colonisation was 2% in all duodenal biopsies, where as it was 12.5% in cases with gastric metaplasia (5cases). In all of the cases with gastric metaplasia and Hp colonisation, besides the active duodenitis, we found nonatrophic, active, Helicobacter pylori gastritis" in their gastric biopsies and two of them were showing mild esophagitis. As a result, in the case of Helicobacter pylori colonisation on duodenal gastric metaplasia, active duodenitis and active Helicobacter pylori gastritis are the accompanying features. Gastric metaplasia should be take into consideration by endoscopists and pathologists alike in order to better diagnose the condition. Identification of metaplastic are as in microscopic examination is easy in routine staining. Toluidine blue staining is a simple technic to show Helicobacter pylori and gastric metaplasia, by increasing the contrast in metaplastic area.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

141 23

Sayıdaki Diğer Makaleler

Adenomyozis ve endometriozisde estrojen-progesteron reseptörü ( ER-PR ), Ki-67 antijen ve heat shock protein ( HSP ) ekspresyonları

E. Burçin TUNA, Selma ŞENGİZ, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Emek ÖZEN

Endoskopi ile saptanan duodenal lipom: Bir olgu üzerine

Gaye Güler TEZEL, Bilge CAN, CENK SÖKMENSÜER, Yusuf BAYRAKTAR

Coats hastalığı : Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, Pınar FIRAT, Gamze MOCAN, Hayyam KIRATLI

Prostat kanserinde immünhistokimyasal Ras ve C-myc onkogenleri ve p53 tümör baskılayıcı gen ekspresyonun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi

Diclehan ORHAN, Özden TULUNAY, Dizbay Serpil SAK, Önder YAMAN, Orhan GÖĞÜŞ

Lokal ileri meme kanserinde P-glikoprotein ekspresyonun immünohistokimyasal yöntemle araştırılması ve kemoterapiye yanıtla ilişkisi

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Balt lenfoma: Bir olgu sunumu

İlkser AKPOLAT, İdris YÜCEL, Levent YILDIZ, Çetin BORAN, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Akciğer yüksek grade' li nöroendokrin tümörleri ( Bir olgu sunumu )

Funda DEMİRAĞ, Leyla MEMİŞ, İrfan TAŞTEPE, Sedat DEMİRCAN

Mezenter' de lokalize inflamatuar myofibroblastik tümör olgusu

Hatice BAYRAMOĞLU, Ender DÜZCAN, ERGÜN ERDEM, Metin AKBULUT

Duodenal gastrik metaplazi

M. Akif DEMİR, Semin AYHAN, Gamze GÖKSEL, Nalan NEŞE, Peyker TÜRKDOĞAN, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Aydın İŞİSAĞ

Ele gelen meme kitlelerinde ince iğne aspirasyonu ve imprint sitolojisinin tanısal değeri artırılabilir mi?

Beyhan DEMİRHAN, Banu BİLEZİKÇİ, Hüsnü A. GÖKSEL